Lịch làm việc tuần 40

LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 40 (từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2017

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 40
Ngày ban hành 02/10/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng
Người ký Chánh Văn Phòng

Nội dung

THỨ HAI (ngày 02/10)

SÁNG:

1. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện dự Lễ chào cờ đầu tháng 10:

Thành phần: Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các phòng ban, đơn vị trong khu Trung tâm hành chính huyện.

Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Sân chào cờ UBND huyện.

2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Thường trực Huyện ủy.

- Đoàn kiểm tra 1007 báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

- Xem xét xử lý kỷ luật đối với đảng viên.

Thời gian, địa điểm: 08 giờ; tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo dự Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017.

Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Đoàn Ca múa nhạc tỉnh.

CHIỀU:

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp:

- 14 giờ: Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phó Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Thành phần: Kính mời: lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, ông Lê Đình Vân – CV. Văn phòng HĐND – UBND huyện, ông Nguyễn Thế Hoàng – CV.Phòng Tài chính – Kế hoạch, ông Lê Nguyễn Quan Hoàng Dũng – Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- 14 giờ, 30 phút: Giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và nhu cầu hợp đồng năm học 2017-2018 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu).

Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV Vân.

- 15 giờ 30 phút: Giao biên chế sự nghiệp văn hóa thông tin thể thao và sự nghiệp khác năm 2017 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu).

Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Vân.

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 03/10)

SÁNG:

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài cùng Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9/2017.

Thời gian, địa điêm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường Tỉnh ủy.

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung dự giám sát Trung tâm Y tế huyện (Ban Dân tộc HĐND huyện mời).

Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Trung tâm y tế huyện.

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc với Đoàn Thanh tra theo quyết định số 1736/QĐ-SXD ngày 07/8/2017 của Sở Xây dựng: Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra công trình: Công trình trụ sỏ làm việc Phòng Giáo dục & Đào tạo, Xây dựng trường Mầm non Tân Khai B, trường Mầm non Tân Hưng; Đầu tư trồng cây xanh, vỉa hè, điện trang trí trong khu hành chính huyện Hớn Quản.

Thành phần: Đoàn Thanh tra 1736; Lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại Phòng họp trực tuyến huyện.

4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh tiếp công dân tại nơi ứng cử.

5. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn tiếp công dân định kỳ.

Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Đại diện Công an huyện.

Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.

CHIỀU:

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn làm việc với Ban Trị sự Đình Thần Tân Khai về chuẩn bị Lễ Cầu Bông.

Thành phần: Có thư mời riêng.

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 phút, tại Phòng họp UBND huyện.

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 04/10)

SÁNG:

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp:

- 08 giờ: Thông qua Phương án giao đất cho Việt kiều Campuchia từ khu vực Biển Hồ về Việt Nam sinh sống (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu).

Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Chi cục Thuế, Chủ tịch UBND xã Minh Tâm, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).

- 09 giờ: Nghe các ngành báo cáo về phát sinh nguồn vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng Trung tâm hành chính xã Tân Hiệp (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung, tài liệu).

Thanh phần: TP. Tài chính – Kế hoạch, TP.Tài nguyên & Môi trường, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, PGĐ.Chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND và công chức phụ trách địa chính, xây dựng xã Tân Hiệp; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Quang).

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị triển khai Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 và Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức, hoạt động của già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Phòng Dân tộc chuẩn bị nội dung).

Thành phần: Có thư mời riêng.

Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Khối Đoàn thể huyện.

3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Hội nghị giao ban công tác HĐND tỉnh lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cùng đi: ông Trương Tấn Đạt – Trưởng Ban pháp chế  HĐND huyện, ông Lê Quang Trung – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, bà Phạm Ngọc Thùy Linh – Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện (thành phần đi cùng tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 06 giờ).

Thời gian, địa điểm: 7 giờ 15 phút, tại Hội trường UBND huyện Bù Đốp.

CHIỀU:

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm cùng Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đi khảo sát một số khu đất đề nghị giao về địa phương quản lý (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, thông báo cho các xã biết).

Thành phần: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Quang),

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 phút, tập trung tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 05/10)

SÁNG:

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự họp Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới quý III/2017 (Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì).

Cùng dự: TP. Nông nghiệp & PTNT, Chủ tịch UBND xã Tân Lợi.

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn Dự họp Hội đồng thẩm định nội dung bổ sung và tái bản Lịch sử Đảng bộ xã: Thẩm định nội dung Dự thảo Lịch sử Đảng bộ xã Tân Lợi (1930 – 2015) sau khi điều chỉnh, bổ sung.

Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp Hội đồng BT, GPMB dự án Mỏ đá vôi Thanh Lương (CN. Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).

Thành phần: Các Thành viên Hội đồng BT, GPMB dự án gồm: Ông Đồng Văn Kiên – PGĐ.CN Trung tâm phát triển quỹ đất, ông Nguyễn Tấn Cường – TP. Tài nguyên & Môi trường, ông Lâm Văn Đạt – TP.Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Văn Long – TP. Nông nghiệp & PTNT, Chủ tịch UBND các xã: Minh Tâm, An Phú; Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 (giao CN. Trung tâm phát triển quỹ đất mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Quang).

Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp UBND huyện.

4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.

CHIỀU:

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc tại trụ sở.

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn – Trưởng Ban chỉ đạo hè huyện chủ trì Hội nghị tổng kết công tác hè năm 2017 (Huyện đoàn chuẩn bị nội dung, tài liệu).

Thành phần: Có thư mời riêng, CV, Luân.

Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.

THỨ SÁU (ngày 06/10)

SÁNG:

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ X, năm 2016 – 2017 (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì).

Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo.

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 45, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Đồng Xoài.

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: đi công tác tại Học viên Hành chính Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (cả ngày).

CHIỀU:

Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện làm việc tại trụ sở.

 

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    

(Lịch này thay thư mời)

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Kiện

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay46
  • Tháng hiện tại24,775
  • Tổng lượt truy cập634,836
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây