LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 13

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 13 (từ ngày 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022)

Số kí hiệu TUẦN 13
Ngày ban hành 28/03/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

 TT. HĐND – UBND               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN HỚN QUẢN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                      Hớn Quản, ngày  28 tháng 3 năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 13 (từ ngày 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022)


THỨ HAI (ngày 28/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 8 giờ: nghe Ban Quản lý DAĐTXD huyện báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án.
Thành phần: Lãnh đạo các phòng: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp &PTNT; GĐ. BQLDAĐTXD, GĐ. TTPTQĐ; VP. HĐND – UBND huyện: CVP, CV Quang.
- 10 giờ: Làm việc với Ban GĐ. Ban QLDAĐTXD huyện
Thành phần: Lãnh đạo phòng: KT – HT, Ban GĐ. BQLDAĐTXD; VP. HĐND – UBND huyện: CVP, CV Quang.
Địa điểm: Tại phòng họp B, UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Hớn Quản lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: làm việc với Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về báo cáo tình hình phân lô, tách thửa trên địa bàn huyện.
Thành phần: TP.Tài nguyên & Môi trường, GĐ.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Văn phòng HĐND-UBUND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng TN-MT huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 14 giờ: kiểm tra, khảo sát công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng tại xã Tân Hiệp.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Tân Hiệp; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
- 15 giờ 30 phút: khảo sát một số công trình xin chủ trương đầu tư do UBND thị trấn Tân Khai đề xuất.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND thị trấn Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều Hội ý.
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng làm việc PCT HĐND huyện
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc tại trụ sở
THỨ BA (ngày 29/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến nghe Phòng Nội vụ báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự.
Thành phần: Ông Nguyễn Ngọc Lĩnh – Trưởng BTC, Trưởng Phòng Nội vụ, ông Lê Văn Anh – PTP Nội vụ, ông Bùi Duy Dũng – TP Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp B, UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều đi khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Phước An theo Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 04/03/2022 của Thường trực HĐND huyện.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Phước An.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hớn Quản (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; lãnh đạo các phòng: Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa – Thông tin, Nông nghiệp & PTNT; lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã, thị trấn, đơn vị tư vấn (do Phòng TNMT mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp A, UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: dự sinh hoạt Chi bộ VP. HĐND – UBND huyện tháng 3.
Thành phần: Đảng viên Chi bộ VP. HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại Phòng họp A, UBND huyện
THỨ TƯ (ngày 30/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp Thường trực Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo:
- Dự thảo quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.
- Dự thảo Quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy 13 xã, thị trấn.
- Công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc với Đảng ủy xã Tân Hiệp triển khai Kế hoạch số 60-KH/HU ngày 17/3/2022 của Huyện ủy về thực hiện 90km đường bê tông xi măng và xóa 320 hộ nghèo năm 2022 (đề nghị Đảng ủy xã Tân Hiệp chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Các thành viên Tổ công tác, gồm: đ/c Nguyễn Duy Mạnh - HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đ/c Nguyễn Sỹ Tuấn - HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đ/c Nguyễn Văn Thịnh - PCT. Hội Nông dân huyện, đ/c Hoàng Thị Phương - PCT. Hội LHPN huyện, đ/c Phạm Trung - PTP. Phòng Dân tộc, đ/c Lê Quang Trung - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đ/c Điểu Mẫn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND huyện,  đ/c Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Điện lực huyện, đ/c Vũ Văn Thành - Phó Giám đốc Điện lực huyện, đ/c Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám đốc Điện lực huyện, Ban Thường vụ xã Tân Hiệp; đ/c Tống Phước Tòng - Bí thư chi bộ Nông trại Phú Gia; VP. HĐND – UBND huyện: CVP, CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp Đảng ủy xã Tân Hiệp.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ đi khảo sát tiến độ xây dựng 06 trường đạt chuẩn trên địa bàn huyện (giao Ban QLDA chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Ban QLDA ĐTXD huyện
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 phút, tập trung tại trụ sở UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh tiếp tục họp Thường trực Huyện ủy.
- 14 giờ: UBND huyện trình xin ý kiến: (1) Kinh phí Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; (2) Thăm, tặng quà tết cổ truyền Cholchnamthmay của Campuchia; (3) Trang bị hệ thống quản lý văn bằng cho ngành giáo dục đạo tạo huyện; (4) Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn huyện (Trưởng các phòng cùng dự chuẩn bị tài liệu và trực tiếp báo cáo).
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ; Trưởng các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa - Thông tin.
- 15 giờ: Văn phòng Huyện ủy trình xin ý kiến: (1) Dự thảo Kế hoạch khắc phục khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021; (2) Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022; (3) Báo cáo tài chính Đảng năm 2021; (4) Chương trình Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc với Đảng ủy xã An Phú triển khai Kế hoạch số 60-KH/HU ngày 17/3/2022 của Huyện ủy về thực hiện 90km đường bê tông xi măng và xóa 320 hộ nghèo năm 2022 (đề nghị Đảng ủy xã An Phú chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Các thành viên Tổ công tác, gồm: Đ/c Lê Văn Anh - HUV, Phó Trưởng BTC Huyện ủy, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Đ/c Lê Văn Phú - Trưởng Đài TT-TH huyện, Đ/c Đỗ Thị Kim Oanh - Phó Đài TT-TH huyện, Đ/c Lê Quang Vân - Phó Viện Trưởng VKSND huyện, Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Viện Trưởng VKSND huyện; Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Phú; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP. Hoàng Ngọc Giang, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Đảng ủy xã An Phú.
THỨ NĂM (ngày 31/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện; VP. HĐND – UBND huyện: CVP, CV Giang.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Phòng Tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
 3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc với Đảng ủy xã Minh Tâm triển khai Kế hoạch số 60-KH/HU ngày 17/3/2022 của Huyện ủy về thực hiện 90km đường bê tông xi măng và xóa 320 hộ nghèo năm 2022 (đề nghị Đảng ủy xã Minh Tâm chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời tham gia: Đ/c Vũ Xuân Sơn – Phó Trưởng Ban Tổ chức HU.
Thành phần: Các thành viên Tổ công tác, gồm: Đ/c Nguyễn Văn Kiện - HUV, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện, Đ/c Bùi Duy Dũng - HUV, Trưởng phòng GD-ĐT huyện,- Đ/c Đoàn Quốc Việt - PTP. Phòng GD&ĐT huyện,  Đ/c Trương Lê Thanh Trung - Phó Trưởng Phòng TN-MT huyện, Đ/c Phạm Ngọc Thùy Linh - PTP. Phòng VHTT huyện, Đ/c Dương Công Hằng - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Đ/c Hồ Nam - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Tâm; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP. Trần Thị Diệp Minh, CV(Hồng).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Đảng ủy xã Minh Tâm.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường:
- Thống nhất phương án rà soát, thành lập bản đồ hệ thống giao thông cho các xã, thị trấn.
- Tiến độ thẩm định hồ sơ đăng ký đất đai, trình cấp Giấy CNQSD đất thuộc dự án đo đạc chính quy huyện Hớn Quản và giải quyết khó khăn, vướng mắc (nếu có).
Thành phần: lãnh đạo: Sở Tài nguyên & Môi trường, đơn vị đo đạc địa chính; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; lãnh đạo UBND và công chức Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP. Hoàng Ngọc Giang, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp A, UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp A, UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ tổ chức gặp gỡ, vận động 02 hộ dân để vận động tạm bàn giao đất xây dựng Chốt chiến đấu dân quân thường trực (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu, thông báo cho 02 hộ dân biết).
Thành phần: Lãnh đạo: Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND các xã: Minh Tâm, An Phú.
Thời gian, địa điểm: Thành phần cấp huyện tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 14 giờ.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến dự họp Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, nội dung: Đánh giá công tác công tác chống thất thu và đôn đốc thu nộp NSNN năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 (giao Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản chuẩn bị nội dung phát biểu tại cuộc họp).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 01/4):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo: (1) Dự thảo quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; (2) Dự thảo Quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy 13 xã, thị trấn; (3) Công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; chính sách cán bộ; công tác đảng.
- Văn phòng Huyện ủy trình xin ý kiến: (1) Dự thảo Kế hoạch khắc phục khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021; (2) Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022; (3) Báo cáo tài chính Đảng năm 2021; (4) Chương trình Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất về công tác chuyên môn.
Thành phần: Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, phòng KT – HT, Phòng Nội vụ; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.

                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay15,010
  • Tháng hiện tại165,304
  • Tổng lượt truy cập6,379,559
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây