LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 09

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 09 (từ ngày 25/02 đến ngày 01/3/2019)

Số kí hiệu (từ ngày 25/02 đến ngày 01/3�
Ngày ban hành 25/02/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 25/02)
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự họp UBND tỉnh nghe Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh báo cáo đề xuất thời gian thực hiện dự án Khu dân cư Tân Khai đối với Công ty Thái Việt Quang, Công ty Kiến Mỹ, Công ty 932 (Bí thư Tỉnh ủy dự; CT, Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh hội ý.
Thành phần: Phó Trưởng các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP tổng hợp, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 phút, tại phòng làm việc Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 26/02)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt của tỉnh do Tỉnh ủy tổ chức.
Thời gia, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi khảo sát một số dự án trên địa bàn thị trấn Tân Khai (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị hồ sơ).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, CV (Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tập trung tại trụ sở UBND huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 14 giờ: Chủ trì họp nghe Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo việc giải quyết kinh phí tạm ứng ngân sách tỉnh.
Thành phần: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; Văn phòng HĐND - UBND huyện: CVP, CV(Tuyên).
- 14 giờ 30 phút: Họp xét nâng lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo và công chức phụ trách Phòng Nội vụ, TP.Giáo dục & Đào tạo, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, GĐ.Trung tâm Y tế huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Tuyên).
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 27/02)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 07 giờ 30 phút: Trao Quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Trần Châu Lê – TP.Nội vụ, ông Nguyễn Tuấn Khanh – GĐ.Trung tâm DGNN-GDTX huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Kính mời lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Trung tâm DGNN-GDTX huyện, ông Trần Châu Lê, ông Nguyễn Tuấn Khanh; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Tuyên).
- 08 giờ: Nghe Phòng Nội vụ báo cáo đề án sắp xếp các cơ quan theo Đề án 06-ĐA/HU ngày 01/11/2018 của Huyện ủy.
Kính mời dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nội vụ; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Tuyên).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Họp mặt kỷ niệm 64 năm ngày thầy thuốc Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Trung tâm Y tế huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp UBND tỉnh giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh, nội dung liên quan đến: Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính phải nộp 25.000 đồng/ha/năm trong hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp và thanh lý các hợp đồng khoán (giao Phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết trên địa bàn huyện).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ huyện dự Lễ Hội Xuân Hồng – Hiến máu tình nguyện năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30 phút, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp thông qua Kế hoạch và Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Thành viên hội đồng phối hợp PBGDPL theo Quyết định số 3454/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND huyện (giao Phòng Tư pháp mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 28/02)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh nghe Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai báo cáo việc đo đạc mở đường của bà Hoàng Thị Thinh.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, CN.Văn phòng đăng ký đất đai, UBND thị trấn Tân Khai, CV (Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
3. Chủ tich UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Phòng Dân tộc dự họp thống nhất các nội dung tham mưu UBND cùng cấp xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại Phòng họp Ban Dân tộc tỉnh.
- Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Họp mặt các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu Xuân mới Kỷ Hợi 2019.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh Bình Phước
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Thông qua Phương án Phương án tái định cư dự án: Đường trục chính Bắc Nam giai đoạn 3, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và đường Đông Tây 9 (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
Thành Phần: Mời dự Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND thị trấn Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 01/3)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Lễ công bố Quyết định công nhận xã An Khương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường UBND xã An Khương.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND uyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.


CHỦ NHẬT (ngày 03/3)
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Trường THPT Trần Phú, xã Tân Lợi.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)
 

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG


NGUYỄN VĂN KIỆN

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập59
  • Hôm nay2,044
  • Tháng hiện tại181,449
  • Tổng lượt truy cập6,395,704
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây