Lịch làm việc tuần 44

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 44 (từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 44
Ngày ban hành 26/10/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dungTHỨ HAI (ngày 26/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình, tiến độ đấu giá các dự án đất công năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều chủ trì Hội ý các Ban HĐND huyện.
Cùng dự: Các Phó Trưởng Ban chuyên trách HĐND huyện, CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hội ý công việc (Phòng Nội vụ báo cáo các nội dung).
a. Công tác nhân sự.
b. Công tác quản lý nhà nước về chuyên môn
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nội vụ; CVP, PCVP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 27/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều dự Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND huyện với UBND, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện để bàn về nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ mười tám (kỳ họp cuối năm 2020) HĐND huyện khoá XI.
Mời dự: Đại diện Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện;
Thành phần: Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện sát nhân dân, Chi Cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện; Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Công an huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Văn phòng HĐND và UBND huyện: CVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự họp xác định giá trị doanh nghiệp làm căn cứ tham mưu UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 phút, tại Phòng họp Sở Tài chính.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Tiếp công dân định kỳ .
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 13 giờ 30: Nghe Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.
Thành phần: Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ, Phòng TN-MT, Phòng KTHT, TC-KH, Ban QLDA ĐTXD huyện; Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, thị trấn Tân Khai, CV Quang.
- 14 giờ 30: Phòng Tài nguyên Môi trường báo kế hoạch triển khai đấu giá đất năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng TN-MT,  KT-HT, TC-KH, Ban QLDA ĐTXD huyện, CV Quang.
- 15 giờ 30: Rà soát tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư XDCB các công trình xây dựng trên địa bàn huyện (Các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng KT-HT, TC-KH, Ban QLDA ĐTXD huyện; CVP, CV Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều,: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp nghe các ngành báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa huyện (giao các ngành chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV Luân, Phong.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 28/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự buổi làm việc với Đoàn chuyên gia tư vấn về chính sách an toàn – Ngân hàng Châu Á (ADB) đối với dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu – dự án thành phần tỉnh Bình Phước” (giao Phòng NN&PTNT liên hệ Sở Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung).
Thành phần:
- Sở Nông nghiệp & PTNT: Đại diện lãnh đạo Sở và Tổ chuẩn bị dự án (Chi cục Thủy lợi).
- Đoàn chuyên gia của Ngân hàng phát triển Châu Á (TRTA) gồm: Ông. Arnoux Pierre  (Quốc tịch Canada, chuyên gia Quốc tế); Bà Trần Trâm Anh (chuyên gia Trong nước); Bà Khúc Thanh Vân (Chuyên gia trong nước).
- Lãnh đạo các ngành của huyện: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Dân tộc, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP, CV(Quang).
- UBND các xã Đồng Nơ, Tân Hiệp: Lãnh đạo UBND, UB.MTTQVN, công chức địa chính, Hội Liên hiệp phụ nữ, đại diện người đồng bào DTTS (thành phần cấp xã do xã mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều đi giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của UBND xã Tân Hiệp theo Kế hoạch số 141/KH-HĐND ngày 05/10/2020 của Thường trực HĐND huyện.
Mời dự: Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện.
Thành phần: Ông Đình Lạng – Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử địa bàn xã Tân Hiệp; các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các Phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nội vụ, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo  Điện lực huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp xã Tân Hiệp (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở HĐND – UBND huyện lúc 6 giờ 45 phút để bố trí xe đi chung).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến dự buổi làm việc của Tổ xác minh phản ánh, kiến nghị của UBND tỉnh đối với đơn ông Võ Văn Sỹ, ngụ tại xã Minh Tâm (Thanh tra huyện chuẩn bị tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở UBND xã Minh Tâm.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự sinh hoạt Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện tháng 10/2020.
Thành phần: Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (29/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung:
- 08 giờ 00: BTC Huyện ủy báo cáo Chương trình “Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
- 09 giờ 00: BDV Huyện ủy báo cáo dự thảo Đề án “Đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của MTTQ và các đoàn thể ấp, sóc, khu phố để tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng”.
- 10 giờ 00: VPHU báo cáo dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và Hội nghị Ban Chấp hành.
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Khai mạc lớp Trung cấp nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện.
CHIỀU:

    1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm và phương hướng những tháng cuối nằm 2020.
    1. dự: CVP HĐND-UBND huyện.
    1. gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại xã Minh Đức.
 1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hớn Quản lần thứ VI, năm 2021 (giao Phòng Văn hóa – Thông tin chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Thành phần: Trưởng các Phòng: Văn hóa – Thông – Tin, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo: Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Huyện đoàn, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa – Thể thao; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh Văn phòng, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến họp thông qua kết quả xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và Phương án bồi thường cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp & Dân cư Tân Khai (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường, Công ty CP KCN – Dân cư Tân Khai.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND thị trấn Tân Khai, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyếnUBND huyện.
TỐI:
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện Dự Bế mạc liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Hớn Quản lần thứ IV, năm 2020 “Bài ca dâng Đảng” chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chào mừng kỷ niệm 11 năm Ngày tái lập huyện Hớn Quản (01/11/2009 – 01/11/2020).
Thời gian, địa điểm: 19 giờ, tại Quảng trường Trung tâm hành chính huyện.
THỨ SÁU (ngày 30/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Bí thư Huyện ủy đi khảo sát các tuyến đường đấu nối giữa huyện Hớn Quản với thị xã Bình Long.
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên & MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện .
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tập trung tại trụ sở Thị ủy Bình Long để cùng đi.
2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện đi giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của UBND xã Tân Hưng theo Kế hoạch số 141/KH-HĐND ngày 05/10/2020 của Thường trực HĐND huyện.
Mời dự: Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện.
Thành phần: Ông Hồ Văn Thu – Phó Trưởng Công an huyện; ông Nguyễn Viết Đợi – Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Tân Hưng; các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các Phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nội vụ, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo  Điện lực huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp xã Tân Hưng (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở HĐND – UBND huyện lúc 6 giờ 45 phút để bố trí xe đi chung).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Đi công tác cơ sở cả ngày (theo kế hoạch riêng).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Hội nghị quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo do Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tổ chức.
Thành phần: Trưởng phòng Dân tộc; Phó Trưởng phòng Nội vụ phụ trách tôn giáo; đại diện lãnh đạo Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh (đường 6/1, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài).
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập49
 • Hôm nay2,437
 • Tháng hiện tại181,842
 • Tổng lượt truy cập6,396,097
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây