Lịch tuần làm việc 52

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 52 (từ ngày 26/12 đến ngày 30/12/2016)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 52
Ngày ban hành 26/12/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 26/12)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
 - 8 giờ: Làm việc với Phòng Nội vụ về bổ sung kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp mầm non (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng TC-KH, Phòng GD-ĐT, VPUB: CVP, CV Hoàng.
- 9 giờ: Xem xét biên chế hợp đồng của trạm khuyến nông huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Trạm Khuyến nông huyện, VPUB: CVP,  Hoàng.
- 9 giờ 30: Xem xét báo cáo làm việc với đoàn kiểm tra Sở Nội vụ về tình hình sử dụng biên chế hành chính trên địa bàn huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, VPUB: CVP, CV Hoàng.
Địa điểm: Phòng làm việc của Chủ tịch.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự họp HĐND xã Phước An.
Cùng dự: các Phó ban chuyên trách HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Phước An
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Nghe Thường trực Hội khuyến học huyện báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết năm 2016.
Thành phần: Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện: VPUB: PCVP Võ Ngọc Khánh, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi kiểm tra gian hàng triển lãm tại Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn khu vực miền Đông Nam bộ - Bình Phước 2016 (cả ngày)
5. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
6. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp BTC các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh: Rà soát lại công tác chuẩn bị tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội vụ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp G.
TỐI
Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Lễ khai mạc Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn khu vực miền Đông Nam bộ - Bình Phước 2016.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 30 tại Trung tâm TDTT tỉnh.
THỨ BA (ngày 27/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự họp Ban Chỉ đạo CT MTQG xây dựng nông thôn mới:
- Đánh giá kết quả thực hiện năm 2016, dự thảo báo cáo xin ý kiến về Bộ tiêu chí mới về xây dựng nông thôn mới và điều chỉnh cơ cấu, nguồn lực cho xây dựng NTM, Kế hoạch triển khai thực hiện CT MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.
- Triển khai Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các CT MTQG giai đoạn 2016-2020.
Cùng dự và chuẩn bị tài liệu: Trưởng phòng NN&PTNT huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị trực tuyến 20 năm Pháp lệnh dự bị động viên.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường A, BCHQS tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự nghe Thanh tra Chính Phủ công bố kết luận thanh tra.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
5. Chủ tịch UBND huyện giao Lãnh đạo Thanh tra huyện tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Đại diện lãnh đạo: Phòng TN&MT, Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại trụ sở Tiếp công dân huyện.
6. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng VHTT huyện dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Bình Phước giai đoạn 2000-2015.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Sở VH,TT&DL tỉnh.
7. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Sở Nội vụ.
8. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng Phòng TN-MT huyện dự họp để xem xét thống nhất bồi thường, hỗ trợ cho tổ chức bị thu hồi đất thuộc dự án xây dựng nhà máy xi măng Minh Tâm (giai đoạn 1).
Cùng dự và chuẩn bị tài liệu: Phó giám đốc TT PTQĐ huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp Sở TN-MT tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy, Xem xét giới thiệu cán bộ có trong quy hoạch ở nơi khác vào quy hoạch ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy giai đoạn 2020 – 2025 và bỏ phiếu quyết đinh quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng VHTT huyện dự họp tổng kết Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 28/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dành cho cán bộ chủ chốt (cả ngày)
Thời gian, địa điểm: bắt đầu lúc 08 giờ, Hội trường UBND huyện.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp.
- 14 giờ: Thông qua chứng thư thẩm định giá đất bồi thường dự án Mương thoát nước xã An Phú (CN TTPTQĐ huyện chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời họp: Lãnh đạo các Phòng; TN-MT, KT-HT, TC-KH, CN TTPTQĐ, UBND xã An Phú, VPUB: CV Quang.
- 14 giờ 30: Thông qua chứng thư thẩm định giá đất bồi thường dự án khu TTVH xã An Khương (CN TTPTQĐ huyện chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời họp: Lãnh đạo các Phòng; TN-MT, KT-HT, TC-KH, CN TTPTQĐ, UBND xã An Khương, VPUB: CV Quang.
- 15 giờ: Thông qua chứng thư thẩm định giá đất bồi thường dự án khu công nghiệp Minh Hưng-SIKICO (CN TTPTQĐ huyện chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời họp: Lãnh đạo các Phòng; TN-MT, KT-HT, TC-KH, CN TTPTQĐ, UBND xã Đồng Nơ, công ty cổ phần khu công nghiệp Minh Hưng-SIKICO (giao CN TTPTQĐ huyện mời) VPUB: CV Quang.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến..
TỐI
Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự Chương trình giao lưu nghệ thuật “Chung dòng Sông Bé”.
Mời cùng dự: ông Cao Văn Cường-CT UBMTTQVN huyện.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (xuất phát tại UBND huyện lúc 16 giờ)
THỨ NĂM (ngày 29/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Làm việc với lãnh đạo công ty TNHH Hoàn Cầu.
Mời họp: Trưởng phòng TN-MT, VPUB: CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Phòng làm việc của Chủ tịch.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự họp HĐND xã An Phú.
Cùng dự: các Phó ban chuyên trách HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã An Phú.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo 94, Ban chỉ đạo kết luận 80, Ban chỉ đạo QCDC, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Cùng dự; VPUB: CVP, PCVP tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự họp HĐND xã Tân Lợi.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Lợi.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng GD-ĐT huyện làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ về báo cáo công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp GD-ĐT được giao, tạm giao năm 2015-2016.
Thời gian địa điểm: cả ngày, tại Phòng Nội vụ, Phòng GD-ĐT huyện.
6. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện ủy quyền Phó Chủ tịch Thường trực Hội khuyến học huyện chủ trì Hội nghị BCH hội khuyến học lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020.
Thời gian, địađiểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
a. Dự họp xem xét dự thảo Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
b. Dự dự họp mặt cuối năm cùng công chức và người lao động ngành Tài chính.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30, tại Khuôn viên Sở Tài chính tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Họp BCĐ Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016 (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: Ông Hoàng Quốc Thái- TP.Y tế, Ông Nguyễn Ngọc Thế - PTP.Kinh tế - Hạ tầng, Ông Nguyễn Văn Long - TP.NN&PTNT huyện, Ông Trần Đình Tuấn - GĐ.TT Y tế huyện,  Ông Lâm Văn Đạt - TP.Tài chính-Kế hoạch, Ông Nguyễn Trung - TP.GD-ĐT huyện, Bà Huỳnh Thị Thu Trang - TP.Văn hóa-Thông tin - Ông Huỳnh Thi Thơ - P. Trưởng Công an huyện, Ông Tạ Văn Quang - ĐT. Đội Quản lý thị trường số 10, Ông Nguyễn Thanh Sang - Trạm trưởng Trạm Thú y, Ông Nguyễn Thái Bình - Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật, Ông Lê Văn Phú - Trưởng Đài TT-TH huyện, Ông Nguyễn Tấn Cường-TP TN&MT huyện
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
b. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với các ngành để thống nhất kinh phí hoạt động đối với các Hội đặc thù.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng TC-KH, Hội Cựu TNXP, Hội Người Cao tuổi, VPUB: CV Vân
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự họp HĐND xã Tân Khai.
Cùng dự: các Phó ban chuyên trách HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Khai
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi kiểm tra tuyến đường Minh Tâm-An Phú để chuẩn bị khời công dự án nhà máy xi măng Minh Tâm.
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo Ban QLDAXD, Phòng KT-HT, Đơn vị thi công (giao Ban QLDAXD mời)
Thời gian, địa điểm: tại tuyến đường Minh Tâm – An Phú (xuất phát tại UBND huyện lúc 14 giờ)
THỨ SÁU (ngày 30/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự họp HĐND xã Tân Khai.
Cùng dự: Các Phó ban HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Khai.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2016 của Hội Người Cao tuổi huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, Hội trường khối đoàn thể huyện.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự họp HĐND xã An Khương.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã An Khương
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp Ban chỉ đạo 389 (Đội QLTT số 10 chuẩn bị nội dung tài liệu)
Thành phần: Lãnh đạo Phòng KT-HT, Phòng Y tế, Phòng TC-KH, Hạt Kiểm lâm Bình Long-Hớn Quản, Đội trưởng Đội CSĐTTP về KT và CV Công an huyện, Đội CSGT-TTCĐ Công an huyện, Đội trưởng và Chuyên viên Đội QLTT số 10, VPUB: CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                                                                                

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay1,927
  • Tháng hiện tại142,412
  • Tổng lượt truy cập6,356,667
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây