THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Hớn Quản năm 2020

Thứ ba - 12/05/2020 16:23 1164
THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Hớn Quản năm 2020
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-SNV ngày 18/3/2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Hớn Quản năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-SNV ngày 27/3/2020 của Sở Nội vụ về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Hớn Quản năm 2020;
UBND huyện ban hành Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:
1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Phương thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của huyện được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.
3. Nguyên tắc, số lượng tuyển dụng
Việc tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm hiện còn của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Hớn Quản, đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND tỉnh về trình độ công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước, cụ thể:
- Vị trí việc làm tại Kho lưu trữ: Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành lưu trữ (nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành lưu trữ).
- Vị trí việc làm tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý đất đai; Đo đạc; Quản lý môi trường.
- Vị trí việc làm tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên Chuyên ngành Kế toán, Xây dựng, Cầu đường.
(Cụ thể: có bảng số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo).
4. Quy định về hồ sơ và đăng ký dự tuyển
4.1. Quy định về hồ sơ
- Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển bao gồm:
    + Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu).
+ Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn, nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (theo mẫu).
     + Bản sao giấy khai sinh; giấy chứng minh nhân dân; hộ khẩu thường trú.
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ có dán ảnh, có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (do cơ quan Y tế cấp huyện trở lên xác nhận theo mẫu do Bộ Y tế phát hành).
+ Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT; bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đang còn trong thời hạn giá trị do trường đào tạo xác nhận).
+ Bản sao kết quả học tập toàn khóa (sổ học tập, bảng điểm, phiếu điểm) có xác nhận về điểm số trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp và có xếp loại tốt nghiệp do trường đào tạo cấp phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu của ngạch dự tuyển.
+ Bản sao văn bằng hoặc Chứng chỉ tiếng Anh; Chứng chỉ tin học; Chứng chỉ đào tạo khác (nếu có).
    + Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
    + 02 ảnh 4x6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ để liên hệ.
    Người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình.
        (Lưu ý: Thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ nộp dự tuyển không trả lại).
4.2. Quy định khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác bằng văn bản đến Phòng Nội vụ huyện nộp hồ sơ vì đây là một bước sơ tuyển; hồ sơ phải đúng quy định.
-  Khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải xuất trình bản chính của tất cả các loại giấy tờ đã sao y (hoặc chứng thực) để đối chiếu.
- Người đăng ký dự tuyển hoặc người được ủy quyền phải thực hiện các yêu cầu và hướng dẫn của người nhận hồ sơ; phải bảo đảm tất cả các thông tin kê khai trong hồ sơ là hoàn toàn đúng sự thật và có trách nhiệm kiểm tra tất cả các thông tin của mình trong danh sách đăng ký dự tuyển trước khi ký tên vào danh sách nộp hồ sơ; không được điều chỉnh hồ sơ dự tuyển sau khi ký tên vào danh sách đăng ký.
- Người đăng ký dự tuyển phải có trách nhiệm tự theo dõi, xem các thông báo được đăng tải trên website của huyện Hớn Quản tại địa chỉ: http://honquan.binhphuoc.gov.vn về tất cả các nội dung liên quan đến Kế hoạch tuyển dụng.
Đảm bảo liên lạc được với người đăng ký dự tuyển qua số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ dự tuyển; thí sinh dự tuyển được mời khi cần thiết trong quá trình xét duyệt phải có mặt đúng ngày, giờ, địa điểm theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng.  
Người đăng ký dự tuyển phải giữ biên nhận nộp hồ sơ để sử dụng khi có việc liên hệ hoặc trao đổi công việc với Hội đồng xét tuyển trong suốt quá trình xét tuyển.

4.3. Không nhận và không xét những hồ sơ sau đây
- Hồ sơ gửi qua đường bưu điện.
- Hồ sơ nộp thay nhưng không có ủy quyền, nộp trễ hạn, hồ sơ không đúng quy định hoặc không xuất trình được bản chính.
- Hồ sơ những trường hợp đã được xét tuyển trong những năm trước nhưng tự ý bỏ nhiệm sở.
5. Nội dung xét tuyển viên chức
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
- Vòng 1
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.
Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.
- Vòng 2
+ Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
+ Thời gian phỏng vấn 30 phút.
+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
6. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển
6.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm, cụ thể như sau:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
6.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn quy định tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại điểm b, khoản 7.1 mục này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét và quyết định người trúng tuyển.
6.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm b khoản 7.1 mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào điểm thi tại vòng 2 theo quy định.
6.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
7. Hội đồng tuyển dụng
 1. Bà Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện  - Chủ tịch Hội đồng;
           2. Ông Lê Văn Anh, Trưởng phòng Nội vụ                 - Phó Chủ tịch Hội đồng; 
 3. Ông Đồng Văn Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
                                                                                           - Ủy viên;                                                   
 4. Ông Đào Thanh Lam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện                                                                                           - Ủy viên;
 5. Bà Đặng Thị Nhuận, CV Phòng Nội vụ                   - Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển
- Thời gian ra thông báo tuyển dụng: Từ ngày Thông báo được phê duyệt (Thông báo được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, phòng Nội vụ và trên website của huyện Hớn Quản tại địa chỉ: http://honquan.binhphuoc.gov.vn);
- Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 12/5/2020  đến hết ngày 12/6/2020 tại Phòng Nội vụ huyện.
- Thời gian kiểm tra, sát hạch: dự kiến ngày 01/7/2020.
 Khi có thay đổi về thời gian kiểm tra, sát hạch sẽ có Thông báo cụ thể trên trang Web của huyện và niêm yết tại trụ sở UBND huyện, phòng Nội vụ để thí sinh biết.
9. Lệ phí xét tuyển
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.
- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/ thí sinh.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của UBND huyện Hớn Quản./.

 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- TT.HU-TT.HĐND huyện ( b/c);
- Các PCT .UBND huyện;
- Các ĐVSN xét tuyển;
- Các phòng chuyên môn;
- Cổng TTĐT huyện;
- LĐVP,CV:các khối;
- Lưu: VT, PNV.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGPHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
 Phan Thị Kim Oanh
             

 


ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN HỚN QUẢN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                               
 Số:              /QĐ-UBND                                   Hớn Quản, ngày        tháng        năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
 V/v thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp
 thuộc huyện Hớn Quản năm 2020

 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
  Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng lao động  một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-SNV ngày 18/3/2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Hớn Quản năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-SNV ngày 27/3/2020 của Sở Nội vụ về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Hớn Quản năm 2020;
 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 350/TTr-NV ngày 28       tháng 4 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc huyện Hớn Quản năm 2020, gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Bà Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện  - Chủ tịch Hội đồng;
           2. Ông Lê Văn Anh, Trưởng phòng Nội vụ                 - Phó Chủ tịch Hội đồng; 
 3. Ông Đồng Văn Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
                                                                                           - Ủy viên;                                                   
 4. Ông Đào Thanh Lam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện                                                                                           - Ủy viên;
 5. Bà Đặng Thị Nhuận, CV Phòng Nội vụ                   - Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.
Điều 2. Hội đồng tuyển dụng viên chức có nhiệm vụ:
- Căn cứ Kế hoạch đã được Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 78/QĐ-SNV ngày 18/3/2020 và Quyết định số 95/QĐ-SNV ngày 27/3/2020, thông báo rộng rãi, công khai việc tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
-  Hướng dẫn về quy chế, hồ sơ đăng ký tuyển dụng cho người đăng ký xét tuyển vào các ngạch viên chức của từng bậc học.
- Tham mưu Chủ tịch Hội đồng thành lập các Tổ giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng gồm: Tổ bán hồ sơ, Tổ nhận và nhập dữ liệu hồ sơ, Tổ xét tuyển và các Tổ khác có liên quan đến việc xét tuyển (nếu có).
- Tổ chức việc xét tuyển theo các văn bản hướng dẫn hiện hành, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, nghiệp vụ của từng ngạch viên chức dự tuyển trên tinh thần nghiêm túc, khách quan, công bằng.
- Lập danh sách thí sinh trúng tuyển và không trúng tuyển, thông báo để thí sinh biết về kết quả xét tuyển. Tổ chức giải đáp các thắc mắc, phúc tra kết quả khi thí sinh có khiếu nại về kết quả xét tuyển.
- Tham mưu UBND huyện ban hành quyết định công nhận kết quả xét tuyển, trên cơ sở đó thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo thẩm quyền phân cấp hiện hành.
Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
- CT, PCT. UBND huyện;
- Sở Nội vụ;
- Phòng Nội vụ (03b);
- Thành viên HĐTD;
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: VT.


 
PHÓ CHỦ TỊCH
 

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

văn bản
congbao
Công báo
facebook
khatvonghonquan
TỰ HÀO BÌNH PHƯỜC
SẢN PHẨM
Dịch vụ công quốc gia
Thống kê
  • Đang truy cập97
  • Hôm nay20,718
  • Tháng hiện tại108,990
  • Tổng lượt truy cập15,177,121
bank
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây