Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND huyện Hớn Quản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
151 371 /BC-UBND 25/10/2023 KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN(TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 10/2023)
152 231 /TB-HĐTD 10/10/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG
CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
153 2031/KL-UBND 25/09/2023 KẾT LUẬN THANH TRA VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ AN KHƯƠNG TRONG VIỆC PHÁT HIỆN, NGĂN CHẶN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐÂT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN (GIAI ĐOẠN 2021 - 2022)
154 2029/KL-UBND 25/09/2023 KẾT LUẬN THANH TRA VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH UBND TT TÂN KHAI TRONG VIỆC PHÁT HIỆN, NGĂN CHẶN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐÂT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN (GIAI ĐOẠN 2021 - 2022)
155 283 /KH-UBND 23/10/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2023
156 277 /KH-UBND 16/10/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO BẰNG XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH CHÙA ĐỨC MINH
157 276 /KH-UBND 16/10/2023 KẾ HOẠCH CUNG ỨNG CÁC VẮC XIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
158 275 /KH-UBND 16/10/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO BẰNG XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH THÀNH ĐẤT HÌNH TRÒN TÂN HƯNG 3
159 274 /KH-UBND 16/10/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP DẠY CỒNG CHIÊNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2023.
160 279 /KH-UBND 18/10/2023 KẾ HOẠCH RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ĐỊNH KỲ VÀ XÁC ĐỊNH HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
161 278 /KH-BCĐCLPTTN 18/10/2023 KẾ HOẠCH KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
162 231 /TB-HĐTD 12/10/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNGCÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
163 2253/ UBND=KT 10/10/2023 THAM MƯU BÁO CÁO BỔ SUNG NỘI DUNG VÀ SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI
164 270/ KH-UBND 11/10/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17-CT/TW, NGÀY 21/10/2022 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
165 2275/ CV-UBND 11/10/2023 TIẾP TỤC ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023
166 2274/ CV-UBND 11/10/2023 ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
167 269/ KH-UBND 10/10/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BỀN VỮNG GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM, CHƯƠNG TRÌNH SỐ HÓA DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
168 268/ KH-UBND 10/10/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2023.
169 271/ KH-UBND 11/10/2023 KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT, ĐIỀU TRA, ĐO ĐẠC, KIỂM ĐẾM ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN:XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG PHÍA TÂY QUỐC LỘ 13 KẾT NỐI CHƠN THÀNH–HOA LƯ(ĐOẠN QUA HUYỆN HỚN QUẢN)
170 267 /KH-BCĐCLPTTN 09/10/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG CHO THANH THIẾU NIÊN HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
171 265 /KH-UBND 09/10/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT CẢNH,NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
172 346/ BC-UBND 05/10/2023 BÁO CÁO V/V XIN Ý KIẾN GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN HỚN QUẢN
173 344/ BC-UBND 05/10/2023 BÁO CÁO THỰC TRẠNG VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHẤN CHỈNH, KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG NÉ TRÁNH, ĐÙN ĐẤY, LÀM VIỆC CẦM CHỪNG, SỢ TRÁCH NHIỆM KHÔNG DÁM LÀM TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ, PHỤ TRÁCH
174 343/ BC-UBND 05/10/2023 BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỂ CHẾ HÓA CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VỀ PCTNTC THÀNH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC
175 263 /KH-UBND 05/10/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GẶP MẶT DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN TIÊU BIỂU NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM (NGÀY 13/10)
176 1313 /QĐ - UBND 04/10/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ, CHIẾN SỸ ĐẠI ĐỘI DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG HUYỆN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỰC SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ CÁC ĐỢT CAO ĐIỂM TRONG NĂM 2023
177 342/ BC-UBND 04/10/2023 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
178 262 /KH-UBND 04/10/2023 KẾ HOẠCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, GIAI ĐOẠN 2023 – 2025
179 261 /KH-UBND 04/10/2023 KẾ HOẠCH KIỂM TRA KẾT QUẢ BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA GẮN VỚI THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT”TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
180 260 /KH-UBND 04/10/2023 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC NỘI VỤ NĂM 2023
181 259 /KH-UBND 03/10/2023 KẾ HOẠCH GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2022 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
182 258 /KH-UBND 03/10/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THI ĐUA HOÀN THÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ,GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NỘI VỤ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023”
183 1307/ QĐ-BTC 02/10/2023 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN MÔ HÌNH, SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI TẠI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT HUYỆN HỚN QUẢN LẦN THỨ VII, NĂM 2022-2023
184 335/ BC-UBND 02/10/2023 BÁO CÁO SƠ KẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRỒNG MỘT TỶ CÂY XANH GIAI ĐOẠN 2021 – 2025”.
185 333/ BC-UBND 02/10/2023 BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH 90 NGÀY ĐÊM THU NHẬN, KÍCH HOẠT ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
186 256 /KH-UBND 02/10/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH BÌNH PHƯỚC
VÀ THÁNG TIÊU DÙNG SỐ NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
187 329 /BC - UBND 28/09/2023 BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ CỦA UBND HUYỆN HỚN QUẢN (QUÝ III)
188 205 /TB-HĐTD 15/09/2023 THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, LỊCH ÔN THI VÀ LỊCH THI, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023
189 328 /BC-UBND 25/09/2023 BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI (Kỳ báo cáo: từ ngày 9/9/2023 đến ngày 22/9/2023)
190 252 /KH-UBND 21/09/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG TẠI CÁC ẤP, SÓC VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYÊN HỚN QUẢN, QUÝ IV NĂM 2023
191 1256 /QĐ - UBND 21/09/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 533/QĐ-UBND NGÀY 26/4/2023 CỦA UBND HUYỆN HỚN QUẢN
192 1255 /QĐ - UBND 22/09/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2023
193 327 /BC-UBND 21/09/2023 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2018-2025” THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1898/QĐ-TTG NGÀY 28/11/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
194 251 /KH-UBND 21/09/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÙNG CHĂN NUÔI GIA SÚC AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT GIAI ĐOẠN 2023 – 2030 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
195 250 /KH-UBND 21/09/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI TRẺ VÀ THIẾU NIÊN VÕ CỔ TRUYỀN HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
196 249 /KH-UBND 21/09/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC TẦM VÓC NGƯỜI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN II (2023 - 2030) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
197 248 /KH-UBND 21/09/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH SẠCH, ĐẸP, THÂN THIỆN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HỚN QUẢN”
198 2090/ UBND-VX 21/09/2023 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH ĐAU MẮT ĐỎ
199 247 /KH-UBND 20/09/2023 KẾ HOẠCH ĐI THĂM CHÚC THỌ, MỪNG THỌ CÁC CỤ TRÒN 90 TUỔI, 100 TUỔI NHÂN NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 01/10/2023
200 03/ CT-UBND 21/09/2023 CHỈ THỊ VỀ VIỆC “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ,ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ, PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
văn bản
congbao
Công báo
facebook
khatvonghonquan
TỰ HÀO BÌNH PHƯỜC
SẢN PHẨM
Dịch vụ công quốc gia
Thống kê
  • Đang truy cập104
  • Hôm nay3,966
  • Tháng hiện tại485,180
  • Tổng lượt truy cập16,732,272
bank
 
bo phap dien
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây