Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND huyện Hớn Quản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
201 247 /KH-UBND 20/09/2023 KẾ HOẠCH ĐI THĂM CHÚC THỌ, MỪNG THỌ CÁC CỤ TRÒN 90 TUỔI, 100 TUỔI NHÂN NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 01/10/2023
202 03/ CT-UBND 21/09/2023 CHỈ THỊ VỀ VIỆC “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ,ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ, PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
203 323 / BC-UBND 19/09/2023 BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC 9 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023
204 321 / BC-UBND 19/09/2023 BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA (9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023)
205 205/TB-HĐTD 18/09/2023 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, LỊCH ÔN THI VÀ LỊCH THI, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023
206 1126 /QĐ - UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG TẠI KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
207 1155 /QĐ - UBND 14/09/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: MUA 30.000 CÂY XANH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY XANH NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN (THEO KẾ HOẠCH SỐ 130/KH-UBND NGÀY 16/5/2023 CỦA UBND HUYỆN)
208 318 / BC-UBND 14/09/2023 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG–AN NINH 09 THÁNG ĐẦU NĂM,PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 03
THÁNG CUỐI NĂM 2023
209 242 /KH-UBND 14/09/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
210 241 /KH-UBND 14/09/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG TỔNG VỆ SINH, KHỬ TRÙNG TIÊU ĐỘC MÔI TRƯỜNG ĐỢT 2 NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
211 1148 /QĐ - BTC 13/09/2023 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC HỘI CHỌI TRÂU ĐÌNH THẦN TÂN KHAI – HỚN QUẢN NĂM 2023
212 240 /KH-UBND 13/09/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THANH TRA, KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2023
213 239 /KH-UBND 13/09/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN LÃM CÁC HÌNH ẢNH LỊCH SỬ CHỦ ĐỀ “ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP CHÂN DUNG MỘT ANH HÙNG”
214 314 /KH-UBND 30/12/2022 KẾ HOẠCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN NĂM 2023 (HUYỆN ỦY, HĐND HUYỆN, UBND HUYỆN)
215 317 / BC-UBND 11/09/2023 BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI (Kỳ báo cáo: từ ngày 25/8/2023 đến ngày 8/9/2023)
216 1131 /QĐ - UBND 11/09/2023 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH HUYỆN HỚN QUẢN
217 1129 /QĐ - BTC 11/09/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN PHỤC VỤ HỘI CHỌI TRÂU ĐÌNH THẦN TÂN KHAI - HỚN QUẢN NĂM 2023
218 1127 / QĐ-UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 884/QĐ-UBND NGÀY 28/7/2023 CỦA UBND HUYỆN HỚN QUẢN
219 1118 / QĐ-UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KINH PHÍ HỖ TRỢ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỪ NGÀY 09/7/2023 ĐẾN NGÀY 31/7/2023
220 1117/QĐ - UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN THU–CHI QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022
221 316 /BC-UBND 08/09/2023 BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2023
222 315 / BC-UBND 08/09/2023 BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG,CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC 8 THÁNG ĐẦU NĂM,PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 4 THÁNG CUỐI
NĂM 2023
223 312 / BC-UBND 08/09/2023 BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA (8 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023)
224 313 / BC-UBND 08/09/2023 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 VÀ TÌNH HÌNH PHÂN BỔ DỰ TOÁN NĂM 2023 CỦA 03 CHƯƠNG TRÌNH MTQG (Nguồn sự nghiệp)
225 1926 / CV-UBND 08/09/2023 KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐẢM BẢO ATTT THEO KẾ HOẠCH SỐ 169/KH-UBND NGÀY 15/06/2023 CỦA UBND HUYỆN HỚN QUẢN.
226 1123 /QĐ - UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI CHỌI TRÂU ĐÌNH THẦN TÂN KHAI - HỚN QUẢN NĂM 2023
227 1122 /QĐ - UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 46 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU X, Y THUỘC KHU TTHC HUYỆN HỚN QUẢN, THỊ TRẤN TÂN KHAI,HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
228 1121 /QĐ - UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HÀNG RÀO KẼM GAI, BT-GPMB KHU VÙNG LÕI CĂN CỨ HẬU CẦN-KỸ THUẬT HUYỆN HỚN QUẢN.
229 236 /KH-UBND 08/09/2023 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN ĐĂNG KÝ, THỰC HIỆN 02 NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG
230 234 /KH-HĐNVQS 06/09/2023 KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN THEO DÕI,CHỈ ĐẠO CÁC XÃ, THỊ TRẤN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TUYỂN CHỌN,GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ
231 233 /KH-UBND 06/09/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRIỂN KHAI THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÂY TRỒNG TỔNG HỢP (IPHM) TRÊN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC GIAI ĐOẠN 2023-2030 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.
232 235 /KH-UBND 07/09/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (NGÀY 04/10)”
233 195 /TB- HĐTD 31/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH CỦA THÍ SINH TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
234 232 /KH-UBND 05/09/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 3 – DỰ ÁN 4 VỀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM BỀN VỮNG VÀ DỰ ÁN 7 VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2023
235 1850 /CV-UBND 30/08/2023 THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA PCT.UBND TỈNH TRẦN TUYẾT MINH TẠI HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN,HƯỚNG TỚI CHÍNH QUYỀN SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
236 230 /KH-UBND 31/08/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2023/NĐ-CP NGÀY 03/6/2023 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ
237 196 /TB-UBND 31/08/2023 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC VÀ NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9
238 229 /KH-UBND 30/08/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2023
239 228 /KH-UBND 30/08/2023 KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG, TIẾP NHẬN, BÀN GIAO QUÂN NHÂN DỰ BỊ THUỘC DBB3/EBB736 KIỂM TRA SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN, LỰC LƯỢNG DBĐV, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH NĂM 2023
240 227 /KH-UBND 30/08/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU NĂM 2023
241 1095 /QĐ - UBND 29/08/2023 QUYẾT ĐỊNH HUY ĐỘNG, TIẾP NHẬN, BÀN GIAO QUÂN NHÂN DỰ BỊ KIỂM TRA SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN, LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH NĂM 2023
242 226 /KH-UBND 29/08/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI CHỌI TRÂU ĐÌNH THẦN TÂN KHAI - HỚN QUẢN NĂM 2023
243 223 /KH-BCĐ 22/08/2023 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “ÁNH SÁNG TRI ÂN”
TẠI NHÀ BIA GHI TÊN LIỆT SỸ THỊ TRẤN TÂN KHAI
244 224 /KH-UBND 22/08/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024
245 186 /TB-HĐTD 22/08/2023 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 02 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘCUBND HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
246 1030 /QĐ - UBND 21/08/2023 QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ
247 1031 /QĐ - UBND 21/08/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP Y TẾ, VĂN HÓA VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC (SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC) ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC HUYỆN
248 222 /KH-UBND 21/08/2023 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC (28/8/1945 – 28/8/2023)
249 221 /KH-BCĐ 21/08/2023 KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, BỔ SUNG KẾT LUẬN ĐỊA BÀN, LẬP BẢN ĐỒ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2023
250 220 /KH-BCĐ 21/08/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT III NĂM 2023
văn bản
congbao
Công báo
facebook
khatvonghonquan
TỰ HÀO BÌNH PHƯỜC
SẢN PHẨM
Dịch vụ công quốc gia
Thống kê
  • Đang truy cập172
  • Hôm nay3,438
  • Tháng hiện tại678,210
  • Tổng lượt truy cập16,925,302
bank
 
bo phap dien
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây