Văn bản theo chủ đề: Lịch công tác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 26 22/06/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 26 (từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020)
2 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 25 15/06/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 25 (từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020)
3 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 24 15/06/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 24 (từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020)
4 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 23 15/06/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 23 (từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020)
5 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 22 25/05/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 22 (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020)
6 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 21 19/05/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 21 (từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020)
7 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 20 11/05/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 20 (từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020)
8 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 19 04/05/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 19 (từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020)
9 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 18 27/04/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 18 (từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020)
10 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 17 27/04/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 16 (từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020)
11 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 16 27/04/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 16 (từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020)
12 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 16 27/04/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 16
13 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 15 06/04/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 15 (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/4/2020)
14 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14 30/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 14 (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020)
15 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14 30/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 14 (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020)
16 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14 30/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 14 (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020)
17 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 13 23/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 13 (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)
18 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 12 17/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 12 (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)
19 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 11 09/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 11 (từ ngày 09/3/2020 đến ngày 14/3/2020)
20 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 10 02/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 10 (từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020)
21 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 09 02/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 09
22 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 08 17/02/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 08 (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020)
23 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 07 12/02/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 07 (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020)
24 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 06 12/02/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 06 (từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020)
25 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 04 + 05 12/02/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 04 + 05 (từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020)
26 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 03 12/02/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 03 (từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)
27 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 02 12/02/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 02 (từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020)
28 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 01 12/02/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 01 (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 04/01/2020)
29 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 50 10/12/2019 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 50 (từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2019)
30 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49 02/12/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49 (từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2019)
31 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49 02/12/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49 (từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2019)
32 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48 25/11/2019 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 48 (từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2019)
33 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 47 19/11/2019 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 47 (từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2019)
34 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 46 13/11/2019 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 46 (từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2019)
35 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 44 29/10/2019 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 44 (từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2019)
36 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 40 30/09/2019 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 40 (từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2019)
37 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 33 12/08/2019 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 33 (từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019)
38 (từ ngày 05/8 đến ngày 09/8� 05/08/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 32 (từ ngày 05/8 đến ngày 09/8/2019)
39 Tuần lễ 31 29/07/2019 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 31
40 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 25 17/06/2019 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 25 (từ ngày 17/6 đến ngày 21/6/2019)
41 Tuần lễ 23 03/06/2019 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 23 (từ ngày 03/6 đến ngày 07/6/2019)
42 Tuần lễ 22 27/05/2019 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 22 (từ ngày 27/5 đến ngày 31/5/2019)
43 Tuần lễ 21 20/05/2019 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 21 (từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2019)
44 Tuần lễ 20 13/05/2019 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 20 (từ ngày 13/5 đến ngày 17/5/2019)
45 (từ ngày 25/02 đến ngày 01/3� 25/02/2019 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 09 (từ ngày 25/02 đến ngày 01/3/2019)
46 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 08 18/02/2019 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 08 (từ ngày 18/02 đến ngày 22/02/2019)
47 (từ ngày 21/01 đến ngày 25/01&#x 21/01/2019 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 04 (từ ngày 21/01 đến ngày 25/01/2019)
48 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 46 13/11/2018 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 46 (từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2018)
49 Tuần lễ 45 05/11/2018 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 45 (từ ngày 05/11 đến ngày 09/11/2018)
50 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 32 06/08/2018 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 32 (từ ngày 06/8 đến ngày 10/8/2018)
51 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 31 30/07/2018 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 31 (từ ngày 30/7 đến ngày 03/8/2018)
52 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 30 23/07/2018 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 30 (từ ngày 23/7 đến ngày 27/7/2018)
53 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 29 16/07/2018 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 29 (từ ngày 16/7 đến ngày 20/7/2018)
54 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 19 07/05/2018 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 19 (từ ngày 07/5 đến ngày 11/5/2018)
55 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 13 26/03/2018 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 13 (từ ngày 26/3 đến ngày 30/3/2018)
56 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 10 05/03/2018 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 10 (từ ngày 05/3 đến ngày 09/3/2018)
57 Lịch tuần làm việc 38 18/09/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 38 (từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2017)
58 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 37 12/09/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 37 (từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2017)
59 Lịch tuần làm việc 36 05/09/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 36 (từ ngày 04/9 đến ngày 08/9/2017)
60 Lịch tuần làm việc 35 29/08/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 35 (từ ngày 28/8 đến ngày 01/9/2017)
61 Lịch tuần làm việc 34 21/08/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 34 (từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2017)
62 Lịch tuần làm việc 33 14/08/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 33 (từ ngày 14/8 đến ngày 18/8/2017)
63 Lịch tuần làm việc 32 07/08/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 32 (từ ngày 07/8 đến ngày 11/8/2017)
64 Lịch tuần làm việc 31 31/07/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 31 (từ ngày 31/7 đến ngày 04/8/2017)
65 Lịch tuần làm việc 30 24/07/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 30 (từ ngày 24/7 đến ngày 28/7/2017)
66 Lịch tuần làm việc 29 17/07/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 29 (từ ngày 17/7 đến ngày 21/7/2017)
67 Lịch tuần làm việc 28 11/07/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 28 (từ ngày 10/7 đến ngày 14/7/2017)
68 Lịch tuần làm việc 27 04/07/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 27 (từ ngày 03/7 đến ngày 07/7/2017)
69 Lịch tuần làm việc 26 26/06/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 26 (từ ngày 26/6 đến ngày 30/6/2017)
70 Lịch tuần làm việc 25 19/06/2017 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 25 (từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2017)
71 Lịch tuần làm việc 24 15/06/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 24 (từ ngày 12/6 đến ngày 16/6/2017)
72 Lịch tuần làm việc 23 05/06/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 23 (từ ngày 05/6 đến ngày 09/6/2017)
73 Lịch tuần làm việc 22 01/06/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 22 (từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2017)
74 Lịch tuần làm việc 21 22/05/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 21 (từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2017)
75 Lịch tuần làm việc 20 15/05/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 20 (từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2017)
76 Lịch làm việc UBND huyện tuần 19 08/05/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 19 (từ ngày 08/5 đến ngày 12/5/2017)
77 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 18 03/05/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 18 (từ ngày 01/5 đến ngày 05/5/2017)
78 Lịch tuần làm việc 17 - 18 24/04/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 17 và 18 (từ ngày 24/4 đến ngày 02/5/2017)
79 Lịch tuần làm việc 16 17/04/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 16 (từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2017)
80 Lịch tuần làm việc 15 10/04/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 15 (từ ngày 10/4 đến ngày 14/4/2017)
81 Lịch tuần làm việc 14 03/04/2017 Lịch làm việc tuần 14
từ ngày 03/04 đến ngày 07/04/2017
82 Lịch tuần làm việc 13 27/03/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 13 (từ ngày 27/3 đến ngày 31/3/2017)
83 Lịch tuần làm việc 12 20/03/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 12 (từ ngày 20/03 đến ngày 24/3/2017)
84 Lịch tuần làm việc 11 13/03/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 11 (từ ngày 13/10 đến ngày 17/3/2017)
85 Lịch Làm việc tuần 10 06/03/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 10 (từ ngày 06/3 đến ngày 10/3/2017)
86 Lịch Làm việc tuần 09 06/03/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 09 (từ ngày 27/02 đến ngày 03/3/2017)
87 Lịch tuần làm việc 8 20/02/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 08 (từ ngày 20/02 đến ngày 24/02/2017)
88 Lịch tuần làm việc 07 13/02/2017 lịch làm việc tuần 07
(từ ngày 13/02 đến ngày 17/02/2017)
89 Lịch tuần làm việc 06 07/02/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 06 (từ ngày 06/02 đến ngày 10/02/2017)
90 Lịch tuần làm việc Tuần lễ 04+05 24/01/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 04+05 (từ ngày 23/01 đến ngày 03/02/2017)
A. TUẦN 04
91 Lịch tuần làm việc 3 16/01/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 03 (từ ngày 16/01 đến ngày 19/01/2017)
92 Lịch tuần làm việc 2 09/01/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 02 (từ ngày 09/01 đến ngày 13/01/2017)
93 Lịch tuần làm việc 1 03/01/2017 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 01 (từ ngày 02/01 đến ngày 06/01/2017)
94 Lịch tuần làm việc 52 26/12/2016 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 52 (từ ngày 26/12 đến ngày 30/12/2016)
95 Lịch tuần làm việc 51 20/12/2016 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 51 (từ ngày 19/12 đến ngày 23/12/2016)
96 Lịch tuần làm việc 50 12/12/2016 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 50 (từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2016)
97 Lịch tuần làm việc 49 05/12/2016 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 49 (từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2016)
98 Lịch tuần làm việc 48 28/11/2016 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 48 (từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2016)
99 Lịch làm việc UBND huyện tuần 47 21/11/2016 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 47 (từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2016)
100 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 46 14/11/2016 Lịch làm việc Tuần 46 ( Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 18/11/2016)
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay370
  • Tháng hiện tại2,899
  • Tổng lượt truy cập3,576,259
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây