LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 08

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 08 (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 08
Ngày ban hành 17/02/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 17/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ trao Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Phan Văn Diến giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện.
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
Thành phần: Trưởng Phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện, ông Phan Văn Diến.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp các ngành thông qua Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hợi, địa chỉ: ấp Bàu Lùng, xã Tân Hiệp.
Thành phần: Công an huyện, Thanh tra huyện, phòng Tư pháp, Thành viên Hội đồng chuyên môn theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND huyện, UBND xã Tân Hiệp, CV Giang (giao Phòng Y tế mời thành viên Hội đồng chuyên môn, chuẩn bị báo cáo và tài liệu cho thành phần dự họp).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 18/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn cùng Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ (giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 302/UBND-TD ngày 14/02/2020).
Cùng dự: Ông Đỗ Đình Lạng – Quyền Chánh thanh tra huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc với Thường trực Huyện ủy để thảo luận mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, xác định chương trình đột phá phát triển kinh tế trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII.
Cùng dự: Trưởng, Phó phòng NN-PTNT; Trưởng phòng TN-MT, PTP phụ trách phòng KT-HT, Q. Trưởng phòng TC-KH, Chi cục trưởng Chi cục thuế; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện, đại diện Lãnh đạo BQLDAĐTXD huyện, CV Quang, (Đài  TT-TH dự đưa tin).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường: Tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 14 giờ: Họp các ngành xem xét, giải quyết đối với đơn đề nghị của ông Nguyễn Phi Công, địa chỉ: Tổ 5, ấp Xa Cát, xã Thanh Bình.
Thành phần: Thanh tra huyện, phòng TN&MT, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm PTQĐ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, UBND thị trấn Tân Khai, CV Giang (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo, tài liệu họp).

  • 15 giờ: Họp các ngành tư vấn, giải quyết đơn của ông Bao Công Khai, địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn Tân Khai.
Thành phần: Công an huyện, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Nội vụ, UBND thị trấn Tân Khai, CV Giang (phòng Tư pháp, Công an huyện chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 19/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp mặt của Tỉnh ủy – HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh với chức sắc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường tham gia họp xét chứng thư thẩm định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Khang để xây dựng Khu Công nghiệp Việt Kiều (lần 2).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới giai đoạn 2020-2025 tỉnh Bình Phước; Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn năm 2030.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 20/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Đại hội điểm Chi bộ phòng KT-HT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (phiên chính thức).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (trụ sở Huyện ủy).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Phòng Nông nghiệp&PTNT phối hợp với Văn Phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung, phòng họp và các nội dung khác có liên quan).
Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 14 giờ: Làm việc với Chi Cục Thi hành án dân sự huyện nghe báo cáo việc thi hành bản án liên quan đến ông Hồ Chiến (Chi Cục Thi hành án huyện chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Chi Cục trưởng Chi Cục thi hành án dân sự huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện: PCVP Lê Đình Vân, CV Tuyên.
- 15 giờ: Họp xét khen thưởng tổng kết năm 2019 cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện.
Thành phần: Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện, gồm: ông Trương Tấn Đạt – Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy, ông Nguyễn Ngọc Lĩnh – Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức Huyện ủy, bà Trịnh Thanh Triều – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện, ông Đỗ Đình Lạng – Quyền Chánh Thanh tra huyện, ông Đào Việt Hùng – Quyền Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Trưởng Phòng Nội vụ, bà Hà Thị Ngợi – Chuyên viên Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND – UBND huyện: PCVP Lê Đình Vân, CV Tuyên.
Địa điểm: Tại phòng trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Chỉ đạo 35 huyện.
Cùng dự: Phó Trưởng CA huyện (phụ trách an ninh), Q. Trưởng phòng VH-TT, Trưởng Đài TT-TH, Trưởng phòng GD-ĐT, Trưởng phòng Dân tộc, Phó Trưởng phòng Nội vụ, Chính trị viên BCHQS huyện, Chánh VP.HĐND-UBND huyện, CV Minh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
THỨ SÁU (ngày 21/02):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ, cán bộ hưu trí sinh sống trên địa bàn huyện góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự: Tổ biên tập Báo cáo chính trị.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp BCH Đảng bộ huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp UBND tỉnh:
- 13 giờ: Nghe báo cáo đề xuất dự án vay vốn ADB hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu (giao Phòng Nông nghiệp & PTNT liên hệ Sở Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị tài liệu, tham mưu nội dung);
- 14 giờ: Xem xét các kiến nghị của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 (giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: PGĐ phụ trách Trung tâm phát triển quỹ đất.
Địa điểm: Tại Phòng họp D, UBND tỉnh.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)


                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay4,688
  • Tháng hiện tại199,398
  • Tổng lượt truy cập6,413,653
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây