LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 11

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 11 (từ ngày 09/3/2020 đến ngày 14/3/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 11
Ngày ban hành 09/03/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 09/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện.
Thời gian, địa điểm, thành phần: Có thông báo riêng
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp Ban Chỉ đạo và Hội đồng thẩm định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước 5 năm 2020 - 2024 (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Hội ý.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại phòng làm việc PCT HĐND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với Đảng uỷ, UBND xã Tân Hưng về công tác giảm nghèo
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại UBND xã Tân Hưng
5. Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền lãnh đạo Phòng LĐTB&XH huyện cùng đoàn kiểm tra của Sở LĐ-TB&XH đi kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 47/KH-SLĐTBXH ngày 05/3/2020 của Sở LĐTB&XH.
Cùng đi: Trưởng Phòng Dân tộc.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tập trung tại Trụ sở Phòng LĐTBXH huyện để cùng đi.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác Phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Huyện đoàn.
Thành phần: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp huyện theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND huyện, gồm các ông (bà): Ông Nguyễn Văn Long - Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, ông  Hoàng Quốc Thái - Trưởng Phòng Y  tế, ông Nguyễn Thanh Sang - GĐ. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, ông Đào Việt Hùng – Q. Trưởng Phòng Tài chính -  Kế hoạch, ông Nguyễn Tấn Cường - Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường, ông Nguyễn Ngọc Thế - Phó trưởng  Phòng Kinh tế - Hạ tầng, ông Nguyễn Thanh Quả - Phó trưởng Công an huyện, ông Nguyễn Văn Kiện - Q. Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin, ông Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng Đội QLTT số 4, ông Trần Đình Tuấn  -  Giám đốc Trung  tâm  Y  tế huyện, ông  Lê Văn Phú - Trưởng  Đài TT -  TH huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Văn Phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 10/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (Sở TNMT mời).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường Sở Tài nguyên & Môi trường.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Đại hội Đảng bộ xã Thanh Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Thanh Bình.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 11/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Đại hội Đảng bộ xã Thanh Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Thanh Bình.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Trung tâm Thông tin chỉ huy, Công an tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
14 giờ: Gặp gỡ và xem xét giải quyết kiến nghị của Doanh nghiệp (VP.HĐND – UBND huyện mời doanh nghiệp).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường.
Địa điểm: Tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh.
- 14 giờ 30 phút: Đi khao sát quy hoạch thủy lợi trên địa bàn huyện.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Minh Đức, CV(Quang).
Địa điểm: Tại xã Minh Đức.
 3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của tỉnh Bình Phước tại điểm cầu huyện (theo Công văn số 28-CV/TCT ngày 05/3/2020 của Trường Chính trị tỉnh)
Thành phần: Trưởng, phó các phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ NĂM (ngày 12/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Lễ công bố xã Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới.
Thành phần: Có Thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở UBND xã Tân Hiệp.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp các ngành tư vấn giải quyết kiến nghị của công dân (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).
- 09 giờ: Vụ việc của ông Phan Văn Đông, bà Huỳnh Thị Ánh.
Thành phần: Tòa án nhân dân huyện, Chi Cục THADS huyện, Thanh tra huyện, phòng Tư pháp, phòng TN&MT, UBND xã Minh Tâm, CV (Quang).
- 10 giờ: Vụ việc ông Lê Văn Hải.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND thị trấn Tân Khai, CV(Quang).
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:

  • Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp &PTNT: Dự Hội nghị tập huấn, hướng dẫn xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với gà đạt các điều kiện xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Cùng dự: Lãnh đạo: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn (thành phần theo Giấy mời số 16/GM-SNN-DVNN ngày 05/3/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, giao Phòng Nông nghiệp & PTNT theo dõi, điểm danh thành phần dự tập huấn, báo cáo kết quả cho Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Khách sạn Bom Bo, TP Đồng Xoài.
- Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện: Dự họp đánh giá kết quả hoạt động của Ban điều hành Đề án mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Thành viên UBND huyện thông qua dự thảo Báo cáo KT-XH, QP-AN quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung và gửi tài liệu cho các thành phần dự họp trước 01 ngày).
Thành phần: Thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng VH-TT, Thanh tra huyện, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV Minh, Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn – Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội họp nghe Tổ trưởng các tổ báo cáo kết quả công việc.
Thành phần: Các Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thi Kim Oanh (Tổ trưởng Tổ cơ sở vật chất), Nguyễn Văn Hạ (Tổ trưởng Tổ tuyên truyền và trang trí), ông Lưu Quốc Nhật – CVP Huyện uỷ (Tổ trưởng Tổ phục vụ và lễ tân khánh tiết), ông Nguyễn Thanh Qủa – Phó Trưởng Công an huyện (Tổ trưởng Tổ bảo vệ).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 13/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Tổ Công tác nội chính và PCTN huyện quý I/2020.
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Công an huyện, Chi cục THADS huyện, Ban CHQS huyện, Thanh tra, Tư pháp, Nội vụ, Đội Quản lý thị trường,  Chánh VP.HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Lễ phát động làm đường bê tông xi măng trên địa bàn xã Phước An.
Thành phần: Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 và Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 07/9/2017; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các thành phần khác theo Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 06/3/2020 của UBND huyện (giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại ấp Xa Trạch Sóc, xã Phước An.
3. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị giao ban HĐND lần thứ 11, nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữa Thường trực HĐND huyện với các Ban HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn.
Kính mời dự: UB MTTQ VN huyện.
Thành phần: Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã, thị trấn; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND - Ủy ban MTTQ VN xã An Phú; Trưởng, Phó Trưởng Ban, Thành viên các Ban HĐND xã An Phú; Đại biểu HĐND xã đại diện các khu vực ứng cử xã An Phú (giao Thường trực HĐND xã An Phú mời); Trưởng Ban HĐND các xã, thị trấn; Cán bộ giúp việc HĐND các xã, thị trấn; Phóng viên Đài TT - TH huyện; Văn phòng HĐND–UBND huyện: PCVP Phạm Trung, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường xã An Phú.

CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp UBND tỉnh về tình hình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 14/3):
SÁNG:
Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa: Đi thăm trang trại heo sạch - xã Tân Hưng.
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, NN-PTNT, Trung tâm DVNN, TC-KH, KT-HT, TN-MT (Đài TT-TH huyện đi đưa tin).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại xã Tân Hưng.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay1,652
  • Tháng hiện tại7,587
  • Tổng lượt truy cập6,429,533
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây