LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 15

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 15 (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/4/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 15
Ngày ban hành 06/04/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Nguyễn Văn Sáng

Nội dung

THỨ HAI (ngày 06/4)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự trao đổi công việc giữa Thường trực Huyện ủy với Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng TC-KH, Phòng LĐ-TBXH.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 15, tại trụ sở Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các xã: Minh Đức, Minh Tâm, An Phú, Tân Lợi, Thanh An.
Thành phần: Có thông báo riêng.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, tại xã Minh Đức.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp nghe các ngành báo cáo:
- 14 giờ: Công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Ban CHQS huyện; Trưởng phòng Y tế, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Quyền Trưởng phòng TC-KH, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ của ngành).
- 15 giờ: Điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển KT-XH theo Dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động của Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành phần: TP Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Quyền Trưởng phòng TC-KH, Phó TP phụ trách Phòng KT-HT (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ của ngành).
Địa điểm: Tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các xã: Phước An, Thanh Bình, Tân Quan và thị trấn Tân Khai.
Thành phần: Có thông báo riêng.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại xã Phước An.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 07/4)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Họp Thường trực Huyện ủy – phiên thứ 6
Nội dung:
- 08 giờ: Ban Chỉ đạo Đề án tự hào Lịch sử Việt Nam xin chủ trương kinh phí hoạt động năm 2020.
Thành phần: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Quyền Trưởng phòng TC-KH.
- 09 giờ: UBND huyện xin chủ trương sắp xếp tổ chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện năm 2020; việc chi trả phụ cấp ưu đãi (theo Quyết định 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập) cho giáo viên hợp đồng trong biên chế đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập.
Thành phần: Trưởng phòng GD-ĐT; Trưởng phòng Nội vụ; Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Quyền Trưởng phòng TC-KH.
- 10 giờ: UBND huyện xin chủ trương cấp một phần đất an táng tại Khu từ trần Nghĩa trang liệt sỹ huyện.
Thành phần: Phó TP phụ trách Phòng KT-HT; Phó TP phụ trách Phòng  LĐTBXH; Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Đỗ Thị Kim Oanh, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Nghe các Tổ của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ.
Thành phần: Ông Nguyễn Thanh Quả - Phó Trưởng Công an huyện, ông Lưu Quốc Nhật – CVP Huyện ủy, ông Võ Ngọc Khánh – CVP HĐND-UBND huyện, ông Nguyễn Sỹ Tuấn – Phó TB Tuyên giáo Huyện ủy, ông Trần Xuân Chiến – Phó CHT Ban CHQS huyện, ông Đặng Minh Thế - Phó CVP Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 08/4)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Trao đổi công việc với Thường trực Huyện ủy.
Thành phần: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Trụ sở Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Báo cáo Thường trực Huyện ủy về cáo công tác giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản.
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Phòng TC-KH, Kho Bạc Nhà nước, Chi cục thuế, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi kiểm tra công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn các xã, thị trấn.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Phòng TN-MT, Phòng KT-HT.
Thời gian: 14 giờ (các thành phần tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ 45 phút để cùng đi).
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 09/4)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Báo cáo Thường trực Huyện ủy tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự: Ông Nguyễn Thanh Quả - Phó Trưởng Công an huyện, ông Lưu Quốc Nhật – CVP Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ: Dự buổi làm việc của Thường trực Huyện ủy với lãnh đạo UBND huyện Phú Riềng về một số tuyến đường chuẩn bị đầu tư.
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Phòng TC-KH, Phòng KT-HT, Ban QLDA ĐTXD huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- 15 giờ: Cùng lãnh đạo huyện Phú Riềng đi khảo sát thực địa một số tuyến đường.
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy.
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Phòng TC-KH, Phòng KT-HT, Ban QLDA ĐTXD huyện (giao Ban QLDA ĐTXD huyện tham mưu các tuyến đường cần đi).
Thời gian, địa điểm: Tại các tuyến đường khảo sát.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 10/4):
SÁNG:
Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)


                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay1,534
  • Tháng hiện tại1,534
  • Tổng lượt truy cập6,423,480
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây