LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 16

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 16 (từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 16
Ngày ban hành 27/04/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 13/4)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 07 giờ: Cùng Thường trực Huyện ủy trao đổi công việc với Lãnh đạo Công an huyện, Ban CHQS huyện về công tác phối hợp phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (CA huyện, Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Công an huyện, Ban CHQS huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Tại trụ sở Huyện ủy.
- 09 giờ: Cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Phòng TC-KH về kinh phí Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Phòng TC-KH, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
- 10 giờ: Cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Phòng NN-PTNT, Hội Nông dân huyện về phương án hỗ trợ bà con nông dân sản xuất nông nghiệp trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Phòng NN-PTNT, Hội Nông dân huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Hội ý.
Thành phần: LĐVP, CV các khối.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Nghe các ngành báo cáo:
1. Kết quả phúc tra việc thực hiện 90 km đường bê tông xi măng và xóa 150 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số theo Kế hoạch số 131-KH/HU ngày 23/8/2019 của Huyện ủy.
2. Công tác xử lý các trường hợp lấn chiếm đất quốc phòng tại xã Tân Lợi.
3. Công tác xác minh, xử lý thông tin khai thác khoáng sản trái phép tại xã Minh Tâm.
4. Tình hình sử dụng biên chế tại các phòng ban trực thuộc UBND huyện.
5. Kết quả xử lý một số sai phạm liên quan đến Trường Tiểu học Tân Lợi.
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Ban CH Quân sự huyện; Phòng Nội vụ, NN-PTNT, LĐ-TBXH, TN-MT, Tư pháp, Văn phòng HĐND-UBND huyện, UBND xã Tân Lợi (nội dung 2), UBND xã Minh Tâm (nội dung 3).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
Các đơn vị chủ động chuẩn bị nội dung và gửi tài liệu trước cho thành phần họp theo quy định.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với Thường trực BCĐ ứng dụng và phát triển CNTT huyện.
Thành phần: Quyền Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin, Chánh VP Văn Phòng HĐND - UBND huyện, Giám đốc Trung tâm Hớn Quản CV (Minh, Luân).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ BA (ngày 14/4)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Báo cáo Thường trực Huyện ủy một số nội dung:
1. Kết quả phúc tra việc thực hiện 90 km đường bê tông xi măng và xóa 150 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số theo Kế hoạch số 131-KH/HU ngày 23/8/2019 của Huyện ủy.
2. Công tác xử lý các trường hợp lấn chiếm đất quốc phòng tại xã Tân Lợi.
3. Công tác xác minh, xử lý thông tin khai thác khoáng sản trái phép tại xã Minh Tâm.
4. Tình hình sử dụng biên chế tại các phòng ban trực thuộc UBND huyện.
5. Kết quả xử lý một số sai phạm liên quan đến Trường Tiểu học Tân Lợi.
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Ban CH Quân sự; Phòng Nội vụ, NN-PTNT, LĐ-TBXH, TN-MT, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp tại UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong việc bàn giao hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất từ Sở xây dựng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Nghe Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ báo cáo việc tham mưu thực hiện các nội dung công việc liên quan đến ngành giáo dục theo Kết luận 270-KL/HU ngày 08/4/2020 của Huyện ủy.
Thành phần: Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND – UBND: CVP, CV(Minh, Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 15/4)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Thường trực Huyện ủy – phiên thứ 7
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
Nội dung:
- 08 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, công tác đảng; thông qua dự thảo Quyết định phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn các xã, thị trấn (có điều chỉnh).
- 09 giờ 30: Văn phòng Huyện ủy báo cáo một số nội dung liên quan đến chương trình, kịch bản Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự họp tại UBND tỉnh nghe Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Khang báo cáo việc đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Việt Kiều.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ tại phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 16/4)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 1) thực hiện quy trình về công tác cán bộ (bước 1).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị Ban Chấp hành (lần 1) thực hiện quy trình về công tác cán bộ (bước 2).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 2) thực hiện quy trình về công tác cán bộ (bước 3).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình về công tác cán bộ (bước 4a).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị Ban Chấp hành (lần 2) thực hiện quy trình về công tác cán bộ (bước 4b).
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
6. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 3) thực hiện quy trình về công tác cán bộ (bước 5).
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
Cùng dự: Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp A, Sở Nông nghiệp & PTNT.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 17/4):
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy – Phiên thứ 5
Địa điểm: Tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung:
- 08 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, công tác đảng; thông qua dự thảo Quyết định phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn các xã, thị trấn (có điều chỉnh).
- 09 giờ: Văn phòng Huyện ủy thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020 của Huyện ủy.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Chánh VP.HĐND-UBND huyện, Quyền Trưởng phòng TC-KH.
- 10 giờ: UBND huyện thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện 90 km đường bê tông xi măng và xóa 150 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số theo Kế hoạch số 131-KH/HU ngày 23/8/2019 của Huyện ủy (UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Chánh VP.HĐND-UBND huyện, Quyền Trưởng phòng TC-KH, TP Phòng NN-PTNT, Phó TP phụ trách Phòng LĐ-TBXH.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay5,932
  • Tháng hiện tại206,730
  • Tổng lượt truy cập6,420,985
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây