LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 22

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 22 (từ ngày 27/5 đến ngày 31/5/2019)

Số kí hiệu Tuần lễ 22
Ngày ban hành 27/05/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 27/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 09 giờ: Họp về tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
Cùng dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ.Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Địa điểm: Tại Sở Kế hoạch & Đầu tư.
-10 giờ: Dự trao quyết định nghỉ hưu, nghỉ việc, điều động và bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ (PCT.UUBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì).
Địa điểm: Tại Phòng VIP, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1 Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn,  Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh d buổi làm việc của Phó Bí thư thường trực Huyện ủy với một số thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Ban CHQS huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Dân tộc.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
THỨ BA (ngày 28/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Hội trường xã An Khương.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự họp Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới (CT, PCT.UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì, giao Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung):
- Họp xét, bỏ phiếu công nhận thị xã Bình Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.
- Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới 5 tháng đầu năm đối với 13 xã về đích năm 2019 (những khó khăn và thuận lợi).
- Đẩy mạnh, triển khai thực hiện làm đường giao thông nông thôn đã được UBND tỉnh ban hành tại Công văn số 1257/UBND-KT ngày 13/5/2019.
- Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2018.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Chủ tịch UBND các xã: Đồng Nơ, Tân Hiệp.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 29/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 08 giờ: Trao Quyết định bổ nhiệm (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Ông Lê Văn Anh – PTP phụ trách Phòng Nội vụ, ông Võ Ngọc Khánh – Quyền CVP HĐND-UBND huyện; lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Văn phòng HDNĐ-UBND huyện.
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến huyện.
- 08 giờ 30 phút: Họp thông qua các nội dung: Hoàn chỉnh báo cáo chính trị; chương trình; kịch bản tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hớn Quản lần thứ II năm 2019; bài dẫn chương trình của MC; danh sách đại biểu tham dự Đại hội tỉnh.
Thành phần: Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày  28/2/ 2019,  Ban tổ chức theo Quyết định số 421/QĐ-BCĐ ngày  01/3/ 2019, Các tiểu ban theo Quyết định 760/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND huyện.
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi kiểm tra việc lấn chiếm đất quốc phòng tại xã Tân Lợi (Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Tân Lợi chuẩn bị hồ sơ).
Thành phần: Lãnh đạo: Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra huyện, UBND xã Tân Lợi, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại UBND xã Tân Lợi (thành phần cùng đi của huyện tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 06 giờ 45 phút có xe đưa đi).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Cùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh về tình hình đạo Tin lành và công tác đối với đạo Tin lành qua 5 năm thực hiện Kết luận số 101-KL/TW của Ban Bí thư (BDV Huyện ủy phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung theo Kế hoạch của Đoàn kiểm tra).
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Dân tộc.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo một số khó khăn vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các trường hợp có biến động về đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng dự bàn giao ranh mốc khu đô thị mới 210ha Nam An Lộc (Sở Xây dựng mời).
Thành phần: Lãnh đạo UBND xã Thanh Bình.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Khu đô thị mới Nam An Lộc.
THỨ NĂM (ngày 30/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn cùng BTV Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra 1307 của Tỉnh ủy về kiểm tra việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chương trình hành động số 42-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) của địa phương; Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (BTG Huyện ủy phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung theo kế hoạch của Đoàn kiểm tra).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi công tác cơ sở (cả ngày).
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT làm việc với Đoàn khảo sát của tỉnh để tham mưu Nghị quyết về phát triển chăn nuôi.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự buổi gặp mặt và chia tay ông Huỳnh Thanh Dũng – Giám đốc Sở Xây dựng.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30 phút, tại Khuôn viên Sở Xây dựng.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 31/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 07 giờ: Dự Lễ khai mạc hè và phát động tháng hành động vì trẻ em huyện Hớn Quản năm 2019.
Thành phần: Có thư mời riêng.
Địa điểm: Tại Trường THCS Minh Tâm, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản.
- 08 giờ: Dự Hội nghị Quán triệt kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019 (Ban Chỉ huy quân sự huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện mời.
Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi công tác cơ sở (cả ngày).
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện dự Lễ tuyên thệ Chiến sỹ mới năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Sở Chỉ huy trung đoàn 2, sư đoàn 9 (căn cứ Đồng Dù, Củ Chi, TP.HCM).
- Lãnh đạo Phòng Dân tộc dự Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Chơn Thành lần thứ III, năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Huyện ủy Chơn Thành.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Họp chi bộ định kỳ.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.


Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)
 

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay4,538
  • Tháng hiện tại199,248
  • Tổng lượt truy cập6,413,503
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây