LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 22

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 22 (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 22
Ngày ban hành 25/05/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 25/5)
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Thường trực Huyện ủy.
- 08 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; dự thảo thông báo triệu tập đại biểu và quyết định phân tổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI.
- 09 giờ: Làm việc với các đồng chí Tổ trưởng các Tổ giúp việc của Tiểu ban Văn kiện Đại hội về việc điều chỉnh, bổ sung dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau khi Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương.
Thành phần mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung: Thông qua công tác cán bộ; điều chỉnh cơ cấu nhân sự cấp ủy, UBKT Huyện ủy khóa XII; số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp các ngành đề xuất hướng triển khai các tiêu chí “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và “thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (giao Phòng VH – TT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Văn hóa – Thông tin, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp &PTNT, Chi cục Thống kê, Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh Văn phòng Phạm Trung, CV (Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ BA (ngày 26/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Xuân Trường: Đi khảo sát tình hình lao động và đảng viên làm việc tại Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phước, xã Minh Đức .
Thành phần cùng đi: PTP phụ trách Phòng Lao động TBXH, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; Giám đốc BHXH huyện; Giám đốc Trung tâm DVNN huyện.
Thời gian: 07 giờ (các đồng chí tập trung tại trụ sở Huyện ủy để cùng đi).
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 14 giờ: Họp Tổ giúp việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện (tổ 03, 04).
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Giáo dục & Đào tạo, Y tế, Dân tộc, Văn hóa – Thông tin, Lao động Thương binh & Xã hội; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Minh, Quang).
- 15 giờ 30: Họp nghe các Tổ trực thuộc Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ.
Thành phần: Các thành viên Tiểu ban phục vụ (giao VP HĐND-UBND huyện mời).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 27/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc với các cơ quan, đơn vị về sắp xếp trụ sở làm việc các cơ quan hành chính huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Lê Đình Vân, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Đi khảo sát, thống nhất phương án nâng cấp sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ huyện (Phòng Lao động TB&XH chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Lao động TB&XH, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa – Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ: Làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Minh Đức.
- 15 giờ: Trao đổi với UBND xã Minh Đức về tình hình quản lý chợ Minh Đức.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CV (Quang).
Địa điểm: Tại UBND xã Minh Đức.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (28/5)
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ: Họp giải quyết vướng mắc trong cấp Giấy CNQSD đất đối với các trường hợp xâm canh, lấn chiếm thuộc quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện; UBND các xã: An Phú, Minh Tâm, Minh Đức, Đồng Nơ, Tân Hiệp; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV.Quang.
- 15 giờ: Nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo việc tham mưu giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Bá Phát và ông Nguyễn Văn Dũng, tại ấp 9, xã Tân Hiệp (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, UBND xã Tân Hiệp; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” trong lực lượng Công an huyện giai đoạn 2015-2020.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Công an huyện.
THỨ SÁU (ngày 29/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Hôm nay121
  • Tháng hiện tại187,725
  • Tổng lượt truy cập6,401,980
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây