LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 29

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 29 (từ ngày 16/7 đến ngày 20/7/2018)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 29
Ngày ban hành 16/07/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 16/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài làm việc với lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch.
Thành phần: TP.Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng làm việc Chủ tịch UBND huyện.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Hội ý.
Thành phần: Phó Trưởng các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP tổng hợp, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 phút, tại phòng làm việc Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh..
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn đi công tác cơ sở cả ngày.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài làm việc với Tổ kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các Kết luận của Chủ tịch UBND huyện.
Thành phần: Chánh, Phó Chánh Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, PCVP tổng hợp, CV (Quang).
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.


THỨ BA (ngày 17/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự họp Thường trực Huyện ủy, phiên thứ 14.
- 08 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, công tác Đảng; công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015 – 2020.
- 09 giờ: UBND huyện báo cáo dự toán điều chỉnh thu – chi ngân sách năm 2018; kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018; kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2019.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh; Trưởng, phó phòng TC-KH; Trưởng các Phòng: KT-HT, TN-MT; Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp Thành viên UBND huyện, nội dung thông qua: Báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm 2017, Dự toán điều chỉnh thu – chi ngân sách năm 2018; kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Các Ủy viên UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn đi công tác cơ sở cả ngày.
5. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự buổi họp của Đoàn kiểm tra 964 – Tỉnh ủy về kiểm tra cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ; tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp báo cáo vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đường dây 220kV Bình Long - Tây Ninh đoạn qua tỉnh Bình Phước (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: PGĐ phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Chánh Thanh tra huyện dự làm việc với Thanh tra tỉnh về chuẩn bị nội dung báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tiến độ thực hiện giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, đề xuất hướng xử lý.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường Thanh tra tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 18/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh về một số nội dung công tác tổ chức, cán bộ của Chi cục thi hành án dân sự huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy, phiên thứ 15/2018.
- Thông qua công tác cán bộ, công tác đảng; công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015 – 2020 (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
- Thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 07 tháng đầu năm 2018; tình hình triển khai thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy và thống nhất một số kiến nghị, đề xuất với Đoàn công tác của Tỉnh ủy (VPHU phối hợp với VP HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với UBND xã An Phú về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm (các ngành chuẩn bị nội dung giải quyết các đề xuất, kiến nghị của UBND xã).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, UBND xã An Phú (thành phần của UBND xã An Phú do xã mời), CV (Quang).
Thời gian, địa điểm:
- 08 giờ: Khảo sát thực địa khu vực khu vực người dân xin cấp Giấy CNQSD đất đối với trường hợp mua nhà ở hóa giá của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long; khu đất công UBND xã xin mở rộng đường giao thông đường vào cổng phụ trường Tiểu học An Phú.
- 09 giờ: Làm việc tại UBND xã An Phú.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, nội dung: Tình hình thực hiện nhiệm vụ 07 tháng đầu năm; tình hình triển khai các kết luận của Tỉnh ủy.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT; Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường; Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 19/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài cùng Thường trực Huyện ủy dự họp trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua dự thảo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Hớn Quản (thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Thẩm định dự thảo Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND huyện trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI.
Thành phần: Phó Trưởng các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 phút, tại phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch UBND Vũ Long Sơn:
- 08 giờ: Chủ trì cho ý kiến về công tác phối hợp tổ chức Phiên giao dịch việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện Hớn Quản năm 2018 (Huyện đoàn chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo và viên chức Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Phước, Huyện đoàn, CV: Minh.
- 09 giờ: Làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin huyện.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT, Văn phòng HĐND – UBND huyện, CV: Minh, Luân.
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với UBND xã Tân Quan về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm (các ngành chuẩn bị nội dung giải quyết các đề xuất, kiến nghị của UBND xã).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, UBND xã Tân Quan (thành phần của UBND xã Tân Quan do xã mời), CV (Quang).
Thời gian, địa điểm:
- 08 giờ: Khảo sát vị trí khu đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất.
- 09 giờ: Làm việc tại UBND xã Tân Quan.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Ban Tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đình thần Tân Khai năm 2018.
Kính mời dự: Ông Nguyễn Tấn Hưng - Nguyên UV. BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện (thị xã); Chánh Văn phòng Huyện ủy; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, CT. UBMTTQVN huyện; CT. Hội Nông dân huyện; CT. Hội LHPN huyện; CT. LĐLĐ huyện; Bí thư Huyện đoàn.
Thành phần: Trưởng Công an huyện, CHT. BCHQS huyện, Trưởng các Phòng: VH-TT, KT-HT, Nội vụ, NN&PTNT, TC-KH, Y tế, TN-MT, GD&ĐT; GĐ. Trung tâm VH-TT, GĐ. BQLDA ĐTXD huyện, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Điện lực Hớn Quản, ĐT. Đội QLCTĐT, GĐ.Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Đội trưởng Đội QLTT số 10, CT. UBND xã Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi khảo sát khu vực quy hoạch khu dân cư xã Đồng Nơ (khu 07ha); đường từ ngã ba Tân Khai – Đồng Nơ đi trung tâm xã Minh Đức (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị hồ sơ).
Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tập trung tại trụ sở UBND huyện để cùng đi.
THỨ SÁU (ngày 20/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Cùng Thường trực Huyện ủy:
               - 08 giờ: Dự hội nghị tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ huyện.
               Thành phần: Các Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức diễn tập KVPT có một phần thực binh huyện Hớn Quản.
               - 10 giờ 30 phút: Dự liên hoan chia tay đ/c Vũ Đình Đang – Nguyên UVTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện nghỉ hưu theo chế độ.
Địa điểm: Tại Hội trường BCH Quân sự huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Làm việc tại trụ sở

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Kiện

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay4,697
  • Tháng hiện tại199,407
  • Tổng lượt truy cập6,413,662
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây