LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 32

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 32 (từ ngày 06/8 đến ngày 10/8/2018)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 32
Ngày ban hành 06/08/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung


THỨ HAI (ngày 06/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự buổi thuyết trình chủ đề “Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú” do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức bằng hình thức trực tuyến.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại điểm cầu Hội trường cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện dự chào cờ tháng 8/2018.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các phòng ban thuộc huyện trong khu TTHC huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Sân chào cờ UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị trực tuyến 03 cấp của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, Huyện đoàn, Hội LHPN huyện; Viện KSND huyện, TAND huyện, Chủ tịch UBND các xã.
Thời gian, địa diểm: 08 giờ 00 tại Trụ sở Trung tâm Viettel thị xã Bình Long.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo tiến độ tham mưu UBND huyện giải quyết vụ tranh chấp đất đai của ông Dương Bá Tuân với 08 hộ dân ấp 1, xã An Khương.
Thành phần: TP.Tài nguyên & Môi trường, TP.Tư pháp, Chánh Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND xã An Khương; Văn phòng HĐND - UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến huyện.
THỨ BA (ngày 07/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài họp Thường trực Huyện ủy (phiên thứ 16/2018), nội dung: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Dự kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân xã Minh Tâm khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cùng dự: Phó Ban dân tộc HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Minh Tâm.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự họp Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn.
Cùng dự: Trưởng phòng KT-HT, Trưởng phòng TC-KH, trưởng phòng LĐTBXH, Trưởng phòng Y tế, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng GD-ĐT, Chánh VP HĐND-UBND huyện, Giám đốc TTVH-TT, Trưởng Đài TT-TH, Phó Trưởng phòng VH-TT, Phó trưởng phòng Nội vụ (phụ trách thi đua khen thưởng), Chủ tịch UBND xã Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện nghe Phòng Nội vụ báo cáo phương án nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện.
Thành phần: Giao Phòng Nội vụ mời các cơ quan, đơn vị có liên quan, CV các khối.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 08/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (phiên thứ 16/2018), nội dung:
- Thông qua công tác cán bộ (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
- Thông qua dự thảo: (1) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; (2) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XII về tăng cường công tác dân số trong tình hình mới (VPHU đã gửi tài liệu tại Công văn số 431-CV/VPHU ngày 23/7/2018).
- Thông qua các quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng (VPHU đã gửi tài liệu tại Công văn số 428-CV/VPHU ngày 19/7/2018).
- Các đoàn kiểm tra, giám sát của Huyện ủy báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (VPHU đã gửi tài liệu tại Công văn số 428-CV/VPHU ngày 19/7/2018 và Công văn số 434-CV/VPHU ngày 03/8/2018).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân xã An Khương khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã An Khương.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo tiến độ tham mưu UBND huyện giải quyết một số vụ việc liên quan đến đất đai:
- Vụ tranh chấp đất đai của bà Nguyễn Thị Lập với ông Trần Văn Ton;
- Vụ việc kiến nghị của bà Đỗ Thị Kim Châu, xã Tân Khai;
Thành phần: TP.Tài nguyên & Môi trường, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chánh Thanh tra huyện, PGĐ phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã: Tân Khai, Thanh Bình; Văn phòng HĐND - UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp trực tuyến huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 14 giờ: Họp đánh giá, xếp loại các chức danh lãnh đạo quản lý ngành giáo dục và đào tạo (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nội vụ; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, PCVP.Lê Đình Vân.
- 15 giờ: Họp xét khen thưởng trong tổng kết năm học 2017-2018 cho các tập thể và nhân đề nghị khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo; các Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (giao Phòng Nội vụ mời).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp giao ban khối sản xuất (yêu cầu các ngành chuẩn bị nội dung, gửi báo cáo đề xuất, kiến nghị về Chuyên viên phụ trách khối của Văn phòng HĐND-UBND huyện trước ngày 07/8/2018 để tổng hợp).
Thành phần: Mời ông Đoàn Văn Huy - TP.Tài chính – Kế hoạch cùng dự; lãnh đạo các ngành thuộc khối sản xuất gồm: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, CN.Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Đội Quản lý công trình đô thị, Điện lực Hớn Quản, Bưu điện Hớn Quản, Trung tâm Viễn thông khu vực Bình Long – Hớn Quản, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự lễ khai mạc liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh
THỨ NĂM (ngày 09/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự họp Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh (giao Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần cùng dự: Chủ tịch UBND xã An Khương.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị Đối thoại Thanh Niên.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 02/5/2018 của UBND huyện (giao Phòng Nội vụ thông báo).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với Công ty lưới điện cao thế miền Nam về xử lý vướng mắc trong thi công, sửa chữa lưới điện cao áp 110kV (giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung giải quyết đề nghị của Công ty).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo tiến độ tham mưu UBND huyện giải quyết một số vụ việc liên quan đến đất đai:
- Vụ việc của ông Hà Văn Nam, xã Tân Khai.
- Vụ tranh chấp đất đai của Công ty Hải Vương và 03 hộ dân xã Tân Hiệp.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, UBND các xã: Tân Khai, Tân Hiệp, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự lễ bế mạc liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 10/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
- 07 giờ 45 phút: Trao Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Trung Tâm Y tế huyện (Phòng nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng Phòng Y tế, ông Trần Đình Tuấn, ông Huỳnh Ngọc Huệ, bà Nguyễn Thị Hường – Trung tâm Y tế huyện.
- 08 giờ 30 phút: Đối thoại về kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại của bà Hoàng Lê Ngọc Nga (giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung báo cáo, cử công chức ghi biên bản đối thoại và mời bà Hoàng Lê Ngọc Nga).
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, TP.Nội vụ; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Giang.
Thời gian, địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung dự kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân xã An Phú khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cùng dự: Phó ban Dân tộc HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã An Phú.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- Đi kiểm tra thực địa các hộ dân sinh sống dưới chân cầu Sài Gòn, xã Minh Tâm (Phòng TN-MT, UBND xã Minh Tâm chuẩn bị danh sách các hộ dân đang sinh sống dưới chân cầu).
- Khảo sát thực địa khu vực tranh chấp đường đi của ông Võ Văn Sỹ với các hộ dân về đường đi tại xã Minh Tâm (Thanh tra huyện chuẩn bị hồ sơ).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra huyện, UBND xã Minh Tâm, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại trụ sở UBND xã Minh Tâm (Thành phần của huyện đi cùng tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 08 giờ).
6. UV.UBND huyện Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện dự họp triển khai công tác tổ chức giao lưu Văn hóa – Thể thao truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp C, UBND huyện Bù Đốp.
7. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Giáo dục & Đào tạo dự họp thống nhất về Quy định mức chi đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng ở cấp tỉnh và cấp huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp tạp chí Khoa học thời đại (tầng 1) – Trụ sở Liên hiệp các Hội, Địa chỉ: số 50 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Phú, TX.Đồng Xoài.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
CHỦ NHẬT (ngày 12/8)
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Đại Lễ Vu Lan tại chùa Thanh Lâm.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại chùa Thanh Lâm (ấp 3, xã Đồng Nơ).

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Kiện

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay304
  • Tháng hiện tại187,908
  • Tổng lượt truy cập6,402,163
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây