Lịch làm việc Tuần 36

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 36 (từ ngày 05/9 đến ngày 09/9/2016)

Số kí hiệu Lịch làm việc Tuần 36
Ngày ban hành 05/09/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

 
 
THỨ HAI (ngày 05/9)
SÁNG
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND - UBND huyện: Dự Lễ chào cờ.
Thành phần: CBCC, NV các phòng ban chuyên môn thuộc huyện.
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 30, tại sân trụ sở UBND huyện
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Lễ khai giảng năm học 2016-2017 tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự Lễ khai giảng năm học 2016-2017 tại Trường THCS Đồng Nơ.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 tại Trường THCS Đồng Nơ.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ khai giảng năm học 2016-2017 tại Trường THCS An Khương.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 tại Trường THCS An Khương.
5. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Lễ khai giảng năm học 2016-2017 tại Trường Tiểu học Thanh An.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 tại Trường Tiểu học Thanh An.
6. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Lễ khai giảng năm học 2016-2017 tại Trường THCS Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 tại Trường THCS Tân Khai.
7. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
a. Thông qua công tác nhân sự xã An Khương, chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ủy viên, Phó Chủ nhiệm và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Minh Đức khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; công tác Đảng.
Thời gian: 14 giờ 00.
b. Thông qua Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2020 và Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững niên độ 2013 – 6/2016 (VP HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm; Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện; Trưởng Phòng NN&PTNT huyện; Trưởng phòng TC – KH.
Thời gian: 14 giờ 30.
c. UBND huyện thông qua Dự thảo kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa, tiến tới thực hiện cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện (Chánh VP HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu, cùng dự và trực tiếp báo cáo).
Thời gian: 15 giờ 30.
d. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông qua 02 Dự thảo: Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Bình Phước” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn huyện”.
Thời gian: 16 giờ 00.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BA (ngày 06/9)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị Ban Vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.
Cùng dự: Trưởng phòng TC-KH huyện.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại Phòng họp A.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện, ông Võ Ngọc Khánh-PCVP.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp:
a) Thông qua kết quả rà soát diện tích đất đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao về địa phương quản lý (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp trực tuyến
b) Giao mốc đất cho ông Đặng Đình Quý theo kết quả giải quyết tranh chấp đất đai của UBND tỉnh (Thanh tra huyện và Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Trưởng Phòng Tư pháp, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã An Phú, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
 
THỨ TƯ (ngày 07/9)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 305 – Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2020; Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững.
Cùng dự: Trưởng Phòng TC-KH huyện; Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện; Trưởng Phòng NN&PTNT huyện; CVP. HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp Sở Nội vụ tỉnh, nghe báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2015 và đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số PAR INDEX năm 2016 và các năm tiếp theo.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Sở Nội vụ tỉnh.
 
THỨ NĂM (ngày 08/9)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện, Xét khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2015-2016; Xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (01/1/1997-01/1/2017 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu, gởi trước cho Thành viên HĐ  trước 02 ngày làm việc)
Thành phần: Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện (có thư mời riêng), CV Hoàng
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi công tác tỉnh Bến Tre theo kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 02/8/2016 của UBND huyện đến hết ngày 09/9/2016.
Cùng đi: (có thư mời riêng)
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện: Chủ trì trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện; lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Tân Khai; ông Cho Hyuni và bà Lê Thị Huỳnh Phượng (giao Phòng Tư pháp mời).
Phòng viên đài TT-TH dự, đưa tin.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND Trịnh Minh Hoài: Dự Họp về bố trí kinh phí chi trả cho lớp Đại học chuyên ngành công tác xã hội do Trường Đại học Lao động - Xã hội tổ chức tại tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp C.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
 
THỨ SÁU (ngày 09/9)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
a. Họp Hội đồng kỷ luật công chức cấp huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, gởi tài liệu họp cho Chủ tịch UBND huyện trước 02 ngày làm việc)
Thành phần: Hội đồng kỷ luật thành lập theo Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 về việc thành lập Hội đồng kỷ luật công chức huyện; Ông Lưu Đình Dũng – Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
b. Họp Hội đồng kỷ luật công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Hội đồng kỷ luật thành lập theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 về việc thành lập Hội đồng kỷ luật đối với ông Bùi Ngọc Thắng - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An Phú (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
c. Làm việc với Lãnh đạo Phòng Nội vụ về công tác chuyên môn (Về biên chế Kho Lưu trữ, tình hình sử dụng biên chế tại các cơ quan chuyên môn; việc xin hợp đồng thêm giáo viên năm học 2016-2017 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: TP Tài chính-Kế hoạch, CVP HĐND-UBND huyện, TP GD-ĐT huyện, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 45 tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
 
CHIỀU
Chủ tịch UBND, các Phó chủ tịch HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
 
CHỦ NHẬT (11/9)
Phó chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự lễ khai mạc sàn giao dịch việc làm cho thanh niên, người lao động huyện Hớn Quản năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại khuôn viên Khối Đoàn thể huyện.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG                             

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay4,658
  • Tháng hiện tại192,262
  • Tổng lượt truy cập6,406,517
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây