Lịch làm việc UBND huyện tuần 19

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 19 (từ ngày 08/5 đến ngày 12/5/2017)

Số kí hiệu Lịch làm việc UBND huyện tuần 19
Ngày ban hành 08/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 08/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài,Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp.
- 8 giờ 30: Nghe Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo việc bố trí kinh phí cho người lao động hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, CV Vân.
- 9 giờ: Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo đề xuất hướng giải quyết về khoản kinh phí tạm ứng ngân sách chi trả cho Chương trình 327 về khai hoang và trồng cây công nghiệp năm 1997 của UBND xã Tân Hưng (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, CV Vân.
- 9 giờ 30: Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo phương án bồi thường – giải phóng mặt bằng dự án sửa chữa đường giao thông và cống thoát nước ấp Phố Lố, xã An Phú, huyện Hớn Quản.
Mời họp: ông Đồng Văn Kiên – PGĐ. Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang.
- 10 giờ: Phòng Tài nguyên - Môi trường báo cáo vướng mắc trong việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu dân cư Xa Trạch, xã Thanh Bình.
Mời họp: Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang.
Địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Đi giám sát công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng theo Kế hoạch số 44/KH-HĐND-PC ngày 19/4/2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Thanh tra huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp.
- 14 giờ: Giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của xã UBND xã Tân Hiệp (UBND xã Tân Hiệp chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính & Kế hoạch, Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện, Ban Quản lý Dự án xây dựng huyện, Điện lực Hớn Quản, VPUB: Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, CV Quang.
Cấp xã: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp
- 16 giờ: Họp giải quyết việc xử lý vi phạm hành chính của ông Trần Văn Phán, xã Tân Hiệp liên quan đến đất đai (UBND xã Tân Hiệp chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND xã Tân Hiệp, VPUB: Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, CV Quang.
Địa điểm: tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Họp, thống nhất các nội dung chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND huyện (Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện.
Cùng dự: Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện, VPUB: PCVP tổng hợp, CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Chủ trì họp phân công nhiệm vụ, xây dựng đề cương, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1007-QĐ/HU ngày 14/3/2017 của Huyện ủy (Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa - Thông tin, (các thành phần khác giao Phòng NN&PTNT mời)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện.
THỨ BA (ngày 09/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Chủ trì họp rà soát, đánh giá hiện trạng xã Thanh Bình theo Bộ tiêu chí mới được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 (UBND xã Thanh Bình chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Y tế, VPUB: CVP, CV Quang.
- Cấp xã: Chủ tịch UBND xã Thanh Bình, các thành phần khác ở xã giao UBND xã mời.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Thanh Bình.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp công dân nơi ứng cử.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, 30 tại UBND xã An Khương.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị đóng góp ý kiến đối với các dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Luật Tố cáo (sửa đổi) theo Thư mời số 05/TM-ĐĐBQH ngày 27/4/2017 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp C, trụ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
5. Chủ tịch UBND huyện giao Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện Tiếp công dân định kỳ (TTHU chủ trì)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Chủ trì trao Quyết định điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hiệu Trưởng trường THCS Tân Lợi; Hiệu Trưởng trường Tiểu học Thanh An, Phó Hiệu Trưởng trường Mầm non An Phú (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Đại diện lãnh đạo UBND các xã An Phú, An Khương, Thanh An, Tân Hưng, Tân Lợi; Đại diện Ban Giám hiệu các trường: THCS Tân Hưng; THCS Tân Lợi, Tiểu học An Khương, Tiểu học Thanh An, ông Phạm Văn Quyết –HT Trường TH An Khương, ông Lê Cao Đằng – PHT Trường THCS Tân Hưng, bà Nguyễn Thị Định – PHT Trường Mầm non An Phú (giao Phòng GD-ĐT mời lãnh đạo các Trường học và các cá nhân được trao quyết định).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự buổi làm việc của Huyện ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Lợi (Công tác cán bộ; việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới).
Cùng dự: Trưởng phòng NN&PTNT; Trưởng phòng KT-HT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Đảng ủy xã Tân Lợi
THỨ TƯ (ngày 10/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi công tác theo Kế hoạch số 50/KH-HĐND ngày 26/4/2017 của Thường trực HĐND huyện đến hết ngày 12/5/2017.
Thành phần cùng đi: (có thông báo riêng)
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp.
- 8 giờ: Thống nhất với các ngành để làm rõ một số thông tin cung cấp cho Tòa án nhân dân huyện trong giải quyết vụ án giữa ông Nguyễn Văn Hồ với ông Nguyễn Văn Quý cùng ngụ tại ấp 2, xã An Khương (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hớn Quản, UBND xã An Khương; VPUB: CV Quang.
- 9 giờ: Xem xét việc hoán đổi đất của ông Nghiêm Đăng Thanh, xã Minh Đức (Phòng TN-MT chuẩn bị tài liệu, báo cáo).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, VPUB: CV Quang.
Địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 11/5)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Cùng đoàn công tác của Huyện ủy làm việc với Tổng Công ty Điện lực tỉnh Bình Phước (Ông Nguyễn Vũ Tiến - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự và chuẩn bị nội dung làm việc).
Mời cùng dự: Đại diện lãnh đạo Điện lực Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Trụ sở Điện lực tỉnh Bình Phước.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 12/5)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Chủ trì công bố Kế hoạch sử dụng đất huyện Hớn Quản năm 2017 (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng TN-MT, Phòng KT-HT, Phòng NN&PTNT, VPUB: PCVP tổng hợp, CV Quang, UBND các xã.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                   

                                                                     TL. CHỦ TỊCH

                                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG                    

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập152
  • Hôm nay2,212
  • Tháng hiện tại8,147
  • Tổng lượt truy cập6,430,093
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây