Lịch tuần làm việc 28

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 28 (từ ngày 10/7 đến ngày 14/7/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 28
Ngày ban hành 11/07/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

 
THỨ HAI (ngày 10/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Thường trực Huyện ủy.
- 8 giờ: Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ.
Mời dự: Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
- 8 giờ 30: Thông qua công tác nhân sự.
- 9 giờ 30: Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ và 45 năm Ngày Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô báo cáo xin ý kiến danh sách đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Địa điểm: tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:

a. Họp, nghe Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung báo cáo)

Thành phần: Trưởng phòng TC-KH, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
b. Nghe Phòng Nội vụ báo cáo tình hình phân bổ biên chế và việc ký hợp đồng với các phòng ban chuyên môn (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: Trưởng phòng TC-KH, Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với các đơn vị về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng; KT-HT, TN-MT, NN&PTNT, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch.
 
THỨ BA (ngày 11/7)
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự họp kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX.
Thời gian, địa điểm: 02 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp nghe các Tiểu ban thông qua dự thảo Kế hoạch phục vụ Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ và 45 năm Ngày Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (Các Tiểu ban xây dựng và chuẩn bị kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công).
Thành phần dự họp: Trưởng, phó các Tiểu ban phục vụ các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) và 45 năm Ngày Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28/8/1972-28/8/2017).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
 
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc với Đoàn giám sát của Huyện ủy đối với Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm đi công tác cơ sở.
 
 
THỨ TƯ (ngày 12/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Tiếp tục dự kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi thăm và tặng quà các chiến sỹ thanh niên tình nguyện “Mùa hè xanh” Trường Đại học kinh tế TP.HCM về tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trên địa bàn huyện theo kế hoạch của Huyện đoàn Hớn Quản (cả ngày).
+ Buổi sáng: từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30 tại các xã Phước An, Thanh Bình, Tân Lợi.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 tại các xã Tân Khai, Minh Đức, Tân Hiệp, Tân Hưng, Thanh An, An Khương.
Thành phần:
- Thường trực Ban chỉ đạo hè tỉnh Bình Phước, Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.
- Các đồng chí Thành viên BCĐ hè huyện Hớn Quản.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp đầu tư xây dựng các tuyến đường Bê tông xi măng trong khu TTHC huyện (Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND xã Tân Khai, VPUB: CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. Họp thành viên UBND huyện, thông qua dự toán điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2017 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: các Thành viên UBND huyện gồm: Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tư pháp, Nội vụ, KT-HT, TC-KH, NN&PTNT, TN-MT, VHTT, GD-ĐT, Y tế, Dân tộc, LĐTBXH, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian: 14 giờ.
b. Nghe Phòng Nội vụ báo cáo tình hình phân bổ biên chế và việc ký hợp đồng với các phòng ban chuyên môn (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tư pháp, Nội vụ, KT-HT, TC-KH, NN&PTNT, TN-MT, VHTT, GD-ĐT, Y tế, Dân tộc, LĐTBXH, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian: 15 giờ.
Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.
c. Chủ trì công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, VPUB: CVP Nguyễn Văn Kiện, các PCVP: Phạm Trung, Võ Ngọc Khánh.
Cấp xã: các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Khai (giao Đảng ủy xã Tân Khai mời)
Thời gian: 16 giờ.
Địa điểm: tại Đảng ủy xã Tân Khai.
THỨ NĂM (ngày 13/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp giải quyết đề nghị của huyện Hớn Quản liên quan đến đất cao su giao về cho huyện quản lý (Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung tài liệu theo giấy mời số 51/GM-SXD ngày 07/7/2017 của Sở Xây dựng)
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng KT-HT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Sở Xây dựng tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Họp Ban Chỉ đạo 94 huyện (Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017).
Thành phần: Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện, Trưởng Phòng VH-TT huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Dân tộc huyện, Chánh VP HĐND – UBND huyện, Phó Trưởng Đài TT-TH huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
b. Họp Ban tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện kỷ cương hành chính và trách nhiệm công vụ năm 2017 (Thông qua thể lệ hội thi, dự toán kinh phí; thành lập tổ thư ký, tổ phục vụ; phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên).
Thành phần: bà Huỳnh Thị Thu Trang - Trưởng phòng VHTT huyện; ông Lê Thanh Hoàng – Phó trưởng Đài TT-TH huyện; ông Hoàng Văn Toán - Phó Giám đốc TT VH-TT huyện.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 phút, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
c. Dự Lễ khởi công xây dựng Công trình “Cầu Thanh niên” xã Tân Hiệp.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ tại Suối giữa ấp 6 đi ấp 10, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh về việc khởi kiện quyết định thu hồi đất của bà Lê Thị Vẽ (các đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu).
Cùng đi: Lãnh đạo Thanh tra huyện, ông Nguyễn Tấn Cường-TP TN-MT, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, CV.Quang (tập trung tại UBND huyện lúc 7 giờ để cùng đi)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh.
 CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Họp Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XI.
Thành phần: các đại biểu HĐND huyện (nội dung, thời gian, địa điểm họp có thông báo riêng).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp thông qua báo cáo kết quả Đoàn kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, các quyết định của UBND huyện về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo.
Thành phần: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 1007 của Huyện ủy; lãnh đạo các Phòng: KT-HT, VHTT, GD-ĐT, LĐTB&XH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp thông qua quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bình Phước giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
TỐI  
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ mít tinh kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam và 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 phút, tại Khu di tích căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng Miền Nam Việt Nam.
 
 
THỨ SÁU (ngày 14/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Chủ trì đối thoại với bà Hoàng Thị Thinh (xã Tân Khai) về việc khiếu nại Quyết định số 156/QĐ-PNV ngày 01/3/2017 của Phòng Nội vụ huyện (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo Thanh tra huyện, bà Hoàng Thị Thinh (giao Thanh tra huyện mời), Phòng Nội vụ, Phòng GD-ĐT, VPUB: LĐVP, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với Ban Quản lý dự án các công trình điện dân dụng công nghiệp tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Quản lý dự án các công trình điện dân dụng công nghiệp tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.     
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                    

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay6,171
  • Tháng hiện tại206,969
  • Tổng lượt truy cập6,421,224
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây