Lịch tuần làm việc 49

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 49 (từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2016)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 49
Ngày ban hành 05/12/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 05/12)
1. Lãnh đạo HĐND-UBND huyện: Dự chào cờ.
Cùng dự: Toàn thể CB, CC, NV Văn phòng HĐND-UBND huyện
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại Trụ sở UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa IX.
Cùng dự: VPUB: CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 2,5 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 45 tại Hội trường tỉnh.
3. Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp thông qua kết quả xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng TC-KH, Phòng KT-HT, Phòng NN&PTNT, Chi cục Thuế, VPUB: CV Quang
- Lãnh đạo và công chức địa chính các xã
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đi thăm tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn xã Tân Khai (giao UBND xã Tân Khai  thông báo đến các Doanh nghiệp)
- Công ty TNHH MTV Phước Thắng;
- Công ty TNHH MTV XNK Lê Vy.
Thành phần cùng đi: VPUB: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV Quang, Phòng KT-HT, Phòng TN-MT, Chi cục Thuế, Liên đoàn lao động, UBND xã Tân Khai, Phóng viên Đài TT-TH huyện (Tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 14 giờ 00).
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 06/12)
1. Chủ tịch UBND huyện Trinh Minh Hoài: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tiếp tục dự kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa IX.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lâm: Họp BCĐ phát triển kinh tế hợp tác: Thông qua dự thảo quy chế hoạt động và chương trình công tác năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp công dân nơi ứng cử Đại biểu HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng tiếp công dân Trụ sở UBND xã An Khương.
5. Chủ tịch UBND huyện giao: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN&MT, Công an huyện tiếp công dân định kỳ.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Làm việc với Trưởng phòng TC-KH về các nội dung trình tại kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2016 do Phòng TC-KH tham mưu.
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng làm việc của Chủ tịch.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp xem xét giải quyết đơn giá giao đất cho ông Nguyễn Đình Lân, xã Phước An (giao Phòng TN-MT huyện chuẩn bị các tài liệu báo cáo để cung cấp cho thành phần dự họp, tập trung tại UBND huyện lúc 13 giờ 30 để cùng đi).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng TN-MT, UBND xã Phước An.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Phòng họp Sở TN-MT tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 07/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đi thăm tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Long Hải Nhật Trường (giao UBND xã An Phú  thông báo đến Công ty)
Thành phần cùng đi: VPUB: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV Quang, Phòng KT-HT, Phòng TN-MT, Chi cục Thuế, Liên đoàn lao động, UBND xã Tân Khai, Phóng viên Đài TT-TH huyện (Tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 7 giờ 30).
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tiếp tục dự kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa IX.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lâm:
a. Họp thống nhất về cơ sở xác định hành lang bảo vệ đường bộ làm cơ sở bồi thường về đất đối với dự án bồi thường, GPMB khu đất giáo dục và khu tái định cư đợt 1, TTHC xã Tân Hiệp (Ban QLDAXD chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng KT-HT, Phòng TC-KH, Phòng TN-MT, Phòng NN&PTNT, Chi cục Thuế, CN Văn phòng đăng ký đất đai Hớn Quản, CN Trung tâm PTQĐ, Ban QLDAXD, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang, UBND xã Tân Hiệp.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
b. Thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ đường trục chính Bắc Nam (giai đoạn 3), TTVHTT huyện và đường Đông Tây 9 (CN TTPTQĐ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng KT-HT, Phòng TC-KH, Phòng TN-MT, Phòng NN&PTNT, CN Trung tâm PTQĐ, Ban QLDAXD, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang, UBND xã Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trinh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lâm:
a. Họp Thành viên UBND huyện (mở rộng): Thông qua dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2017.
Thành phần: Các Thành viên UBND huyện, Lãnh đạo Chi cục Thuế, Kho bạc, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
b. Họp Thành viên UBND huyện: Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo quản lý đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Các Thành viên UBND huyện, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 08/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND Trinh Minh Hoài: Dự Lễ tổng kết Hội thi Bàn Tay vàng khai thác mủ cao su năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Lô 1 năm 2009, NT Minh Hưng, Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Họp BCĐ các ngày Lễ lớn năm 2016 (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: Các Thành viên BCĐ
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
b. Họp BCĐ TDĐKXDĐSVH năm 2016 (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các ngành Thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng phòng Y tế; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng Dân tộc; Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Trưởng phòng Tư pháp; Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phó Trưởng phòng Nội vụ; Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phó Trưởng Công an huyện; Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Đội trưởng Đội Quản lý các công trình đô thị huyện; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện; Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; Bí thư Huyện đoàn; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện; Chủ tịch Hội Khuyến học huyện; Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện;
- Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo: Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện, phụ trách Khối văn hóa - xã hội; Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin, phụ trách công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, phụ trách công tác khoa giáo; Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, phụ trách Cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư”.
- Thành viên Đoàn Kiểm tra: (giao Phòng VHTT huyện mời)
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự trao nhà Tình thương cho Hội viên Hội NNCĐDC/Điôxin (ông Phùng Ngọc Thắng – ấp 10, xã Tân Hiệp)
Mời cùng đi: Lãnh đạo UBMTTQVN, Phòng LĐTBXH, Hội NNCĐDC, Phóng viên Đài TT-TH huyện.
Thời gian, địa điểm: (thành phần đoàn đi tập trung tại UBND huyện lúc 13 giờ 30).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm CNH, HĐH nông nghiệp gắn với nông thôn mới đến hết ngày 11/12/2016 (theo công văn số 2108/SNN-KHTC của Sở NN&PTNT tỉnh)
Cùng đi: Trưởng phòng NN&PTNT huyện (Tập trung tại Sở NN&PTNT tỉnh lúc 13 giờ 30)
THỨ SÁU (ngày 09/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Đại hội Hội LHPNVN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021 (phiên bế mạc)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp BCH Đảng bộ xã An Khương.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã An Khương.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Lễ trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Thanh Bình.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng TN-MT huyện: Họp Hội đồng thẩm định giá đất: Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền bồi thường dự án đường trục chính Bắc Nam (nối dài) giai đoạn 1 (bổ sung) thuộc TTHC huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng họp C, UBND tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Làm việc với Công ty CP Tập đoàn Thái Group về việc chuẩn bị Lễ khởi công dự án xây dựng Nhà máy Xi măng Minh Tâm.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Đi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 10/12)
SÁNG
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG                              

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay2,469
  • Tháng hiện tại8,404
  • Tổng lượt truy cập6,430,350
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây