Đảng bộ xã Tân Quan Xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

Thứ hai - 11/05/2020 22:42 552 0
Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, Đảng bộ xã Tân Quan đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, gắn với kiểm tra, giám sát kết quả triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã đã ban hành kế hoạch thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vững mạnh.
UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho xã Tân Quan giai đoạn 1997 - 2017
UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho xã Tân Quan giai đoạn 1997 - 2017
Đảng bộ xã có 14 chi bộ trực thuộc. Một trong những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của xã thời gian qua đó là việc phát triển đảng viên mới.  Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã phát triển được 37 đảng viên đạt 108% so với Nghị quyết đề ra, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ xã là 137 đồng chí.
Điển hình là ấp 4 xã Tân Quan, trong những năm qua nhân dân ấp 4 luôn đi đầu trong công tác vận động làm đường giao thông nông thôn và phát triển đảng viên, đến nay nhân dân ấp 4 đã đóng góp làm 5 tuyến đường Bê tông xi măng với chiều 2,5 km và 2,1km đường điện thắp sáng làng quê với tổng số tiền nhân dân đóng góp gần 600 triệu đồng;
Ông; Hồ Văn Hảo, Bí thư chi bộ ấp 4 xã Tân Quan, huyện Hớn Quản cho biết, “Trong tháng 1 của năm 2020 đã vận động nhân dân làm con đường các hộ một trăm phần trăm hộ đã đóng và làm trong một tuần lễ xong một tuyến đường. xong trước tết, đường điện đã làm gần 60 cột cây cồ điện đã làm xong và hiện nay đang vận động nhân dân ở 5 tuyến đường làm đường Bê tông nông thôn dài nhất 1,3km, ngắn nhất là 200m, ở 4 tuyến nay đường đang triển khai và cố gắng từ nay đến hết quý hai là sẽ xong, song tới đâu chúng tôi sẽ triển khai mắc điện sáng tới đó. Trong vận động nhân dân hiện nay đang gặp khó khăn nhất là vừa rồi vì dịch bệnh Covd -19 ảnh hưởng đến kinh tế gia đình giờ chưa có thu nhập, đóng góp chưa được 100%, chúng tôi cũng tạo mọi điều kiện với gói thầu cũng sẽ làm mai mốt có thu hoạch dân sẽ đóng sau”
Song song với công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên, Đảng bộ xã tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  Công tác quy hoạch đào tạo đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, công khai, chất lượng ngày càng đi vào chiều sâu. Thực hiện chương trình đột phá về đào tạo, thu hút nguồn nhân lực. Trong nhiệm kỳ xã đã cử 08 cán bộ chủ chốt trong nguồn quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng các lớp chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X. Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ: kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tăng dần theo hướng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 14%, đạt 100% so với Nghị quyết đầu nhiệm kỳ.
Ông Lương Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy xã Tân Quan chia sẻ; Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ xã Tân Quan ngay sau khi đại hội thành công Ban chấp hành đảng bộ xã đã tổ chức họp triển khai và phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban chấp hành và xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết triển khai đồng loạt xuống cho các Chi bộ để tổ chức thực hiện, trong nhiệm kỳ vừa qua trong tổng số 22 chỉ tiêu của Ban chấp hành đảng bộ xã đề ra thì chúng ta đạt được 21/22 chỉ tiêu đều đạt và vượt.
Chăn nuôi có hướng phát triển ổn định, Hiện nay toàn xã có 20 trang trại chăn nuôi vừa và nhỏ, tăng 03 trang trại so với năm 2015; đàn gia cầm tăng 30,6%, đàn trâu, bò giảm 50% so với đầu nhiệm kỳ. Trong những năm qua sản xuất chăn nuôi tăng mạnh, tập trung chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp.    Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, sản xuất các mặt hàng kỹ nghệ sắt, nghề mộc, vật liệu xây dựng, Xây dựng kết cấu hạ tầng được ưu tiên và chú trọng, bằng nhiều nguồn vốn như vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, từ nguồn vốn của nhà nước và nhân dân đóng góp đã đầu tư xây dựng được 15,3 km đường bê tông xi măng,với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 3,2 tỷ đồng. Nâng cấp sửa chữa 14 km đường sỏi phún phục vụ cho nhân dân đi lại thuận tiện với tổng số tiền gần 3,1 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 100% tăng 5% so với Nghị quyết đầu nhiệm kỳ đề ra.  Trên lĩnh vực nông nghiệp, UBND xã đã khuyến khích bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, các mô hình kinh tế trang trại phát triển mạnh.  Xã đã xây dựng được 01 hợp tác xã rau quả sạch với 12 thành viên và hoạt động hiệu quả nâng cao mức thu nhập cho thành viên. Phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cũng đươc nhân rộng ngày càng có nhiều nông dân vươn lên làm giầu chính đáng. Hội đã vận động giúp vốn xoay vòng cho 250 hội viên vay với số tiền 170 triệu đồng; Từ những hoạt động trên đã góp phần giảm hộ nghèo của địa phương.
Ông Lương Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy xã Tân Quan, huyện Hớn Quản nói;
“Một số chỉ tiêu nổi bật đó là xóa đói giảm nghèo ngay từ đầu nhiệm kỳ công tác này chúng tôi đã hết sức chủ động để phân công cho các Chi bộ bám sát kết hợp với các tổ chức chính trị, các đoàn thể bằng nhiều phương pháp để vận động cho các hội hỗ trợ giúp đỡ nên tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm đạt và vượt chỉ tiêu thực hiện nông thôn mới và một số các tiêu chí như tập trung cho công tác lãnh đạo thực hiện mục tiêu về đích nông thôn mới trong nhiệm kỳ chúng ta đưa ra 10 chỉ tiêu nhưng đến cuối nhiệm kỳ chúng ta đã đạt được 16 chỉ tiêu, vượt 6 chỉ tiêu, hiện nay các chỉ tiêu còn lại xã tiếp tục phấn đấu để đạt trong nhiệm ky mới để làm sao đạt được về nông thôn mới”.
Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hàng năm số hộ đạt gia đình văn hóa 96,6% trở lên, số khu dân cư đạt văn hóa 88% tăng 40% so với nghị quyết đề ra. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được quan tâm hơn, tỷ suất sinh duy trì hàng năm đạt 0,18%o, vượt so với Nghị quyết đầu nhiệm kỳ 0,32%o; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm hàng năm 8,1% đạt 135% so Nghị quyết đề.  100% ấp sóc trên địa bàn xã có cán bộ y tế thôn bản; công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng.  Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. đã xây tặng 27 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trị giá gần 1,4 tỷ đồng triệu đồng; chương trình hỗ trợ sản xuất 450 triệu đồng, giảm được 29/49 hộ nghèo, đạt 160% so với nghị quyết đầu nhiệm kỳ; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến nay đạt 90% vượt 15% so với nghị quyết; ngoài ra đã giới thiệu việc làm cho người lao động làm việc tại các nông trường, xí nghiệp được 1.075 lao động đạt 112% so với Nghị quyết.
Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua chính là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ xã Tân Quan tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện, ổn định, bền vững, phát triển văn hóa - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Quan sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.
Lê Khương

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây