Kết quả kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn vòng 2) của thí sinh dự tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc huyện năm 2021

Thứ ba - 07/09/2021 08:16 1.586 0
THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn vòng 2) của thí sinh dự tuyển trong
kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc huyện năm 2021
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-SNV ngày 04/6/2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Hớn Quản năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục – đào tạo thuộc huyện Hớn Quản năm 2021 (gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện);
Căn cứ kết quả kiểm tra, sát hạch ngày 04/9/2021 của Ban kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc huyện năm 2021;
Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn vòng 2) như sau:
1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển là 87 thí sinh, trong đó:
+ Bậc Tiểu học: 51 thí sinh.
+ Bậc Trung học cơ sở: 36 thí sinh.
2. Tổng số thí sinh tham gia phỏng vấn vòng 2 là 86 thí sinh (do có 01 thí sinh bậc tiểu học không tham gia phỏng vấn), trong đó:
- Bậc Tiểu học: 50 thí sinh.
- Bậc Trung học sơ sở: 36 thí sinh.
3. Tổng số thí sinh vi phạm quy chế xét tuyển: Không có.
4. Kết quả phỏng vấn vòng 02:
- Tổng số thí sinh đạt kết quả phỏng vấn vòng 02 là 80 thí sinh;
- Tổng số thí sinh không đạt kết quả phỏng vấn vòng 02 là 06 thí sinh.
(cụ thể: có danh sách kèm theo).
Trên đây là Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện về kết quả kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn vòng 2) của người dự tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục - đào tạo thuộc huyện Hớn Quản năm 2021./.


 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- CT, các PCT.UBND huyện ;
- Thành viên HĐTD huyện;
- Thành viên Ban giám sát huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị sự nghiệp GD huyện;
- BBT Website huyện (để đăng TB);
- LĐVP, CV(NC);
- Lưu: VT.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGPHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
                   Nguyễn Văn Hạ


                   UBND HUYỆN HỚN QUẢN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       PHÒNG NỘI VỤ                      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
     
       Số : 1290 /TTr-NV                                Hớn Quản, ngày  06  tháng  9 năm 2021

                                 
TỜ TRÌNH
V/v ban hành Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ thi tuyển dụng
 viên chức sự nghiệp giáo dục – đào tạo thuộc huyện năm 2021

 
 
 

Căn cứ kết quả kiểm tra, sát hạch ngày 04/9/2021 của Ban kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục – đào tạo thuộc huyện năm 2021;
Căn cứ Khoản 1, Điều 16, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, phòng Nội vụ tham mưu Hội đồng tuyển dụng Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch của người dự tuyển trong kỳ tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục – đào tạo  thuộc huyện năm 2021. Kính trình Hội đồng tuyển dụng xem xét và ban hành./.

Nơi nhận:                                                                                  KT.TRƯỞNG PHÒNG

- UBND huyện;
- CT. UBND huyện;
- Lưu: VT.

                                                                                                                 


                                                                                                                         Lê Văn Anh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây