THÔNG BÁO V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hớn Quản năm 2021

Thứ tư - 09/06/2021 15:14 1.578 0
THÔNG BÁO
V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục
và đào tạo huyện Hớn Quản năm 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN HỚN QUẢN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                        
  Số:         /TB-UBND                                   Hớn Quản, ngày      tháng       năm 2021
                
THÔNG BÁO
V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục
và đào tạo huyện Hớn Quản năm 2021

 
 
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-SNV ngày 04/6/2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Hớn Quản năm 2021;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 650/TTr-NV ngày 08/6/2021;
UBND huyện ban hành Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện năm 2021 như sau:
1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Phương thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021 của huyện được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.
3. Nguyên tắc tuyển dụng
Việc tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm hiện còn của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Hớn Quản, đạt trình độ chuẩn, cụ thể:
- Vị trí việc làm tại bậc Tiểu học: có bằng đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên.
- Vị trí việc làm tại bậc Trung học cơ sở: có bằng đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên.
 (kèm theo bảng vị trí việc làm cần tuyển dụng)
4. Quy định về hồ sơ và đăng ký dự tuyển
4.1. Quy định về hồ sơ
- Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển bao gồm:
    + Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn, nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ (theo mẫu);
     + Bản sao giấy khai sinh; giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân; hộ khẩu thường trú;
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ có dán ảnh, có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (do cơ quan Y tế cấp huyện trở lên xác nhận theo mẫu do Bộ Y tế phát hành);
+ Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT; bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đang còn trong thời hạn giá trị do trường đào tạo xác nhận);
+ Bản sao kết quả học tập toàn khóa (sổ học tập, bảng điểm, phiếu điểm) có xác nhận về điểm số trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp và có xếp loại tốt nghiệp do trường đào tạo cấp phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu của ngạch dự tuyển;
+ Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ tiếng Anh; chứng chỉ tin học; chứng chỉ đào tạo khác (nếu có);
    + Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
    + 02 ảnh 4x6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ để liên hệ;
    Người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình.
        (Lưu ý: Thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ nộp dự tuyển không trả lại).
- Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác bằng văn bản đến Phòng Nội vụ huyện nộp hồ sơ vì đây là một bước sơ tuyển; hồ sơ phải đúng quy định.
- Người đăng ký dự tuyển hoặc người được ủy quyền phải thực hiện các yêu cầu và hướng dẫn của người nhận hồ sơ; phải bảo đảm tất cả các thông tin kê khai trong hồ sơ là hoàn toàn đúng sự thật và có trách nhiệm kiểm tra tất cả các thông tin của mình trong danh sách đăng ký dự tuyển trước khi ký tên vào danh sách nộp hồ sơ; không được điều chỉnh hồ sơ dự tuyển sau khi ký tên vào danh sách đăng ký.
- Người đăng ký dự tuyển phải có trách nhiệm tự theo dõi, xem các thông báo được đăng tải trên website của huyện Hớn Quản tại địa chỉ: http://honquan.binhphuoc.gov.vn về tất cả các nội dung liên quan đến Kế hoạch tuyển dụng.
Đảm bảo liên lạc được với người đăng ký dự tuyển qua số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ dự tuyển; thí sinh dự tuyển được mời khi cần thiết trong quá trình xét duyệt phải có mặt đúng ngày, giờ, địa điểm theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng.
Người đăng ký dự tuyển phải giữ biên nhận nộp hồ sơ để sử dụng khi có việc liên hệ hoặc trao đổi công việc với Hội đồng tuyển dụng trong suốt quá trình xét tuyển.
4.2. Không nhận và không xét những hồ sơ sau đây
- Hồ sơ gửi qua đường bưu điện.
- Hồ sơ nộp thay nhưng không có ủy quyền, nộp trễ hạn, hồ sơ không đúng quy định.
5. Nội dung xét tuyển viên chức:
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
- Vòng 1
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
- Vòng 2
+ Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.
+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
+ Thời gian phỏng vấn là 30 phút.
+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
6. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển
6.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
a)  Có kết quả tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm, cụ thể như sau:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên,  học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả thi vòng 2.
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào vòng 2.
- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm b, khoản 6.1 mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào điểm thi tại vòng 2 theo quy định.
6.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b, khoản 6.1 này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
6.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
7. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển
- Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 10/6/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/7/2021 tại Phòng Nội vụ huyện Hớn Quản. Địa chỉ: khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
- Thời gian kiểm tra, sát hạch: dự kiến ngày 26/7/2021.
 Khi có thay đổi về thời gian và địa điểm kiểm tra, sát hạch sẽ có Thông báo cụ thể trên trang Web của huyện và niêm yết tại trụ sở UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện để thí sinh biết.
8. Lệ phí xét tuyển
- Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.
- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/ thí sinh.
9. Tổ chức thực hiện
Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện tổ chức tuyển dụng viên chức đúng theo Kế hoạch đã được Sở Nội vụ tỉnh phê duyệt, tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng theo quy định và Thông báo cụ thể trên trang Web của huyện và niêm yết công khai kết quả trúng tuyển tại UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hớn Quản năm 2021./.

 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (thay b/c);
- TT. HU - HĐND huyện;
- CT. các PCT .UBND huyện;
- Các ĐVSN xét tuyển;
- Phòng Nội vụ;
- BBT trang Web của huyện;
- LĐVP,CV(Tuyên);
- Lưu: VT, PNV.
                                   CHỦ TỊCH 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây