Quy chế hoạt động của Ban biên tập Website Hớn Quản

Thứ ba - 15/03/2016 14:28 2.704 0
Để bảo đảm tính thống nhất, đạt hiệu quả cao trong công việc phổ biến nội dung thông tin lên Website Hớn Quản. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Website huyện như sau :

 Chương I :

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 
Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban biên tập
Ban biên tập là cơ quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện về hoạt động Website và được Uỷ ban nhân dân huyện giao trách nhiệm xây dựng, cập nhật thông tin với các nội dung đảm bảo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về thông tin tuyên truyền, cụ thể gồm:
1.   Phổ biến giới thiệu một cách hệ thống và đầy đủ thông tin về tiềm năng, chủ trương, đường lối, chính sách, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.
2.   Tổ chức chỉ đạo việc cung cấp, cập nhật các thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội và các thông tin khác về mọi mặt của huyện.
3.   Hình thành cổng giao tiếp hành chính: Cung cấp thông tin hành chính, hướng dẫn thủ tục hành chính.
4.   Làm đầu mối giao tiếp, cung cấp thông tin đến với mọi công dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài huyện.
5.   Quảng bá các chính sách thu hút các nguồn đầu tư, hợp tác trong và ngoài huyện đến đầu tư vào địa bàn huyện dưới mọi hình thức.
6.   Tạo diễn đàn thuận lợi để tất cả mọi người quan tâm từ mọi miền đất nước và trên thế giới đến với huyện Hớn Quản, góp phần cùng nhân dân trong huyện phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban biên tập
- Ban biên tập Website Hớn Quản hoạt động kiêm nhiệm, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện về việc đưa các thông tin lên Website. Nội dung thông tin phổ biến, cập nhật phải đảm bảo chính xác, kịp thời.
- Ban biên tập phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban biên tập, các thành viên phải thực hiện tốt phần công việc mình đảm trách và tham gia thực hiện những công việc chung của Ban biên tập, sắp xếp các công việc đảm bảo tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban biên tập.
 
Chương II :
CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
Điều 3. Cơ cấu tổ chức Ban biên tập
- Trưởng ban biên tập : Phó Chủ tịch UBND huyện.
- Phó trưởng ban biên tập : Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.
- Các thành viên bao gồm đại diện lãnh đạo các phòng, ban có liên quan: Phòng Văn hóa và thông tin, Phòng Tài chính - kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Thống kê, Đoàn thanh niên, Đài truyền thanh huyện và các cơ quan khác có liên quan.
- Tổ thư ký giúp việc cho Ban biên tập được cơ cấu từ cán bộ của Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Điều 4. Trách nhiệm của Ban biên tập.
- Ban biên tập chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện về việc phổ biến, cập nhật các nội dung lên Website Hớn Quản.
- Bảo đảm nội dung Website Hớn Quản được cập nhật, đáp ứng nhu cầu thông tin cho người đọc, phong phú về nội dung.
- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ biên tập và cập nhật thông tin, bằng nhiều hình thức.
- Dự toán kinh phí cho hoạt động của Website Hớn Quản: Đăng ký tên Miền; phí thuê Server lưu trữ Website; nhuận bút và thù lao cho tác giả viết bài (tin), người duyệt tin và cho người cập nhật tin lên Website.
- Các Thành viên Ban biên tập chịu trách nhiệm về mảng nội dung thông tin được Ban biên tập phân công đảm trách.
Điều 5. Nhiệm vụ cụ thể của Ban biên tập.
1. Trưởng ban biên tập : Chỉ đạo chung mọi hoạt động của Ban biên tập.
2. Phó trưởng ban biên tập : Thường trực.
- Theo dõi điều hành hoạt động của Ban, giải quyết những vấn đề có liên quan tới Website khi Trưởng ban biên tập vắng hoặc ủy quyền.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ thư ký.
- Phân công các thành viên Ban biên tập thực hiện việc biên tập thông tin theo lĩnh vực đảm trách.
- Chỉ đạo thực hiện công việc trình bày về hình thức website.
- Phụ trách biên tập thông tin về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
- Duyệt thông tin, đánh giá bài để chi trả nhuận bút.
- Tổ chức thẩm định, hiệu đính nội dung các thông tin gởi đến trước khi đưa lên Website.
- Khi phát hiện nội dung bản tin hoặc số liệu bản tin có phần sai lệch với thực tế, thì Phó tổng biên tập được quyền chỉnh sửa nội dung bản tin và thông báo cho người đưa tin biết là đã sửa, việc chỉnh sửa cụm từ hoặc thành ngữ, nhưng tuyệt đối không làm thay đổi nội dung cốt lõi của vấn đề.
3. Các thành viên khác:
- Phụ trách và biên tập các nội dung thông tin theo lĩnh vực ngành mình phụ trách và một số lĩnh vực khác do Trưởng Ban biên tập phân công.
- Khi được yêu cầu biên tập và kiểm duyệt mảng thông tin theo lĩnh vực ngành mình phụ trách, thành viên có trách nhiệm gửi kết quả kiểm duyệt cho Trưởng ban biên tập chậm nhất 03 ngày làm việc, tính từ khi gửi bài.
- Nghiên cứu đề xuất phương hướng và biện pháp phát triển Website.
- Thường xuyên tham gia theo dõi tiến độ cập nhật tin, thông tin đăng trên Website.
- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban biên tập.
 
Chương III :
 PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
 
Điều 6. Quản lý kỹ thuật, quản trị Website
Thành viên Tổ thư ký Ban biên tập thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện được phân công quản trị Website huyện, có trách nhiệm:
- Là đầu mối tập hợp các thông tin được duyệt và chịu trách nhiệm duy trì, cập nhật các thông tin lên Website.
- Bảo mật tuyệt đối mật khẩu và chịu trách nhiệm về thông tin đưa lên trang Website đúng như nội dung đã kiểm duyệt.
- Theo dõi nội dung, hình thức Website hàng ngày, cung cấp kịp thời nội dung thông tin hàng tuần cho Ban biên tập.
- Quản lý về bố cục, hình thức của Website, được phép thay đổi giao diện, bố cục, sắp xếp trang chủ phù hợp với từng thời điểm, nhưng không ảnh hưởng tới nội dung Website.
- Báo cáo và đề xuất với Ban biên tập kịp thời biện pháp xử lý sự cố (nếu có).
- Các Thành viên khác của Tổ thư ký thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban biên tập.
Điều 7. Cung cấp và chịu trách nhiệm nội dung thông tin.
- Các phòng, ban thuộc huyện và các cơ quan, đơn vị chức năng trong huyện, tùy theo chức năng quản lý của đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp nội dung thông tin hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp.
- Hình thức cung cấp thông tin: bằng văn bản, đường truyền qua mạng hoặc các thiết bị lưu trữ (thống nhất sử dụng bộ mã Unicode), gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện (thông qua Tổ thư ký). Các đơn vị cung cấp thông tin có thể cung cấp thêm hình ảnh hoặc yêu cầu chụp ảnh để minh họa thông tin.
- Nguyên tắc chung : Thủ trưởng chịu trách nhiệm về nội dung thông tin của đơn vị mình cung cấp.
- Thông tin hàng tuần, tháng, quý, năm của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện. Tổ thư ký có trách nhiệm kiểm tra và trình Ban biên tập duyệt.
- Được phép lấy các số liệu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội từ các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện (có ký tên, đóng dấu, không phải tài liệu mật) để cập nhật lên website.
- Các đơn vị được phân công cung cấp thông tin cần theo dõi thông tin hiện có trên Website để bổ sung, sửa đổi kịp thời.
- Yêu cầu đối với các hướng dẫn hành chính : Không đưa toàn văn bản mà trình bày, hướng dẫn các bước thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu.
- Các đơn vị có thể đề xuất thêm nội dung có liên quan đến chức năng quản lý của mình.
 
Chương IV :
CHẾ ĐỘ HỘI HỌP VÀ KINH PHÍ
 
Điều 8. Chế độ hội họp
- Trưởng ban biên tập triệu tập phiên họp thường kỳ của Ban biên tập. Định kỳ 03 tháng Ban biên tập họp ít nhất 01 lần. Trong trường hợp cần thiết Trưởng ban biên tập triệu tập các Thành viên họp đột xuất.
- Trong trường hợp Trưởng ban biên tập đi vắng, Phó trưởng ban biên tập sẽ chủ trì cuộc họp thay Trưởng ban biên tập, sau đó báo cáo kết quả cuộc họp với Trưởng ban biên tập.
- Các Thành viên Ban biên tập : Chấp hành theo sự phân công của Trưởng ban Biên tập, tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban biên tập, phát huy tốt vai trò của mình khi thực hiện nhiệm vụ được Ban biên tập phân công.
Điều 9. Kinh phí
- Kinh phí hoạt động của Website huyện được hạch toán phân bổ vào kinh phí hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện.
- Cho phép Ban biên tập được cung cấp dịch vụ quảng cáo cho các đơn vị, doanh nghiệp trên Website; kinh phí thu được dùng để bổ sung thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao, mua sắm các trang thiết bị cần thiết cho việc lưu trữ tài liệu - thu thập thông tin.
Điều 10. Chế độ nhuận bút
- Chế độ nhuận bút, biên tập, cập nhật: thực hiện theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 09/02/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định Chế độ nhuận bút, thù lao đối với trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
 
Chương V :
 KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 
Điều 11. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước.
Điều 12. Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm các quy định chung của Nhà nước, vi phạm quy chế, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà nước.
 
Chương VI :
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 13. Tổ chức thực hiện
- Thành viên Ban biên tập có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế này.
- Quy chế được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của các thành viên khi được thông qua tại cuộc họp của Ban biên tập với 2/3 thành viên có mặt đồng ý và được UBND huyện xem xét quyết định. /.
                                                                                 
                                                                  CHỦ TỊCH

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây