STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 03/ CT-UBND 21/09/2023 CHỈ THỊ VỀ VIỆC “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ,ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ, PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
2 124 /KH-HĐND 21/09/2023 KẾ HOẠCH GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2023
3 2090/ UBND-VX 21/09/2023 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH ĐAU MẮT ĐỎ
4 247 /KH-UBND 20/09/2023 KẾ HOẠCH ĐI THĂM CHÚC THỌ, MỪNG THỌ CÁC CỤ TRÒN 90 TUỔI, 100 TUỔI NHÂN NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 01/10/2023
5 321 / BC-UBND 19/09/2023 BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA (9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023)
6 323 / BC-UBND 19/09/2023 BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC 9 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023
7 205/TB-HĐTD 18/09/2023 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, LỊCH ÔN THI VÀ LỊCH THI, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023
8 241 /KH-UBND 14/09/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG TỔNG VỆ SINH, KHỬ TRÙNG TIÊU ĐỘC MÔI TRƯỜNG ĐỢT 2 NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
9 242 /KH-UBND 14/09/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
10 318 / BC-UBND 14/09/2023 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG–AN NINH 09 THÁNG ĐẦU NĂM,PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 03
THÁNG CUỐI NĂM 2023
11 1155 /QĐ - UBND 14/09/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: MUA 30.000 CÂY XANH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY XANH NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN (THEO KẾ HOẠCH SỐ 130/KH-UBND NGÀY 16/5/2023 CỦA UBND HUYỆN)
12 239 /KH-UBND 13/09/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN LÃM CÁC HÌNH ẢNH LỊCH SỬ CHỦ ĐỀ “ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP CHÂN DUNG MỘT ANH HÙNG”
13 240 /KH-UBND 13/09/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THANH TRA, KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2023
14 1148 /QĐ - BTC 13/09/2023 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC HỘI CHỌI TRÂU ĐÌNH THẦN TÂN KHAI – HỚN QUẢN NĂM 2023
15 1316 /BC-VP 12/09/2023 BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2023
16 1312 / BC-VP 11/09/2023 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG Y TẾ 9 THÁNG ĐẦU NĂM PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023
17 1129 /QĐ - BTC 11/09/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN PHỤC VỤ HỘI CHỌI TRÂU ĐÌNH THẦN TÂN KHAI - HỚN QUẢN NĂM 2023
18 1131 /QĐ - UBND 11/09/2023 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH HUYỆN HỚN QUẢN
19 317 / BC-UBND 11/09/2023 BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI (Kỳ báo cáo: từ ngày 25/8/2023 đến ngày 8/9/2023)
20 236 /KH-UBND 08/09/2023 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN ĐĂNG KÝ, THỰC HIỆN 02 NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG
21 1121 /QĐ - UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HÀNG RÀO KẼM GAI, BT-GPMB KHU VÙNG LÕI CĂN CỨ HẬU CẦN-KỸ THUẬT HUYỆN HỚN QUẢN.
22 1122 /QĐ - UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 46 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU X, Y THUỘC KHU TTHC HUYỆN HỚN QUẢN, THỊ TRẤN TÂN KHAI,HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
23 1123 /QĐ - UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI CHỌI TRÂU ĐÌNH THẦN TÂN KHAI - HỚN QUẢN NĂM 2023
24 1926 / CV-UBND 08/09/2023 KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐẢM BẢO ATTT THEO KẾ HOẠCH SỐ 169/KH-UBND NGÀY 15/06/2023 CỦA UBND HUYỆN HỚN QUẢN.
25 313 / BC-UBND 08/09/2023 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 VÀ TÌNH HÌNH PHÂN BỔ DỰ TOÁN NĂM 2023 CỦA 03 CHƯƠNG TRÌNH MTQG (Nguồn sự nghiệp)
26 312 / BC-UBND 08/09/2023 BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA (8 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023)
27 315 / BC-UBND 08/09/2023 BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG,CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC 8 THÁNG ĐẦU NĂM,PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 4 THÁNG CUỐI
NĂM 2023
28 316 /BC-UBND 08/09/2023 BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2023
29 1117/QĐ - UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN THU–CHI QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022
30 1118 / QĐ-UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KINH PHÍ HỖ TRỢ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỪ NGÀY 09/7/2023 ĐẾN NGÀY 31/7/2023
31 1127 / QĐ-UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 884/QĐ-UBND NGÀY 28/7/2023 CỦA UBND HUYỆN HỚN QUẢN
32 1126 /QĐ - UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG TẠI KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
33 235 /KH-UBND 07/09/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (NGÀY 04/10)”
34 233 /KH-UBND 06/09/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRIỂN KHAI THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÂY TRỒNG TỔNG HỢP (IPHM) TRÊN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC GIAI ĐOẠN 2023-2030 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.
35 234 /KH-HĐNVQS 06/09/2023 KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN THEO DÕI,CHỈ ĐẠO CÁC XÃ, THỊ TRẤN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TUYỂN CHỌN,GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ
36 1884 /UBND-NC 05/09/2023 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
37 232 /KH-UBND 05/09/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 3 – DỰ ÁN 4 VỀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM BỀN VỮNG VÀ DỰ ÁN 7 VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2023
38 196 /TB-UBND 31/08/2023 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC VÀ NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9
39 230 /KH-UBND 31/08/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2023/NĐ-CP NGÀY 03/6/2023 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ
40 195 /TB- HĐTD 31/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH CỦA THÍ SINH TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
41 227 /KH-UBND 30/08/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU NĂM 2023
42 228 /KH-UBND 30/08/2023 KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG, TIẾP NHẬN, BÀN GIAO QUÂN NHÂN DỰ BỊ THUỘC DBB3/EBB736 KIỂM TRA SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN, LỰC LƯỢNG DBĐV, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH NĂM 2023
43 229 /KH-UBND 30/08/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2023
44 1850 /CV-UBND 30/08/2023 THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA PCT.UBND TỈNH TRẦN TUYẾT MINH TẠI HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN,HƯỚNG TỚI CHÍNH QUYỀN SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
45 226 /KH-UBND 29/08/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI CHỌI TRÂU ĐÌNH THẦN TÂN KHAI - HỚN QUẢN NĂM 2023
46 1095 /QĐ - UBND 29/08/2023 QUYẾT ĐỊNH HUY ĐỘNG, TIẾP NHẬN, BÀN GIAO QUÂN NHÂN DỰ BỊ KIỂM TRA SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN, LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH NĂM 2023
47 186 /TB-HĐTD 22/08/2023 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 02 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘCUBND HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
48 224 /KH-UBND 22/08/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024
49 223 /KH-BCĐ 22/08/2023 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “ÁNH SÁNG TRI ÂN”
TẠI NHÀ BIA GHI TÊN LIỆT SỸ THỊ TRẤN TÂN KHAI
50 220 /KH-BCĐ 21/08/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT III NĂM 2023
văn bản
congbao
Công báo
facebook
khatvonghonquan
TỰ HÀO BÌNH PHƯỜC
SẢN PHẨM
Dịch vụ công quốc gia
Thống kê
  • Đang truy cập192
  • Hôm nay20,018
  • Tháng hiện tại827,192
  • Tổng lượt truy cập8,908,922
bank
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây