STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1818/UBND-TH 29/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39 (BỔ SUNG 2)
2 1802/UBND-TH 27/09/2022 Lịch làm việc Tuần 39 (bổ sung)
3 39/LLV-UBND 26/09/2022 Lịch làm việc Tuần 39
4 lịch tuần 38 19/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 38 năm 2022 (từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2022)
5 lịch tuần 37 12/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 37 năm 2022 (từ ngày 12/9 đến ngày 16/9/2022)
6 bổ sung lịch làm việc tuần 36 06/09/2022 THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh, bổ sung Lịch làm việc Tuần 36/2022
7 lịch tuần 36 05/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 36 năm 2022 (từ ngày 05/9 đến ngày 09/9/2022)
8 lịch tuần 34 22/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 34 năm 2022 (từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2022)
9 lịch tuần 33 15/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 33 năm 2022 (từ ngày 15/8 đến ngày 19/8/2022)
10 lịch tuần 32 09/08/2022 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 32 năm 2022 (từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/2022)
11 lịch tuần 31 01/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 31 năm 2022 (từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2022)
12 lịch tuần 30 26/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 30 năm 2022 (từ ngày 25/7 đến ngày 29/7/2022)
13 lịch tuần 25 21/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 25 năm 2022 (từ ngày 20/6 đến ngày 24/6/2022)
14 bổ sung lịch làm việc tuần 23 07/06/2022 THÔNG BÁOVề việc điều chỉnh, bổ sung Lịch làm việc Tuần 23/2022.
15 TUẦN 23 06/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 23 năm 2022 (từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022)
16 LỊCH TUẦN 22 30/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 22 năm 2022 (từ ngày 30/5 đến ngày 05/6/2022)
17 LỊCH TUẦN 21 23/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 21 năm 2022 (từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022)
18 lịch tuần 20 16/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 20 năm 2022 (từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022)
19 lịch tuần 18 05/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 18 năm 2022 (từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022)
20 LỊCH TUẦN 17 25/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 17 năm 2022 (từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022)
21 LỊCH TUẦN 16 18/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 16 năm 2022 (từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022)
22 lịch tuần 15 12/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 15 năm 2022 (từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022)
23 TUẦN 14 04/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 14 năm 2022 (từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022)
24 TUẦN 13 28/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 13 (từ ngày 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022)
25 lịch tuần 12 21/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 12 (từ ngày 21/3/2022 đến ngày 25/3/2022)
26 TUẦN 11 14/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 11 (từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022)
27 tuần 10 11/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 10 (từ ngày 07/3/2022 đến ngày 11/3/2022)
28 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 50 13/12/2021 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 50 (từ ngày 13/12 đến ngày 17/12//2021)
29 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49 06/12/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 49 (từ ngày 06/12 đến ngày 10/12//2021)
30 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48 29/11/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48 (từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021)
31 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 23 08/06/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 23 (từ ngày 07/6/2021 đến ngày 12/6/2021)
32 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 22 31/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 22 (từ ngày 30/5/2021 đến ngày 04/6/2021)
33 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 21 24/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 21 (từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021)
34 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 20 19/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 20 (từ ngày 15/5/2021 đến ngày 23/5/2021)
35 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 19 10/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 19 (từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021)
36 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 11 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 11 (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021)
37 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 12 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 12 (từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021)
38 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 13 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 13 (từ ngày 28/3/2021 đến ngày 02/4/2021)
39 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 14 (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021)
40 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 15 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 15 (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021)
41 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 16 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 16 (từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021)
42 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 17 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 17 (từ ngày 26/4/2021 đến ngày 29/4/2021)
43 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 18 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 18 (từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021)
44 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 10 08/03/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 10 (từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021)
45 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 09 01/03/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 09 (từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021)
46 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 06 + 07 23/02/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 06 + 07 (từ ngày 08/02/2021 đến ngày 19/02/2021)
47 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 08 23/02/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 08 (từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021)
48 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 05 01/02/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 05 (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021)
49 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 04 25/01/2021 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 04 (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021)
50 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 03 18/01/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 03 (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021)
51 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 02 11/01/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 02 (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)
52 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 01 05/01/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 01 (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021)
53 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 53 28/12/2020 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 53 (từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021)
54 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49 22/12/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 49 (từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020)
55 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 50 22/12/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 50 (từ ngày 07/12/2020 đến ngày 12/12/2020)
56 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 51 22/12/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 51 (từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020)
57 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 52 22/12/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 52 (từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020)
58 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48 23/11/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 48 (từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020)
59 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 47 16/11/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 47 (từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020)
60 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 46 09/11/2020 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 46 (từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020)
61 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 45 06/11/2020 (từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020)
62 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 31 27/10/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 31 (từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020)
63 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 44 26/10/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 44 (từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020)
64 Lịch làm việc tuần 43 19/10/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 43 (từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)
65 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 42 12/10/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 42 (từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020)
66 Lịch làm việc tuần 41 05/10/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 41 (từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020)
67 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 40 28/09/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 40 (từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020)
68 Lịch làm việc tuần 39 21/09/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 39 (từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020)
69 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 38 14/09/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 38 (từ ngày 14/9/2020 đến ngày 19/9/2020)
70 Lịch làm việc tuần 37 07/09/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 37 (từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020)
71 Lịch làm việc tuần 36 31/08/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 36 (từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020)
72 Lịch làm việc tuần 35 24/08/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 35 (từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020)
73 Lịch làm việc tuần 34 17/08/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 34 (từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020)
74 Lịch làm việc tuần 33 10/08/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 33 (từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020)
75 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 32 03/08/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 32 (từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020)
76 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 29 20/07/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 29 (từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020)
77 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 30 20/07/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 30 (từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020)
78 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 27 07/07/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 27 (từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020)
79 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 28 07/07/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 28 (từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020)
80 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 26 22/06/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 26 (từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020)
81 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 23 15/06/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 23 (từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020)
82 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 24 15/06/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 24 (từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020)
83 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 25 15/06/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 25 (từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020)
84 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 22 25/05/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 22 (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020)
85 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 21 19/05/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 21 (từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020)
86 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 20 11/05/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 20 (từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020)
87 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 19 04/05/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 19 (từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020)
88 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 16 27/04/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 16
89 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 16 27/04/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 16 (từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020)
90 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 17 27/04/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 16 (từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020)
91 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 18 27/04/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 18 (từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020)
92 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 15 06/04/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 15 (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/4/2020)
93 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14 30/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 14 (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020)
94 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14 30/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 14 (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020)
95 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14 30/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 14 (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020)
96 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 13 23/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 13 (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)
97 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 12 17/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 12 (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)
98 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 11 09/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 11 (từ ngày 09/3/2020 đến ngày 14/3/2020)
99 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 09 02/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 09
100 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 10 02/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 10 (từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020)
global laws

Lịch Làm việc

1818/UBND-TH

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39 (BỔ SUNG 2)

lượt xem: 145 | lượt tải:25

1802/UBND-TH

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39 (BỔ SUNG)

lượt xem: 21 | lượt tải:13

39/LLV-UBND

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39

lượt xem: 19 | lượt tải:13

lịch tuần 38

LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 38 năm 2022 (từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2022)

lượt xem: 67 | lượt tải:60

lịch tuần 37

LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 37 năm 2022 (từ ngày 12/9 đến ngày 16/9/2022)

lượt xem: 65 | lượt tải:50
Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay3,926
  • Tháng hiện tại38,109
  • Tổng lượt truy cập5,383,860
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây