Lịch Làm việc tuần 13

Lịch làm việc Tuần lễ 13 (từ ngày 28/3 đến ngày 01/4/2016)

Số kí hiệu Lịch Làm việc tuần 13
Ngày ban hành 28/03/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 28/3)

 SÁNG

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND

huyện Vũ Long Sơn: Họp Thành viên UBND huyện lấy phiếu tín

nhiệm bổ nhiệm lại đối với CC, VC lãnh đạo quản lý ngành Giáo dục

(phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

Mời họp: Thành viên UBND huyện, Lãnh đạo phòng Nội vụ.

Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại phòng họp trực tuyến.

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện

Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp về tình hình cấp

đất sản xuất cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh.

Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Sở NN&PTNT tỉnh.

CHIỀU

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp cùng với UBND tỉnh

và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tiến độ thực hiện dự án đường vào Nhà

máy xi măng Minh Tâm.

Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND

huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm,

UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 29/3)

 SÁNG

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội nghị giao ban Khối

Nội chính (TTHU chủ trì).

Cùng dự: Lãnh đạo: Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Tòa án nhân

dân huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Thanh tra huyện, phòng Tư

pháp, phòng Nội vụ, Chi cục thi hành án dân sự huyện, Chánh văn phòng

HĐND-UBND huyện.

Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Tiếp công dân định kỳ.

Cùng tiếp: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng TN&MT.  VPUB:

PCVP Võ Ngọc Khánh.

Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân.  

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp BTC Liên hoan văn

hóa các dân tộc thiểu số huyện Hớn Quản.

Thành phần: bà Huỳnh Thị Thu Trang-TP VHTT, bà Trần Ngọc Điệp-

TP Dân tộc, ông Điểu Mẫn-PTP Dân tộc, ông Nguyễn Văn Kiện-CVP

HĐND-UBND, ông Đặng Bá Báu-PTP VHTT, ông Nguyễn Quang

Tuyết-PT Công an, ông Trần Châu Lê-TP Nội vụ, ông Vũ Đình Đang-

CHT Ban CHQS, bà Lê Thị Mỹ Linh-PTP GD-ĐT, ông Lâm Văn Đạt-

TP TC-KH, ông Hoàng Quốc Thái-TP Y tế, ông Trần Đình Tuấn-GĐ

TTYT, ông Lê Văn Phú-Trưởng Đài TT-TH, ông Trần Văn Tú-GĐ TT

VHTT, ông Hoàng Văn Toán-PGĐ TTVHTT, ông Nguyễn Văn Út,

PCT UBND xã Tân Khai, ông Vũ Tiến Tùng-HT Trường TH Tân Khai

A (giao phòng GD-ĐT mời HT Trường Tân Khai A)

Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp UBND huyện.

4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với UBND

huyện Chơn Thành về xử lý rác sinh hoạt.

Thành phần: Lãnh đạo: phòng TN-MT, Đội QLCT Đô thị, Văn phòng

HĐND-UBND huyện.

Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại UBND huyện Chơn Thành.

5. UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.

CHIỀU

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Họp Uỷ ban

bầu cử huyện Hớn Quản (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo)

Thành phần: Thành viên Ủy ban bầu cử huyện gồm: ông Cao Văn

Cường-CT UBMTTQVN, ông trương Tấn Đạt-TB Tổ chức Huyện ủy,

bà Trịnh Thanh Triều-TB Dân vận, ông Võ Hoàng Bắc-Trưởng Công

an huyện, ông Vũ Đình Đang-CHT Ban CHQS, ông Trần Châu Lê-TP

Nội vụ, bà Đặng Thị Kim Tuyến-CT Hội LHPN, ông Hoàng Văn Tân-

CT Hội Nông dân, ông Phạm Quốc Vương-CT Hội CCB, ông Bùi Đình

Lợi-CT LĐLĐ, ông Lâm Văn Đạt-TP TC-KH, ông Nguyễn Văn Kiện-

CVP HĐND-UBND.

Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.

2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp các ngành về đề nghị

cung cấp tài liệu liên quan cho bà Hoàng Thị Thinh ở xã Tân Khai.

2

Thành phần: Lãnh đạo: Tòa án nhân dân huyện, Thanh tra huyện,

phòng Tư pháp, phòng Nội vụ, phòng GD-ĐT, Chánh văn phòng

HĐND-UBND, Trường TH Tân Khai A (giao phòng GD-ĐT mời

trường Tân Khai A), CV Hoàng.

Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại phòng họp UBND huyện.

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND

huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 30/3)

SÁNG

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện

Nguyễn Văn Lâm: Họp tháo gỡ các vướng mắc về thu phí, lệ phí tại Bộ

phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (VP HĐND-UBND và các ngành

liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo).

Thành phần: Lãnh đạo: phòng Tài Nguyên-Môi trường, phòng Tài

chính-KH, phòng Tư pháp, Phòng KT-HT, Phòng LĐ-TB&XH, Phòng

Nội vụ, Chi nhánh VP đăng ký CNQSD đất Hớn Quản, VPUB: CVP

HĐND-UBND, CV Phong.

Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp trực tuyến.

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Chủ trì buổi tọa đàm

“Thanh niên thời đại mới trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị, địa

phương vững mạnh”

Thành phần: Theo kế hoạch 43/KH-UBND ngày 16/3/2016 của

UBND huyện (giao phòng Nội vụ mời và chuẩn bị nội dung).

Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.

3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện

Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.

4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền: Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện

làm trưởng đoàn dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác chống

mù chữ, phổ cập giáo dục tỉnh giai đoạn 2011-2015 (theo Công văn số

1083/BCĐ ngày 15/3/2015 của Ban chỉ đạo CMC PCGD tỉnh).

Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác CMC

PCGD huyện, Hiệu trưởng các trường THPT Trần Phú, Nguyễn Hữu

Cảnh, Trưởng Ban chỉ đạo CMC PCGD các xã, các cá nhân được khen

thưởng (giao phòng GD-ĐT huyện mời và tổ chức đoàn đi)

Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường A, Sở GD&ĐT tỉnh.

CHIỀU

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện

Vũ Long Sơn:

3

a. Họp thống nhất định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cho công chức,

viên chức theo Nghị định 158/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ.

Thành phần: Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào

tạo huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Tài Nguyên Môi

Trường, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch; Chuyên viên Phụ trách

công chức, viên chức Phòng Nội vụ, Chủ tịch UBND các xã, CV

Hoàng.

Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.

b. Xét nâng lương trước thời hạn cho cán bộ công chức, viên chức năm

2016.

Thành phần: ông Trần Châu Lê – Trưởng phòng Nội vụ, ông Bùi Đình

Lợi – Chủ tịch LĐLĐ huyện, ông Nguyễn Trung – Trưởng Phòng Giáo

dục và Đào tạo huyện, ông Trần Đình Tuấn – Giám đốc Trung tâm Y

tế, ông Nguyễn Văn Kiện – Chánh Văn phòng HĐND và UBND

huyện, ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Trưởng Phòng Nội vụ, bà Nguyễn

Thị Cẩm Giang – Chuyên viên Phòng Nội vụ, ông Nguyễn Đình Tuyên

– Chuyên viên Phòng Nội vụ, bà Nguyễn Thị Hoàng – Chuyên viên

Phòng Nội vụ.

Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện

Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp, nghe Sở

NN&PTNT báo cáo việc quản lý đất lâm nghiệp và giải quyết vướng

mắc chuyển hình thức giao khoán sang thuê đất trên địa bàn huyện Hớn

Quản.

Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp D-UBND tỉnh.

THỨ NĂM (ngày 31/3)

SÁNG

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp giao ban Thường trực

Huyện ủy tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.

- 8 giờ: Thông qua Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- 8 giờ 30: Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác cán bộ.

- 9 giờ 30: UBND huyện báo cáo:

+ Tình hình thu - chi ngân sách quý I/2016.

Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm; Trưởng

phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; Chi Cục trưởng Chi cục thuế

huyện, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện (Trưởng phòng TC-

KH chuẩn bị nội dung, trực tiếp báo cáo)

4

+ Báo cáo tổng hợp đề xuất, kiến nghị các ngành (Tờ trình số 04/TTr-

LĐLĐ ngày 25/02/2016 của LĐLĐ huyện xin chủ trương bố trí quỹ đất

công để xây trụ sở; Tờ trình số 10-TTr/ĐU ngày 15/3/2016 của Đảng

ủy xã Minh Tâm xin chủ trương xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã

Minh Tâm; Công văn số 90/CV-TĐ ngày 13/3/2016 của Trung đoàn

BB736 về việc xin hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại đường

liên xã qua An Khương khu vực Trung đoàn BB736; Tờ trình số 22-

TTr/HĐTN ngày 22/3/2016 của Huyện đoàn về việc xin chủ trương

mua sắm tài sản; Tờ trình số 06-TTr/LĐLĐ ngày 15/3/2016 của LĐLĐ

huyện về việc xin hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2016.

Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm; Trưởng

phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; Chánh Văn phòng HĐND – UBND

huyện, lãnh đạo phòng Kinh tế-Hạ tầng (các đơn vị chuẩn bị nội dung

báo cáo)

- 10 giờ 30: Thông qua Dự thảo Chương trình công tác năm 2016 của

Huyện ủy.

2. Phó Chủ tịch huyện Vũ Long Sơn: Dự hội nghị triển khai các mô

hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị giai đoạn

2016-2020.

Cùng dự: ông Võ Ngọc Khánh-PCVP.

Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Ban CHQS huyện.

3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện

Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.

4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo phòng Dân tộc huyện Dự

Hội nghị tổng kết các chương trình phối hợp công tác dân tộc giai đoạn

2011-2015 và ký kết Chương trình phối hợp công tác dân tộc giai đoạn

2016-2020.

Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.

5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Nội vụ huyện chủ trì

trao quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm công chức cấp xã.

Thành phần: Chủ tịch UBND các xã và các công chức được tuyển

dụng, bổ nhiệm tại Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của

UBND huyện (giao phòng Nội vụ mời và chuẩn bị nội dung).

Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp UBND huyện.

CHIỀU

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện

Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi khảo

sát tuyến đường ấp Đông Phất và các tuyến đường GTNT trên địa bàn,

khu quy hoạch Văn hóa, thể thao, trường Mầm non xã Thanh Bình

5

(UBND xã Thanh Bình báo cáo theo Công văn số 236 /UBND-KSX

ngày 28/3/2016 của UBND huyện)

Mời cùng đi: Kính mời Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm

Thành phần: Lãnh đạo: phòng KT-HT, phòng TC-KH, phòng TN-MT,

phòng NN&PTNT, Ban QLDAXD, Chánh văn phòng HĐND-UBND

huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình.

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại UBND xã Thanh Bình (Đoàn của

huyện tập trung tại UBND huyện lúc 14 giờ).

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện

Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 01/4)

 SÁNG

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp đánh giá tình hình

kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ quý II/2016 của UBND tỉnh.

Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp A-UBND tỉnh.

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự hội nghị tập huấn triển

khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chính

phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến.

Thành phần: (có thư mời riêng)

Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Ban CHQS huyện.

3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND

huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm

việc tại trụ sở.

CHIỀU

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND

huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu

Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp

gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến

trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng

HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.     

(Lịch này thay thư mời)

                                                                                        TL. CHỦ TỊCH

                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay6,642
  • Tháng hiện tại207,440
  • Tổng lượt truy cập6,421,695
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây