Lịch làm việc Tuần 35

LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 35 (từ ngày 29/8 đến ngày 02/9/2016)

Số kí hiệu Lịch làm việc Tuần 35
Ngày ban hành 29/08/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 29/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với một số ngành về công tác chuyên môn.
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Quản lý Chương trình SEQAP huyện.
Mời họp: ông Lâm Văn Đạt – TP TC-KH huyện, ông Nguyễn Trung – TP GD-ĐT huyện và các thành viên Ban Quản lý (giao Phòng GD-ĐT mời).
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00, tại phòng làm việc của Phó Chủ tịch.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.  
- 14 giờ 00: Thông qua Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các Ban xây dựng Đảng, UBMTTQVN huyện và các cơ quan bảo vệ Pháp luật huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng;
- 14 giờ 30:  Thông qua Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu Đoàn kiểm tra 305 của Tỉnh ủy (Phòng NN&PTNT và Phòng LĐTB&XH huyện chuẩn bị nội dung).
Cùng dự:  Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm; Trưởng các Phòng: KT-HT, TC-KH, NN&PTNT, LĐTB&XH, VHTT, GD-ĐT, CVP HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: 14 giờ 30, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 30/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện (Công an huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo huyện (có thư mời riêng), CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Chủ trì Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học giỏi năm học 2015-2016.
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi kiểm tra việc thực hiện chương trình nông thôn mới xã Thanh Bình.
Cùng đi: Lãnh đạo Phòng: Nông nghiệp & PTNT, Văn hóa Thông tin, Giáo dục – Đào tạo, Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án xây dựng (Đoàn tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 7 giờ 30), CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Thanh Bình.
4. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng TN&MT
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. 
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Nội vụ dự buổi kiểm tra, giám sát của Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Phước về kiểm tra công tác tại Hội Người cao tuổi huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ tại Trụ sở Hội người cao tuổi huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, họp:  
a. Thông qua nội dung Dự thảo Đề án chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững; khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, công nghiệp (Phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung, tài liệu)
Mời họp: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trạm Chăn nuôi, thú y; Trạm Thủy nông.
Thành phần: Trưởng Công an huyện, CHT Ban CHQS; Trưởng các phòng ban chuyện môn: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng NN&PTNT, Phòng Dân tộc, Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT, Phòng LĐTB&XH huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Y tế, Trạm Khuyến nông, Trạm trồng trọt & BVTT, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp trực tuyến.
b. Họp thông qua chứng thư thẩm định giá bồi thường, GPMB đường trục chính Bắc Nam (nối dài) giai đoạn 1 (Ban QLDAXD huyện chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Thành viên Hội đồng bồi thường GPMB huyện theo Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của huyện gồm: ông Đồng Văn Kiên-PGĐ TTPTQĐ, ông Nguyễn Tấn Cường-TP.TNMT, ông Lâm Văn Đạt-TP Tài chính-Kế hoạch, ông Nguyễn Ngọc Thế-PTP Kinh tế-Hạ tầng, ông Nguyễn Văn Long-TP NN&PTNT, ông Trịnh Viết Hùng-Trưởng ban QLDAXD, ông Nguyễn Văn Kiện-CVP HĐND-UBND, lãnh đạo Chi cục thuế; CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến.
c. Thông qua kết quả rà soát diện tích đất đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao về địa phương quản lý (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, VPUB: CVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban chỉ đạo hè huyện, thông qua nội dung, chương trình Hội nghị tổng kết công tác hè năm 2016 (Huyện đoàn chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: (có Thư mời riêng) CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 31/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND –UBND huyện: Dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng dành cho cán bộ chủ chốt.
Cùng dự: Chánh VP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự tổng kết chương trình SEQAP.
Cùng dự: Trưởng phòng TC-KH.
Thành phần: (giao phòng GD-ĐT mời)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại Trường Mầm non Tân Khai B.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Hội Khuyến học huyện dự chương trình giao lưu học bổng “Chắp cánh ước mơ”.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Hội trường Lầu 3-Tòa nhà VNPT số 1137 Đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền bồi thường: Dự án Nhà máy Xi măng Minh Tâm (giai đoạn 1); dự án khu đất giáo dục và khu tái định cư (đợt 1) thuộc quy hoạch TTHC xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản.   
Thời gian, điạ điểm: 14 giờ, Phòng họp C - UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 01/9)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự Lễ viếng nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm ngày cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2016) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2016).
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30 tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Họp Ban chỉ đạo dự án điều chỉnh xây dựng giá các loại đất tỉnh giai đoạn 2015-2019.
Thời gian, điạ điểm: 08 giờ, tại Phòng họp C - UBND tỉnh.
CHIỀU
Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 02/9)
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2016.
2. Cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện trực Lễ Quốc khánh 02/9 theo sự phân công của Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện làm tốt công tác chuẩn bị.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                              TL. CHỦ TỊCH

                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG  

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay4,638
  • Tháng hiện tại199,348
  • Tổng lượt truy cập6,413,603
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây