Lịch tuần làm việc 34

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 34 (từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 34
Ngày ban hành 21/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 21/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Các Phó Chủ HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn nghe Thường trực Hội Khuyến học huyện báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên giỏi, xuất sắc; trao học bổng cho học sinh vượt khó trong học tập năm học 2016-2017.
Thành phần: Thường trực Hội Khuyến học.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại phòng làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 22/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
- 08 giờ: Nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện bồi thường dự án đường trục chính Bắc Nam giai đoạn 3, Trung tâm Văn hóa thể thao và đường Đông Tây 9.
Thành phần: GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trưởng các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên & Môi trường; PGĐ. Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Quang.
- 09 giờ 30: Nghe các ngành báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn Trung trương, tỉnh (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, TP. Tài chính – Kế hoạch, TP. Kinh tế - Hạ tầng, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Vân.
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, tổng kết công tác bảo hiểm y tế cho HSSV và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường A - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
4. Các Phó Chủ HĐND huyện làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung.
a. Họp Thường trực Huyện ủy: Thông qua Đề án vị trí việc làm, đề án tinh giản biên chế khối Đảng, đoàn thể huyện; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Trung ương 7, kế hoạch tổng kết thực hiện chiến lược cán bộ; công tác cán bộ, công tác Đảng.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
b. Họp Ban Thường vụ Huyện ủy: Thông qua Đề án vị trí việc làm, đề án tinh giản biên chế khối Đảng, đoàn thể huyện; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Trung ương 7, kế hoạch tổng kết thực hiện chiến lược cán bộ; công tác cán bộ, công tác Đảng.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn làm việc với Đoàn giám sát của Ban Công tác NKT tỉnh về tình hình thực hiện Công ước và Luật Người Khuyết tật trên địa bàn huyện (Phòng Lao động Thương binh – Xã hội chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Lãnh đạo các phòng: LĐ-TB&XH huyện, Tài chính - KH, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa - Thông tin, Tư pháp, Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp giải quyết một số kiến nghị của Phòng Tài nguyên & Môi trường (đề nghị Phòng TN-MT gửi tài liệu cho các thành phần dự họp nghiên cứu trước để cho ý kiến tại cuộc họp).
Mời họp: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã Tân Khai; VP. HĐND – UBND huyện: CVP, CV.Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến huyện.
4. Phó Chủ HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 23/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài đi khảo sát một số tuyến đường cần đầu tư sửa chữa với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
Cùng đi: TP. Kinh tế - Hạ tầng.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tập trung tại trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ, giai đoạn 2010-2017.
Thành phần: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Trợ lý DQTV, Tác huấn/Ban CHQS huyện.
Thời gian, địa điêm: 07 giờ, tại Hội trường A, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm
a. Họp Ban Chỉ đạo chống thất thu và thu nộp ngân sách (Chi cục Thuế chuẩn bị nội dung, tài liệu):
- Thông qua Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực.
- Thông qua Kế hoạch triển khai các biện pháp chống thất thu và thu hồi nợ thuế năm 2017.
Thành phần: Ông Lê Văn Dũng – CCT.Chi cục Thuế, ông Nguyễn Văn Luận – PCCT.Chi cục Thuế, ông Nguyễn Duy Mạnh – TP, Tư pháp, ông Hồ Văn Thu – PT.Công an huyện, ông Đoàn Văn Huy – PTP.Tài chính – Kế hoạch, ông Trương Lê Thanh Trung – PTP.Tài nguyên & Môi trường, ông Tạ Văn Quang – Đội Trưởng Đội Quản lý thị trường số 10, CV.Quang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
b. Họp Hội đồng xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: Thông qua kết quả xác định giá khởi điểm đấu giá 80 lô đất tại khu TTHC huyện (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Thành viên Hội đồng xác định giá đất gồm: Ông Đoàn Văn Huy – PTP. TC-KH, ông Nguyễn Tấn Cường – TP. Tài nguyên & Môi trường, ông Nguyễn Văn Kiện – CVP.HĐND-UBND huyện, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng, ông Hoàng Xuân Trung – PCCT.Chi cục Thuế, ông Đồng Văn Kiên – PGĐ.CN Trung tâm phát triển quỹ đất, ông Võ Ngọc Khánh – CT.UBND xã Tân Khai, CV.Quang.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Các Phó Chủ HĐND làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự họp Tổ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng huyện: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 07 tháng đầu năm; phương hướng hoạt động 05 tháng cuối năm 2017.
Cùng dự: Chánh Thanh tra huyện; Trưởng phòng Tư pháp; Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Các Phó Chủ HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 24/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp nghe Ban tổ chức giao lưu Văn hóa - Thể thao truyền thống Văn phòng các cơ quan HCNN năm 2017 tại huyện Hớn Quản báo các công tác chuẩn bị tổ chức (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Ông Nguyễn Văn Kiện - CVP. HĐND - UBND huyện; Ông Phạm Trung - PCVP. HĐND-UBND huyện; Ông Nguyễn Thanh Quả - PT. Công an huyện; Ông Lâm Văn Đạt - TP. Tài chính - KH; Bà Đặng Thị Kim Tuyến - CT. Hội LHPN huyện; Ông Nguyễn Viết Đợi - Bí thư Huyện đoàn; Ông Hoàng Văn Toán - PGĐ. Trung tâm VH-TT huyện; Ông Đoàn Thanh Lâm - PGĐ. Trung tâm VH-TT huyện; Ông Đặng Bá Báu - PTP. VH-TT huyện; Ông Trần Ngọc Khánh - Nhân viên Trung tâm VH-TT huyện; Đại diện UBND xã Tân Khai, CV (Minh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc với Sở Giao thông vận tải:
- 08 giờ, khảo sát thực địa việc điều chỉnh tuyến đường sỏi đỏ hiện hữu ra khỏi quy hoạch Nhà máy xi măng Minh Tâm.
Thành phần: Lãnh đạo: Lãnh đạo sở, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông vận tải; Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Minh Tâm; Ban Quản lý dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm (giao Văn phòng HĐND-UBND huyện mời), CV.Quang.
Địa điểm: Tại tuyến đường sỏi đỏ ấp 4, xã Minh Tâm.
- 09 giờ 30, họp đề nghị lắp đặt hệ thống đèn giao thông, đèn chiếu sáng, biển báo giao thông trên địa bàn huyện; cải tạo nút giao thông tại khu vực ngã ba Xa Trạch (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung).
Thành phần:
- Sở Giao thông vận tải: Lãnh đạo sở, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông vận tải;
- Công ty CP đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh Bình Phước (giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng mời).
- Cấp huyện: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND xã Thanh Bình.
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.
3. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Bí thư Huyện đoàn dự lễ trao học bổng “Học sinh, sinh viên vượt khó học tốt tỉnh Bình Phước” năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường tỉnh Bình Phước
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ HĐND, UBND huyện làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 25/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Khai năm 2017.
Thành phần:
- Cấp huyện: Các ông, bà là Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2017 theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện;
- Cấp xã: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng, Trưởng Công an các xã.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 phút, tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn đi công tác cơ sở (cả ngày).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm cùng đoàn kiểm tra của UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Lợi (cả ngày).
Thành phần:
- Cấp huyện: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Văn Hóa – Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao động Thương binh – Xã hội, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Quang (tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 07 giờ 00 để cùng đi, Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí xe 16 chỗ).
- Cấp xã: Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Quản lý đề án nông thôn mới xã Tân Lợi (thành phần ở xã Tân Lợi giao xã mời và chuẩn bị phòng làm việc với Đoàn kiểm tra).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại UBND xã Tân Lợi.
4. Các Phó Chủ HĐND huyện làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND huyện dự Hội thao giao lưu Văn hóa – Thể thao nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017.
Thanh phần: Có Thư mời riêng và Thư mời số 76/TM-BCĐ ngày 21/8/2017 của Ban Chỉ đạo giao lưu Văn hóa – Thể thao truyền thống Văn phòng năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại trụ sở UBND huyện Hớn Quản.
THỨ BẢY (ngày 26/8)
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND huyện dự Lễ kỷ niệm và giao lưu Văn hóa – Thể thao nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017.
Thanh phần: Có Thư mời riêng và Thư mời số 75/TM-BCĐ ngày 21/8/2017 của Ban Chỉ đạo giao lưu Văn hóa – Thể thao truyền thống Văn phòng năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30 phút, tại Đường trục chính Bắc Nam, Trung tâm hành chính huyện.
 
CHỦ NHẬT (ngày 27/8)
SÁNG:
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Đại Lễ Phật đản.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, 30 phút, tại Chùa Thanh Lâm - ấp 3, xã Đồng Nơ.
 
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Kiện

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay1,640
  • Tháng hiện tại1,640
  • Tổng lượt truy cập6,423,586
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây