THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc huyện Hớn Quản năm 2021

Thứ hai - 30/08/2021 15:17 904 0
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-SNV ngày 04/6/2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Hớn Quản năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc huyện Hớn Quản năm 2021;
Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc huyện Hớn Quản năm 2021 thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Hớn Quản năm 2021 (có danh sách đính kèm). Cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức phỏng vấn vòng 02:   
- Buổi sáng: bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 9 năm 2021 (thứ bảy).    
2. Địa điểm:  
Địa điểm: Trường Tiểu học  và Trung học cơ sở Thanh Bình.
Địa chỉ: trụ sở bậc Tiểu học tại tổ 9, ấp Chà Là, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Lưu ý: Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, yêu cầu:
- Đối với thí sinh trong tỉnh, đến thời điểm dự xét tuyển phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 trong 72 giờ hoặc đã tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng Covid-19 (liều cuối đã tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SAR-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng và có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19/giấy ra viện).
- Đối với thí sinh ngoài tỉnh, ngay khi nhận được Thông báo này phải tiến hành xét nghiệm PCR và có giấy chứng nhận âm tính với SAR-CoV-2 trong 72 giờ; đồng thời, khi đến tỉnh Bình Phước phải thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch của tỉnh Bình Phước.
Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc huyện Hớn Quản năm 2021 thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc huyện biết. Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách trực tiếp liên hệ phòng Nội vụ huyện để nhận thẻ dự thi và truy cập trang Web của huyện Hớn Quản (honquan.binhphuoc.gov.vn) để xem nội quy, quy chế xét tuyển.
  Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ phòng Nội vụ huyện Hớn Quản, số điện thoại 0271.3632.368 để được hướng dẫn và giải đáp cụ thể./.

 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- CT. các CT .UBND huyện;
- Phòng Nội vụ (03b);
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Ban giám sát tuyển dụng huyện;
- Các ĐVSN GD-ĐT huyện;
- BBT Website huyện (để đăng TB);
- LĐVP, CV(NC);
- Lưu: VT, PNV.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


                       PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Văn Hạ
                                                      
 
                                                                               
                                                                              
                     

UBND HUYỆN HỚN QUẢN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       PHÒNG NỘI VỤ                           Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
      
     Số :            /TTr-NV                           Hớn Quản, ngày         tháng      năm 2021

                                  
TỜ TRÌNH
Triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ tuyển dụng viên chức
sự nghiệp giáo dục – đào tạo thuộc huyện Hớn Quản năm 2021

 
 
 

Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày  9/6/2021 của UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục – đào tạo thuộc huyện Hớn Quản năm 2021;
Căn cứ Thông báo số 157/TB-HĐTD ngày 16/8/2021 của Hội đồng tuyển dụng về kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục – đào tạo thuộc huyện năm 2021.
Căn cứ Khoản 4, Điều 15, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, Phòng Nội vụ tham mưu Hội đồng tuyển dụng triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục – đào tạo thuộc huyện năm 2021, dự kiến thời gian và địa điểm như sau:
1. Thời gian tổ chức phỏng vấn vòng 02:
- Buổi sáng: 7 giờ 30 ngày 19 tháng 9 năm 2021.
- Buổi chiều: 13h30 ngày 19 tháng 9 năm 2021.
2. Địa điểm:  
Địa điểm: Trường TH&THCS Thanh Bình.
Địa chỉ:  Quốc Lộ 13, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và Thị trấn Tân Khai đang ở vùng cam. Do đó, địa điểm thi sẽ tổ chức tại trường TH&THCS Thanh Bình vì xã Thanh Bình hiện tại đang là vùng xanh.
Không tổ chức phổ biến nội quy, quy chế tại địa điểm thi mà đăng trên hệ thống của huyện.
Đối với thí sinh trong tỉnh: Có giấy test âm tính trong vòng 48h.
Đối với thí sinh ngoài tỉnh: Có giấy xét nghiệm PCR.
Kính trình UBND huyện xem xét và ban hành./.
 
Nơi nhận:                                                            KT.TRƯỞNG PHÒNG

- UBND huyện;
- CT. UBND huyện;
- Lưu: VT.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây