UBND huyện Hớn Quản ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ tư - 28/06/2023 10:38 463
Ngày 27/6/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.
Theo đó, nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của hệ thống chính trị đối với vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước; khắc phục những hạn chế như trong Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu; UBND huyện tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác dân vận. Tổ chức phổ biến, triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị nội dung Chỉ thị số 33/CT-TTg nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận. Tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức quán triệt, thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình phối hợp số 06-CTr/BDVTU-BCSĐ ngày 14/01/2022 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2022-2026; Kế hoạch số 27-KH/BDVTU-BCSĐ ngày 12/01/2023 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2023; Kế hoạch số 36/KH-UBND Ngày 20/02/2023 của UBND huyện triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện Hớn Quản năm 2023; Kế hoạch phối hợp số 32-KH/BDVHU-UBND ngày 21/02/2023 của Ban Dân vận Huyện ủy – UBND huyện phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2023.
Hai là, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể, đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phối hợp tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phối hợp trong khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện.  Phát hiện bồi dưỡng, xây dựng những nhân tố mới, điển hình mới trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đồng thời củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tạo được sự lan tỏa trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm vận động công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Ba là, tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ gắn với công tác dân vận chính quyền. Thực hiện có hiệu quả hơn nữa Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân chủ cơ sở năm 2022.
Phải gắn việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác dân vận với việc triển khai nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương; tập trung hoàn thiện thể chế của huyện theo hướng phát huy dân chủ, đẩy mạnh công khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hiến pháp năm 2013, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đưa kết quả thực hiện Quy chế dân chủ thành một tiêu chuẩn thi đua để đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở vững mạnh. Chỉ đạo các đoàn thể quần chúng hướng dẫn, vận động các cán bộ, công chức và người lao động thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.
Bốn là, thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND huyện. Tập trung đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành việc rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số.
Năm là, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường, công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân.
Sáu là,  tăng cường phối hợp, tạo điều kiện hơn nữa để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".
UBND  huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 33/CT-TTg, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Gắn việc thực hiện công tác dân vận với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.
Đính kèm chi tiết nội dung Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 27/6/2023 của UBND huyện./.
 

Tác giả bài viết: Đỗ Oanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

văn bản
congbao
Công báo
facebook
khatvonghonquan
TỰ HÀO BÌNH PHƯỜC
SẢN PHẨM
Dịch vụ công quốc gia
Thống kê
  • Đang truy cập302
  • Hôm nay4,124
  • Tháng hiện tại881,760
  • Tổng lượt truy cập14,872,436
bank
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây