CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU KỲ HỌP GIỮA NĂM 2023

Thứ hai - 10/07/2023 09:41 432
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
(từ 7h 30 phút đến 17h 00 phút ngày 14/7/2023)

BUỔI SÁNG: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

 1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.
2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.
3. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.
4. Phát biểu của Bí thư Huyện ủy với kỳ họp.
5. HĐND huyện xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với bà Phan Thị Kim Oanh:
- Thường trực HĐND huyện trình bày Tờ trình đề nghị xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với bà Phan Thị Kim Oanh.
- HĐND huyện biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với bà Phan Thị Kim Oanh .
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tri ân đối với bà Phan Thị Kim Oanh.
6. HĐND huyện tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện:
- Thường trực HĐND huyện trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện.
- HĐND huyện biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện.
7. HĐND huyện tiến hành bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện:
- Thường trực HĐND huyện trình bày Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.    
- HĐND bỏ phiếu kín bầu và công bố kết quả bầu, thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện .
- Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra mắt, nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.
- Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu nhận nhiệm vụ.
8. HĐND huyện tiến hành thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện phụ trách lĩnh vực văn hóa - thông tin:
- UBND huyện trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện phụ trách lĩnh vực văn hóa - thông tin đối với ông Nguyễn Văn Kiện 
- HĐND huyện biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Văn Kiện.
- UBND huyện trình bày Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên UBND huyện phụ trách lĩnh vực văn hóa - thông tin.
- HĐND huyện bỏ phiếu kín và và công bố kết quả bầu, thông qua Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên UBND huyện phụ trách lĩnh vực văn hóa - thông tin. 
- UBND huyện và chủ tọa kỳ họp tri ân Ủy viên UBND huyện được miễn nhiệm và tặng hoa chúc mừng Tân Ủy viên UBND huyện phụ trách lĩnh vực văn hóa - thông tin.
9. HĐND huyện xem xét các báo cáo, thông báo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, TAND, VKSND, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện; nghe phát biểu chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh:
9.1. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
9.2. Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2023; 
9.3. Báo cáo của UBND huyện về tình hình và kết quả hoạt động của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023
9.4. Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023; Phụ lục kèm báo cáo
9.5. Báo cáo tóm tắt của UBND huyện về tình hình tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Hớn Quản năm 2022; 
9.6. Báo cáo tóm tắt của UBND huyện về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023
9.7. Báo cáo nội dung tóm tắt các Tờ trình của UBND huyện về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023, dự án nhóm B, nhóm C và cả giai đoạn 2021 - 2025;
9.8. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác Tòa án 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
9.9. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về kết quả công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
9.10. Báo cáo của Chi Cục THADS huyện về kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
9.11. Phát biểu chỉ đạo kỳ họp của đại diện Thường trực HĐND tỉnh.
9.11. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND huyện chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp):
- Các Tờ trình của Thường trực HĐND huyện;
- Các Tờ trình đầy đủ nội dung của UBND huyện về điều chỉnh đầu tư công, điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội;
- Công văn của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023, HĐND huyện khóa XII;
- Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của các Ban HĐND huyện;
- Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp giữa năm 2023, HĐND huyện khóa XII;
- Báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2023; Phụ lục 1 kèm BC, Phục lục 2 kèm BC;
- Báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2023;
- Báo cáo của các ngành chức năng về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023, HĐND huyện khóa XII;
- Báo cáo (chính thức) của UBND huyện về kết quả giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2022.
- Báo cáo tiếp thu ý kiến họp Tổ và ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND huyện.
BUỔI CHIỀU: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút
9. HĐND huyện tiến hành phiên chất vấn đối với lãnh đạo UBND huyện và Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị.
10. Ban Pháp chế thông qua các Báo cáo:
- Báo cáo thẩm tra công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023;
- Báo cáo thẩm tra kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023;
- Báo cáo thẩm tra công tác thực thi pháp luật 06 tháng đầu năm 2023.
11. Ban Kinh tế - Xã hội thông qua các Báo cáo:
- Báo cáo thẩm tra việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, giai đoạn 2021 - 2025.
- Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2023;
- Báo cáo thẩm tra về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.
- Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách 06 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2023;
- Báo cáo thẩm tra về các nội dung điều chỉnh vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023, giai đoạn 2021 - 2025;
12. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo Nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.
13. Phát biểu của đại diện lãnh đạo UBND huyện.
14. HĐND huyện thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.
- Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện; 
- Nghị quyết về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, giai đoạn 2021 – 2025 
- Nghị quyết thông qua tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Hớn Quản năm 2022; 
- Nghị quyết thông qua điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023
- Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 
- Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 
- Nghị quyết thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 
15. Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.
16. Chào cờ, bế mạc kỳ họp./.

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

văn bản
congbao
Công báo
facebook
khatvonghonquan
TỰ HÀO BÌNH PHƯỜC
SẢN PHẨM
Dịch vụ công quốc gia
Thống kê
  • Đang truy cập215
  • Hôm nay3,315
  • Tháng hiện tại880,951
  • Tổng lượt truy cập14,871,627
bank
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây