LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 11

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 11 (từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022)

Số kí hiệu TUẦN 11
Ngày ban hành 14/03/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

 TT. HĐND – UBND               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN HỚN QUẢN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                      Hớn Quản, ngày      tháng      năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 11 (từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022)


THỨ HAI (ngày 14/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Làm việc tại trụ sở:
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: dự Lễ trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ xã An Phú.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Đảng ủy xã An Phú.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Nghe báo cáo kết quả sắp xếp lại Bộ phận một cửa huyện; việc giải quyết các hồ sơ quá hạn trong thời gian vừa qua. (VP. HĐND – UBND huyện chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Văn phòng HĐND –UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Sáng, CV Phong.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp B, UBND huyện
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều Hội ý.
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng làm việc PCT HĐND huyện
THỨ BA (ngày 15/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hội ý.
Thành phần: Lãnh đạo và CV các khối VP. HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại phòng họp B, UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều đi khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Đồng Nơ theo Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 04/03/2022 của Thường trực HĐND huyện.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, CVP HĐND – UBND huyện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Đồng Nơ.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp Ban chủ nhiệm kế hoach thực hiện Chương trình huy động nguồn lực cho đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế xã hội (Ban chủ nhiệm 3) thông qua báo cáo năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. (giao Phòng TC – KH – cơ quan Thường trực chuẩn bị nội dung, bố trí thư ký cuộc họp)
Thành phần: theo Quyết định số 348-QĐ/HU ngày 03//02/2021 của Huyện ủy gồm: Trưởng Ban Dân vận HU – CT. UBMTTQVN huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Bí thư Huyện đoàn; Trưởng các phòng: TC – KH, KT – HT, TN – MT, NNPTNT, GD – ĐT, VH - TT, Dân tộc; GĐ các đơn vị: BQLDA, Trung tâm PTQĐ, Trung tâm Y tế huyện; Chủ tịch các xã, thị trấn; VP. HĐND – UBND huyện: CVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự họp trực tuyến UBND tỉnh nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo: (1) Công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và giáo viên dạy Tiếng Anh, Tin học cấp tiểu học năm học 2022-2023; (2) Tình hình, kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh; kế hoạch thực hiện giai đoạn 2022-2025.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Trần Thị Diệp Minh, CV(Hồng).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp A, UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 16/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp Thường trực Huyện ủy.
- 08 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo dự thảo Kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ năm 2022.
- 09 giờ: UBND huyện báo cáo xin chủ trương trang bị hệ thống quản lý văn bằng (Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo chuẩn bị tài liệu và trực tiếp báo cáo).
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, TP.Giáo dục & Đào tạo, TP.Tài chính – Kế hoạch, lãnh đạo Phòng Nội vụ.
- 10 giờ: UBND huyện báo cáo xin ý kiến về dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về chuyển đổi số đến năm 2025 (TP.Văn hóa Thông tin chuẩn bị tài liệu và trực tiếp báo cáo)
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, TP.Văn hóa – Thông tin, TP.Tài chính – Kế hoạch; Tổ tư vấn (giao Phòng VHTT mời).
Địa điểm: Tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều đi khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Tân Quan theo Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 04/03/2022 của Thường trực HĐND huyện.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, CVP HĐND - UBND huyện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Tân Quan.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: dự Họp Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh lần thứ II, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh (số 50, Nguyễn Chí Thành, TP. Đồng Xoài).
(Đ/c Hạ 2 nội dung trong buổi sáng)
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc với Đoàn khảo sát các địa điểm đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính.
 Thành phần: lãnh đạo các phòng Nội vụ, TN -MT, KT-HT; Chủ tịch và Công chức Địa chính các xã: Thanh Bình, Minh Đức, Minh Tâm, An Phú, Tân Lợi; CV Quang
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tập trung tại UBND thị xã Bình Long.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm trưởng Đoàn dự họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thu hồi đất và bảo đảm kinh phí xây dựng 02 chốt vùng đệm giáp ranh biên giới (các phòng ban chuyên môn chuẩn bị nội dung, báo cáo Trưởng đoàn trước 01 ngày làm việc).
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Chỉ huy quân sự huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp giao ban, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 13 giờ 45: họp giao chỉ tiêu trồng cây xanh năm 2022. (giao phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Trưởng các Phòng NN&PTNT, KT-HT, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; VP. HĐND – UBND huyện: PCVP. Hoàng Ngọc Giang, CV Nghĩa
Địa điểm: tại Phòng họp A, UBND huyện
- 15 giờ:  dự Lễ ký kết phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng giai đoạn 2022-2025 giữa Huyện đoàn và Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai.
Địa điểm: tại Hội trường khối đoàn thể
THỨ NĂM (ngày 17/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Thông qua dự thảo Kế hoạch điều động, luôn chuyển cán bộ năm 2022.
- Đoàn kiểm tra 652 báo cáo kết quả giải quyết tố cáo đối với Đảng ủy xã Minh Tâm.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện; VP. HĐND – UBND huyện: PCVP. Hoàng Ngọc Giang, CV Giang.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Phòng Tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ,  Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ họp Thành viên UBND huyện
- 14 giờ: Thông qua Chương trình công tác năm 2022 (giao Văn phòng HĐND – UBND huyện chuẩn bị nội dung).
- 15 giờ: Thông qua Kế hoach tổng thể thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr ngày 22/11/2021 của BCH Đảng bộ huyện. (giao phòng TC – KH chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Các Ủy viên UBND huyện khóa XII, Văn phòng HĐND - UBND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV(Tuyên).
Địa điểm: tại Phòng họp A, UBND huyện.
  1. Phó Chủ tịch UBND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 18/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp Ban Chủ nhiệm thực hiện Kế hoạch“Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều đi khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã An Phú theo Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 04/03/2022 của Thường trực HĐND huyện.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, CVP HĐND - UBND huyện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã An Phú.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự buổi làm việc của UBND tỉnhvới Câu lạc bộ Doanh nhân Hai Mươi Ba Mươi (thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn) về Chương trình Caravan 2030 lần thứ 28 (dự kiến trao tặng xe đạp từ thiện tại huyện Hớn Quản với giá trị khoảng 790 triệu đồng).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến – Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 10 tháng cuối năm; tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 78/UBND-KT ngày 12/01/2022 của UBND huyện (Chi cục Thị hành án dân sự huyện chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Các Thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện gồm: Chi cục Trưởng và Chi cục Phó Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Trưởng Công an huyện, CHT.Ban Chỉ huy quân sự huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Hội cựu Chiến binh huyện, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trường Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp A, UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.

                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Hôm nay321
  • Tháng hiện tại187,925
  • Tổng lượt truy cập6,402,180
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây