LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48

LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48 (từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48
Ngày ban hành 29/11/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 29/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp trực tuyến cùng UBND tỉnh về Dự thảo Quyết định quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước (giao phòng KT - HT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: phòng KT - HT, NN&PTNN, Tư pháp, Ban QLDA ĐTXD huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP. Hoàng Ngọc Giang, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại phòng A, UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều hội ý đầu tuần.
Thành phần: Các phó Ban HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng làm việc PCT. HĐND  huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ  kiểm tra công tác tiêm vacxin phòng Covid - 19 cho trẻ em trên địa bàn huyện
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: khảo sát đường ranh cao su tại xã Phước An theo kiến nghị của Công ty cao su Bình Long.
Thành phần: lãnh đạo phòng KTHT, TNMT; UBND xã Phước An
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại UBND xã Phước An.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc với Ban GĐ TTYT về rà soát thuốc, vật tư y tế và kế hoạch mua sắm trong thời gian tới
Thành phần: Ban GĐ TTYT: ông Trần Đình Tuấn, ông Hoàng Quốc Thái; Khoa dược, vật tư trang thiết bị, phòng Kế toán – Tài chính (giao TTYT thông báo); Trưởng phòng TC – KH huyện; Văn phòng HĐND - UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp A, UBND huyện
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp Tổ đại biểu số 06 trước kỳ họp cuối năm 2021, HĐND huyện khóa XII.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại phòng họp A, UBND huyện
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự họp Tổ đại biểu số 07 trước kỳ họp cuối năm 2021, HĐND huyện khóa XII.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại phòng họp B, UBND huyện
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc với các đơn vị về việc xây đựng cống trên đường quy hoạch Tây Quốc lộ 13.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã An Phú, các đơn vị xây dựng ( giao phòng KT - HT mời)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp B, UBND huyện
THỨ BA (ngày 30/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 10 năm đào tạo cán bộ Ban CHQS cấp xã theo Quyết định số 799/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Thành phần: lãnh đạo Ban CHQS huyện, phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm:  07 giờ 30 tại BCHQS huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ kiểm tra tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn nghiệp vụ tại UBND các xã An Phú theo Kế hoạch số 285/KH- UBND huyện ngày 15/11/2021.
Thành phần đoàn: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Phòng Dân tộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện. Ông Lê Văn Hồng – Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện (Thư ký).
Thành phần cấp xã: Chủ tịch UBND xã; Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã; các chức danh công chức liên quan đến lĩnh vực kiểm tra, hướng dẫn.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại UBND xã An Phú (Đoàn tập trung tại UBND huyện lúc 7 giờ 30 để cùng đi)
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh giải quyết vướng mắc trong BT- GPMB đường trục chính từ QL13 vào KCN Tân Khai 2 (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: GĐ.Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp B, UBND huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện: tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐK đất đai huyện; VP. HĐND – UBND huyện: CV Giang.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 13 giờ 30 : Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện họp trực tuyến đến Trung tâm chỉ huy các xã, thị trấn.
- 16 giờ: Họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến từ tỉnh đến cấp huyện, xã.
Thành phần:
+ Tại phòng họp A, UBND huyện: Trưởng Công an huyện, CHT. BCHQS huyện,  LĐ - TB&XH; GĐ. Trung tâm y tế; Đại diện cơ quan ngành Văn hóa; VP. HĐND –UBND huyện: CVP, CV Hồng.
+ Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn: Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các thành viên khác không quá 5 người (do UBND các xã, thị trấn bố trí).
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều dự họp Tổ đại biểu số 10 trước kỳ họp cuối năm 2021, HĐND huyện khóa XII.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng CVP  HĐND - UBND huyện
THỨ TƯ (ngày 01/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: họp thông qua Báo cáo kiểm điểm tập thể UBND huyện năm 2021.
Thành phần: các Thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp A, UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến cùng Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện đi kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 cùng với Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại xã An Khương, Tân Hưng, Thanh An. (cả ngày)
Thành phần: Theo lịch Huyện ủy.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Công an huyện: Dự Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công an tổ chức
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp Công an huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo vướng mắc trong BT-GPMB các dự án trên địa bàn huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp A, UBND huyện
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều dự sinh hoạt chi bộ ấp 6 xã Tân Hiệp.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng Văn phòng ấp 6 xã Tân Hiệp
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ kiểm tra tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn nghiệp vụ tại UBND các xã Minh Đức theo Kế hoạch số 285/KH- UBND huyện ngày 15/11/2021.
Thành phần đoàn: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Phòng Dân tộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện. Ông Lê Văn Hồng – Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện (Thư ký).
Thành phần cấp xã: Chủ tịch UBND xã; Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã; các chức danh công chức liên quan đến lĩnh vực kiểm tra, hướng dẫn.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại UBND xã Minh Đức (Đoàn tập trung tại UBND huyện lúc 13giờ 30 để cùng đi)
THỨ NĂM (ngày 02/12):
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: dự họp kiểm điểm Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ VP. HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: cả ngày, bắt đầu từ 8 giờ, tại Phòng họp A, UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 03/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp khóa 14/2021, cả ngày 03, 04, 05/12/2021, hình thức học Online.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc tại trụ sở
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến kiểm tra tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn nghiệp vụ tại UBND các xã Tân Lợi theo Kế hoạch số 285/KH- UBND huyện ngày 15/11/2021.
Thành phần đoàn: Đại diện lãnh đạo: Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Phòng Dân tộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện. Ông Nguyễn Hữu Quang – Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện (Thư ký).
Thành phần cấp xã: Chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, các chức danh công chức liên quan đến lĩnh vực kiểm tra, hướng dẫn.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại UBND xã Tân Lợi (Đoàn tập trung tại UBND huyện lúc 7 giờ 30 để cùng đi)
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến từ tỉnh đến cấp huyện, xã.
Thành phần:
- Tại phòng họp A, UBND huyện: Trưởng Công an huyện, CHT. BCHQS huyện,  LĐ - TB&XH; GĐ. Trung tâm y tế; Đại diện cơ quan ngành Văn hóa; VP. HĐND –UBND huyện: LĐVP.
- Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn: Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các thành viên khác không quá 5 người (do UBND các xã, thị trấn bố trí).
Thời gian: 16 giờ.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến họp các ngành giải quyết kiến nghị của người dân (vụ kiến nghị của 12 hộ dân xã Thanh An; kiến nghị của ông Ngô Văn Út; vướng mắc trong cấp Giấy CNQSD đất khu dân cư Xa Trạch).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; UBND các xã: Thanh An, An Phú, Thanh Bình); Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp B, UBND huyện
THỨ BẢY (ngày 04/12)
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2021.
Thành phần: mời đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo, Hội Nông dân, phòng NN&PTNT, phòng KT – HT, phòng Nội vụ; VP. HĐND – UBND huyện: CV Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại phòng họp A, UBND huyện.

          Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                                 (Lịch này thay thư mời)
                                                                                                                           
                                                                                         TL. CHỦ TỊCH
                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay4,916
  • Tháng hiện tại199,626
  • Tổng lượt truy cập6,413,881
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây