Lịch làm việc tuần 33

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 33 (từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 33
Ngày ban hành 10/08/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung


THỨ HAI (ngày 10/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện:
- 08 giờ: Họp Tổ công tác vận động các hộ dân ấp Sóc Ruộng 1, xã Tân Quan, để nghe các Thành viên báo cáo công tác chuẩn bị buổi tuyên truyền (các Thành viên chuẩn bị nội dung được phân công tại Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 21/7/2020 của UBND huyện).
Mời dự: Ông Trịnh Thế Sơn – TB. Tuyên giáo Huyện ủy, bà Bùi Thị Thanh Xuân – PCT.UB.MTTQVN huyện, ông Lê Minh Khanh – CT.Hội Nông dân huyện, ông Đỗ Đình Lạng –  Phó Chánh Thanh tra huyện, ông Đào Việt Hùng – TP. Tài chính – Kế hoạch, ông Hà Văn Hóa – PT. Công an huyện, ông Nguyễn Ngọc Thế - TP Phòng Kinh tế - Hạ tầng, ông Lê Đình Vân – PC. Văn phòng HĐND-UBND huyện, ông Phan Xuân Tin – Chủ tịch UBND xã Tân Quan, CV.Quang.
- 09 giờ 30: Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội Đảng bộ huyện (theo Công văn số 29-CV/HU ngày 06/8/2020 của Huyện ủy)
Thành phần: Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ của Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội Đảng bộ huyện.
- 10 giờ 30: Hội ý công việc.
Thành phần: LĐVP, CV các khối.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh.
Nội dung: Thực hiện bước 2 quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử lần đầu Ban Chấp hành TW Đảng Khoá XIII.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 11/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 07 giờ 30: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng KT-HT, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
- 10 giờ: Làm việc với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban QLDA ĐTXD huyện (các đơn vị chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban QLDA ĐTXD huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Quang.
Địa điểm: Tại Phòng làm việc của Chủ tịch UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:

  1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp Thường trực HU.
Nội dung:
- 14 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo: (1) xin chủ trương về công tác cán bộ của một số cơ quan, đơn vị; (2) dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; (3) dự thảo Kế hoạch phân công đảng viên phụ trách hộ nghèo, hộ cận nghèo và đoạn đường bê tông xi măng; (4) xin chủ trương sáp nhập một số chi bộ khối cơ quan huyện; (5) xin ý kiến về khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- 15 giờ 30: Ban Tổ chức Huyện ủy xin ý kiến về khen thưởng Huyện ủy viên có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch 131-KH/HU của Huyện ủy.
Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 12/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo:
- Công tác cán bộ của một số cơ quan, đơn vị và sáp nhập một số chi bộ khối cơ quan huyện.
 - Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo Kế hoạch phân công đảng viên phụ trách hộ nghèo, hộ cận nghèo và đoạn đường bê tông xi măng.
- Xét khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Huyện ủy viên có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch 131-KH/HU của Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện:
- 14 giờ: Họp thống nhất các hạng mục nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hớn Quản.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch; Đại diện đơn vị tư vấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh văn phòng Phạm Trung, CV(Minh) (Giao Phòng LĐTB&XH chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn).
- 15 giờ: Họp thông qua Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021-2025 (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn huyện, lãnh đạo: Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Kho bạc huyện, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Chi cục Thống kê; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Quang.
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Dự bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Cơ quan Ban Dân vận Huyện ủy.
THỨ NĂM (13/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện:
- 08 giờ: Họp đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp &PTNT, Ban QLDA ĐTXD huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Chánh Văn phòng, CV(Quang).
- 10 giờ: Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về họp bàn kế hoạch triển khai công tác BT-GPMB dự án đường trục chính từ Quốc lộ 13 vào Khu công nghiệp Tân Khai II (Trung tâm PTQĐ phối hợp với Ban Quản lý dự án chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (giao TTPTQĐ thông báo), Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND thị trấn Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều dự buổi làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Công Tài.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi kiểm tra tình hình thực hiện NTM tại xã Phước An (Phòng Nông nghiệp &PTNT, UBND xã Phước An chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp &PTNT, TC-KH, KT-HT, VH-TT; lãnh đạo UBND xã Phước An; CV Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND xã Phước An.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022 và trao quyết định về công tác cán bộ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường Khối đoàn thể huyện.
THỨ SÁU (ngày 14/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết:
- Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Đánh giá kết quả kết quả thực hiện Kế hoạch số 131-KH/HU ngày 23/8/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện làm đường BTXM và giảm nghèo đồng bào DTTS; triển khai Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu tỉnh giao năm 2020.
Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.


Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay6,763
  • Tháng hiện tại194,367
  • Tổng lượt truy cập6,408,622
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây