THÔNG BÁO

Thứ hai - 14/09/2020 08:01 966
V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc KDC trường mẫu giáo xã Thanh An, KDC và chợ xã Tân Quan và TTHC huyện Hớn Quản, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND huyện Hớn Quản về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất ở tại khu V thuộc khu TTHC huyện Hớn Quản, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND huyện Hớn Quản về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất ở tại khu V thuộc khu TTHC huyện Hớn Quản, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND huyện Hớn Quản về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất ở tại khu V thuộc khu TTHC huyện Hớn Quản, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND huyện Hớn Quản về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 13 lô đất ở tại khu V thuộc khu TTHC huyện Hớn Quản, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND huyện Hớn Quản về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đối với 13 lô đất ở tại khu V thuộc khu TTHC huyện Hớn Quản, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND huyện Hớn Quản về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với 13 lô đất ở tại khu V thuộc khu TTHC huyện Hớn Quản, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND huyện Hớn Quản về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 15 lô đất ở tại khu V, X thuộc khu TTHC huyện Hớn Quản, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND huyện Hớn Quản về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đối với 15 lô đất ở tại khu V, X thuộc khu TTHC huyện Hớn Quản, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND huyện Hớn Quản về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với 15 lô đất ở tại khu V, X thuộc khu TTHC huyện Hớn Quản, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND huyện Hớn Quản về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất ở tại khu G thuộc khu dân cư và chợ xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND huyện Hớn Quản về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất ở tại khu G thuộc khu dân cư và chợ xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND huyện Hớn Quản về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất ở tại khu G thuộc khu dân cư và chợ xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND huyện Hớn Quản về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất ở tại Khu dân cư Trường mẫu giáo Thanh An, xã Thanh An,huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND huyện Hớn Quản về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất ở tại Khu dân cư Trường mẫu giáo Thanh An, xã Thanh An,huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND huyện Hớn Quản về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất ở tại Khu dân cư Trường mẫu giáo Thanh An, xã Thanh An,huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Nay, Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Hớn Quản thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với các nội dung sau:
1. Đơn vị có tài sản:
Tên đơn vị: Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Hớn Quản
Đại diện: Ông Đồng Văn Kiên              Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: TTHC huyện Hớn Quản, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Điện thoại: 0271.3.632.700
2. Thông tin về tài sản (quyền sử dụng đất) đấu giá:
a. Tài sản: 05 lô đất ở tại khu G thuộc khu dân cư và chợ xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
 - Diện tích các lô đất: từ 100 m2/lô đến 139,5 m2/lô.
 - Tổng diện tích 05 lô: 539,5 m2
 - Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn
 - Thời hạn sử dụng: lâu dài
 - Tổng giá khởi điểm: 2.016.542.000 đồng (Hai tỷ, không trăm mười sáu triệu, năm trăm bốn mươi hai ngàn đồng).
b. Tài sản: 12 lô đất khu V thuộc khu đất ở, khu đất tái định cư TTHC huyện Hớn Quản.
 - Diện tích các lô đất: 200,00 m2/lô.
 - Tổng diện tích 12 lô: 2.400,00 m2
 - Mục đích sử dụng: đất ở đô thị
 - Thời hạn sử dụng: lâu dài    
 - Tổng giá khởi điểm: 7.922.112.000 đồng (Bảy tỷ, chín trăm hai mươi hai triệu, một trăm mười hai ngàn đồng).
c. Tài sản: 13 lô đất khu V thuộc khu đất ở, khu đất tái định cư TTHC huyện Hớn Quản.
 - Diện tích các lô đất: 200,00 m2/lô.
 - Tổng diện tích 13 lô: 2.600,00 m2
 - Mục đích sử dụng: đất ở đô thị
 - Thời hạn sử dụng: lâu dài    
 - Tổng giá khởi điểm: 8.515.994.000 đồng (Tám tỷ, năm trăm mười lăm triệu, chín trăm chín mươi bốn ngàn đồng).
d. Tài sản: 15 lô đất khu V, X thuộc khu đất ở, khu đất tái định cư TTHC huyện Hớn Quản.
 - Diện tích các lô đất: từ 200,00 m2/lô đến 200,21 m2/lô.
 - Tổng diện tích 15 lô: 3.000,63 m2
 - Mục đích sử dụng: đất ở đô thị
 - Thời hạn sử dụng: lâu dài    
 - Tổng giá khởi điểm: 9.440.451.000 đồng (Chín tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu, bốn trăm năm mươi mốt ngàn đồng).
e. Tài sản: 10 lô đất ở tại khu dân cư trường mẫu giáo xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
 - Diện tích các lô đất: 150,00 m2/lô.
 - Tổng diện tích 10 lô: 1500,00 m2
 - Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn
 - Thời hạn sử dụng: lâu dài
 - Tổng giá khởi điểm: 5.494.190.000 đồng (Năm tỷ, bốn trăm chín mươi bốn triệu, một trăm chín mươi ngàn đồng).
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá năm 2016 và các tiêu chí do Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Hớn Quản quyết định. Cụ thể như sau:
 • Tổ chức đấu giá có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho toàn bộ công việc tổ chức thực hiện đấu giá tài sản.
 • Có kinh nghiệm đấu giá từ 10 năm trở lên trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Đặc biệt phải có kinh nghiệm tổ chức đấu giá QSDĐ trên địa bàn tỉnh Bình Phước).
 • Có Phương án đấu giá hiệu quả.
 • Có phương án bảo vệ an ninh trật tự khi tổ chức cuộc đấu giá.
 • Có đội ngũ Đấu giá viên có năng lực, kinh nghiệm và uy tín. Phải có tối thiểu từ 04 đấu giá viên trở lên đã được Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước cấp thẻ Đấu giá viên.
- Có mức thù lao dịch vụ đấu giá phù hợp: Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
 • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.
 • Từ năm 2019 đến nay, các tổ chức đấu giá đã ký kết, thực hiện 10 hợp đồng dịch vụ đấu giá QSDĐ trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong năm 2019 và 05 hợp đồng dịch vụ đấu giá QSDĐ trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong năm 2020.
- Cam kết bảo mật thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá và thực hiện đúng các trình tự, thủ tục về đấu giá tài sản.
4. Thời gian, địa điểm, hình thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản:
Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản: từ ngày 14/9/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 16/9/2020.
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: tại Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
5. Hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện cuộc đấu giá bao gồm:
 - Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập tổ chức đấu giá.
 - Phương án đấu giá.
 - Số lượng hợp đồng đấu giá Quyền sử dụng đất thành trong thời gian gần đây.
 - Số lượng Đấu giá viên (bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên).
+ Bản sao 10 hợp đồng dịch vụ đấu giá QSDĐ trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong năm 2019 và 05 hợp đồng dịch vụ đấu giá QSDĐ trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong năm 2020.
Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Hớn Quản Thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết để đăng ký thực hiện theo quy định. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Hớn Quản.
Trân trọng./.                                                               

Nơi nhận:                                                                                               P. GIÁM ĐỐC
-CT, PCT UBND huyện (B/C);
-Trang TT điện tử UBND huyện;
-Lưu VT.  
 

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

văn bản
congbao
Công báo
facebook
khatvonghonquan
TỰ HÀO BÌNH PHƯỜC
SẢN PHẨM
Dịch vụ công quốc gia
Thống kê
 • Đang truy cập134
 • Hôm nay21,077
 • Tháng hiện tại109,349
 • Tổng lượt truy cập15,177,480
bank
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây